ABC4354FTydfytd^%$
ספינת מכמורת

הודעת פקיד הדיג הראשי - תקופות הרבייה והגיוס בים התיכון 2023

 


תקופת הרבייה בים התיכון תחול מיום 1 במאי עד ל-30 ביוניבמהלך תקופה הרבייה, אסור לדוג דגים בים התיכון. זאת, למעט דיג מכמורת ודיג בחכה מהחוף, באזורים ובעומקים המותרים לדיג.


היתר דיג בים התיכון בתקופת הרבייה יחול בחודש יוני 2023. למידע על שיטות הדיג המותרות ופירוט סוגי הדגים המותרים לדיג בתקופת הרבייה לחצו כאן >>


תקופת הגיוס תחול מיום 1 ביולי עד ל- 31 באוגוסט. במהלך תקופת הגיוס בים התיכון, אסור לדוג דגים בדיג מכמורת.


לעיון בהודעות באתר משרד החקלאות
כפר הדייגים גאסר. מזי

פרסום להערות הציבור - תקופת הרבייה והיתרי דיג בים התיכון 2023

 


משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פרסם ב-25.1.2023 טיוטות של הודעות פקיד הדיג בדבר היתרי דיג בים התיכון בתקופת הרבייה בשנת 2023, והודעה בדבר תקופות הרבייה והגיוס.


הטיוטות זמינים לקריאה ולהערות הציבור באתר משרד החקלאות.


המועד האחרון להגשת הערות – עד 7.2.2023 בשעה 23:59 לכתובת המייל daig@moag.gov.il.


לעיון בהודעות באתר משרד החקלאות
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X