ABC4354FTydfytd^%$

מידע לדייג ועיקרי תקנות הדיג

תקנות הדיג - שאלות ותשובות

עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "תקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל", המחייבים על פי חוק.

תשובות לשאלות נפוצות

מהם עיקרי תקנות הדיג?

עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "תקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל", המחייבים על פי חוק.

לאיזה דיג דרוש רישיון?

לכל דיג בישראל נדרש רישיון חוץ מלדיג בחכה מהחוף.

יש שני סוגי דיג שנדרש להם רישיון: דיג ספורטיבי ודיג מסחרי (מקצועי).

לשני סוגי הדיג הרישיון הוא רישיון דיג אישי (ליחיד).

לדיג מסחרי מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.

לדיג ספורטיבי ב-4 חכות ויותר מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.

איך מקבלים רישיון?

כדי לבקש רישיון דיג יש למלא את הטפסים המתאימים ולשלוח אותם בדואר לכתובת:

אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת"ד 30, מיקוד 5025001.

אפשר גם למסור את הטפסים במשרדי אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן. את הטפסים ניתן למצוא באתר אגף הדיג: טפסים

מספרי טלפון לבירורים: 03-9485426, 9432*

מי מחוקק את החוקים?

הכנסת מחוקקת חוקים שמגישים לה גורמים שונים: משרדי ממשלה, שרים, ארגונים ציבוריים וכו'.
בתקנות הדיג בדרך כלל פקיד הדיג הראשי, שהוא גם מנהל האגף לדיג במשרד החקלאות, מעלה הצעות לתיקון תקנות במסלול זה, לאחר שהתייעץ עם גורמי מקצוע בתוך משרד החקלאות ועם יועצים חיצוניים (מדענים ואחרים), לאחר שעשה סקרים וכיו"ב, ולאחר שנפגש עם נציגי הענף כגון דייגים, מגדלי דגים וכו'.
לפני תיקון החוק ישנו שלב של פרסום להערות הציבור. לאחר מכן התקנות עולות לדיון בועדת הכלכלה בכנסת, ושם ניתנת במה לציבור ולנציגי הארגונים והעמותות המעוניינים להשמיע את קולם ואף להתנגד.

איפה אפשר לראות ולקרוא את החוקים והתקנות?

את החוקים והתקנות ניתן למצוא באתר האינטרנט של אגף הדיג וכן בפרסומים ברשומות של משרד המשפטים:

 

כמה עולה רישיון דיג?

המחירון מתעדכן מעת לעת. הרישיון ניתן עד סוף השנה האזרחית (31 בדצמבר), כלומר על המבקש רישיון לשלם מחיר מלא גם אם הגיש את הבקשה אחרי תחילת השנה האזרחית. למשל, אם הוגשה בקשה לרישיון בחודש ספטמבר נשארו 3 חודשים עד תום השנה האזרחית והמבקש נדרש לשלם מחיר מלא.

נכון ליולי 2018 האגרות הן כדלהלן:

רישיון דיג אישי רישיון 191
רישיון דיג בים כנרת רישיון 461
העתק לרישיון דיג אישי העתק 101
לספינה ברשתות עמידה (אמבטן) בכנרת רישיון 1200
לספינה הדגה בשיטות אחרות בכנרת רישיון 4730
לספינה בים התיכון/במפרץ אילת בדיג חופי רישיון 247
לספינה בים התיכון/במפרץ אילת ברשת הקפה רישיון 273
לספינה בים התיכון/במפרץ אילת במערך חכות צף רישיון 274
למכמורתנים בים התיכון רישיון 1660
לספינה הפועלת בדיג מרחקים רישיון 64920
בעד העתק רשיון לספינה שאבד או נשמד רישיון 101
בעד רישיון לפריקת דגים מספינות זרות רישיון 1430
לכל השאלות והתשובות

כתבות וחדשות

צור קשר

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X