ABC4354FTydfytd^%$

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2019

שלישי בטבע


חודש האזרח הותיק 2019

אייקון קלנדר

פעילויות שלישי בטבע

מסע מרתק באתרים היסטוריים

מידע נוסף
אייקון רכב נוסעים לטיול.png

בטיחות בטיולים

הקפידו על הכללים ושימרו על החיים

מידע נוסף

חודש האזרח הותיק 2019

המשרד לשוויון חברתי ורשות הטבע והגנים, מזמינים אתכם, האזרחיות והאזרחים הוותיקים, למסע מרתק בזמן באתרים היסטוריים מובילים, כולל הסעה והדרכה לרגל חודש האזרח הוותיק.

כל הסיורים יערכו באותה מתכונת: אוטובוס + מדריך + כניסה לאתר

ב 40 ₪ בלבד

הפעילות מותנית ברישום מראש ובהצגת תעודת אזרח ותיק – מספר המקומות מוגבל.

שאלות ותשובות

מתי?

הסיורים יתקיימו כל יום שלישי בחודש נובמבר 2019
בתאריכים: 5/11, 12/11, 19/11, 26/11

מה המחיר ומה הוא כולל?
 • אוטובוס + מדריך + כניסה לאתר ב 40 ₪ בלבד.
תקנון שלישי בטבע
 • המשרד לשוויון חברתי ורשות הטבע והגנים, מזמינים את ציבור האזרחיות והאזרחים הוותיקים, למסע מרתק בזמן באתרים היסטוריים מובילים בגנים לאומיים ברחבי הארץ במהלך ימי שלישי בחודש האזרח הוותיק (חודש נובמבר).
 • רשימת הגנים הלאומים בהם יערכו הסיורים מפורסמת כאן באתר (הקישו כאן),
 • בנוסף למועדי הסיורים ולמקום איסוף האזרחים הוותיקים לסיור. תשומת הלב שלא ניתן להגיע ברכב פרטי לסיורים, וכי הנרשמים יתניידו באמצעות הסעות בלבד.
 • הסיורים מיועדים לאזרחים ואזרחיות ותיקים בלבד. תשומת הלב כי בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים. תש"ן – 1989, "אזרח ותיק" הוא תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.גיל הפרישה כיום עומד על 62 לנשים ו-67 לגברים.
 • הסיורים כוללים: הסעה מנקודת מפגש קבועה, כניסה לגן לאומי והדרכה בגן הלאומי. תשומת הלב שהסיור אינו כולל מזון ושתיה ועל כן יש להביא מזון ושתיה בכמות מספקת לכלל הסיור.
 • על אזרחים ותיקים המעוניינים לקחת חלק בסיורים להירשם מראש לסיורים במוקד רשות הטבע והגנים 3639* או כאן באתר.  במקרה בו הרישום נעשה באתר,  נציגי רשות הטבע והגנים יצרו קשר עם הנרשמים על מנת לתאם סיור המתאים עבורם. התאמת הסיור תעשה בהתחשב, בין היתר, במקום מגוריהם ונגישות למקום ההסעות. שימו לב, רישום סופי לסיור יעשה רק לאחר תיאום טלפוני עם נציג מוקד רשות הטבע והגנים
 • ידוע ומוסכם, כי קיום הסיור תלוי בגורמים רבים כדוגמת, מזג אויר, מצב בטחוני, צדדים שלישיים ושיקולים נוספים. לפיכך, שומרת לעצמה רשות הטבע והגנים את הזכות לשנות ו/או לבטל כל סיור, מכל סיבה שהיא, ע"פ שיקול דעתה. בכלל זה תהא הרשות הטבע והגנים רשאית לבצע שינויים בתוכנית הפעילות והסיור, שינוי מקום, מועדים ו/או תכנים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין כך.
 • רשות הטבע והגנים לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאות או תשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, בנסיבות שאין לרשות הטבע והגנים שליטה עליהן ושהיא לא יכלה לצפות מראש או בשל מעשה או מחדל רשלני של המשתתפים או מי מטעמם.
 • ככל שלאזרחים הוותיקים הנרשמים קיימת בעיה רפואית העשויה להקשות על השתתפותם בסיור, יש ליידע את נציגי מוקד רשות הטבע והגנים בעת הרישום וכן את המדריך בתחילת יום הסיור. ההשתתפות במקרים של מגבלות רפואיות מכל סוג – הינה באחריות המשתתף בלבד.
 • תשומת הלב כי מספר המקומות מוגבל, וכי הרישום יעשה על בסיס "כל הקודם זוכה".
 • כל אזרח ותיק יכול לקחת חלק בסיור אחד בלבד במהלך חודש האזרח הוותיק.
 • תנאי להשתתפות בסיור הוא הצגת תעודת אזרח ותיק הנושאת את תצלום בעליה או הצגת תעודת אזרח ותיק המוצגת עם תעודה מזהה התצלום, ושנקוב בה תאריך הלידה של בעליה להוכחת הגיל. הצגת התעודה תעשה בפני המדריך ביום הסיור.
 • עלות הסיור – 40 ₪. התשלום יאסף בתחילת הסיור על ידי המדריך. יש להביא את הסכום במזומן.

 

ביטולים 

 1. אזרח ותיק המעוניין לבטל את השתתפותו יכול לעשות כן, 24 שעות טרם מועד הסיור במוקד רשות הטבע והגנים. תשומת הלב כי מוקד רשות הטבע והגנים פועל בימים א-ה ושבת בין השעות 08:00 ועד 16:00.
 2. במקרה בו צפוי מפגע שאינו מאפשר את קיום הסיור, כגון מגז אוויר סוער , רשות הטבע והגנים תודיע למשתתפים בסיור על ביטולו.

התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לשני המינים.

לכל שאלה ניתן לפנות למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639*

פעילויות וטיולים

שלישי בטבע 2019
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X