שמירת טבע ומורשת

31/10/2013
נשר
נשר

שמירת הטבע ברשות הטבע והגנים

רשות הטבע והגנים מבצעת פעולות לשמירה על הטבע בארץ ולהגנה על המינים המאפיינים את ישראל, המוגדרים בחוק "ערכי טבע מוגנים". שמירה על הטבע בצורה המיטבית דורשת השארת שטחים רחבים ככל האפשר, המייצגים את בתי הגידול השונים במצבם הטבעי, מבלי להתערב בתהליכים הטבעיים המתרחשים בהם. עם זאת, במקרים שבהם פעילות האדם פוגעת בבתי גידול או במינים מסוימים, מבצעת הרשות את הפעולות הדרושות בשטח לשם שמירה עליהם. בו בזמן, שמירה על שטחים טבעיים רחבים אינה מספקת משום שהפיתוח המואץ בארץ גורם לקיטוע של בתי גידול טבעיים וליצירת נתק בין אוכלוסיות, המגדיל את הסיכון להכחדת מינים. לפיכך שומרת רשות הטבע והגנים על רצפים בין שמורות הטבע, המכונים "מסדרונות אקולוגיים".

הפעולות הננקטות לשמירה על בתי גידול ועל מינים הנמצאים בסכנה הן מגוונות

שיקום ושחזור

בנייה מחודשת של בתי גידול שנהרסו ושיקומם באמצעות פעולות הנדסיות. דוגמאות לכך הן שמורת טבע החולה ושמורת טבע עין אפק הנמצאות בצפון הארץ, בהן נבנו סוללות סביב מקווי המים כדי לחקות את המערכות האקולוגיות הטבעיות שהתקיימו בהן בטרם נהרסו.

ממשק פעיל

פעולות מגוונות המופעלות בשמורות טבע, כדי להגן על מינים:

  1. שמירה על מינים בסכנת הכחדה בישראל מינים רבים הנמצאים על סף הכחדה עקב פעילות האדם. רשימות מינים אלו פורסמו ב"ספר האדום של הצמחים בישראל" וב"ספר האדום של החולייתנים בישראל", המאגדים בתוכם את שמות המינים ואת גורמי ההפרעה המסכנים את קיומם ואת קיום בתי הגידול שלהם. נתוני הספרים האדומים משמשים כלי עבודה להכנת תכניות עבודה ארוכות טווח בשמירה על המינים ועל בתי הגידול המאוימים.
  2. פגיעה במינים זרים של צמחים ובעלי חיים שמקום חיותם הטבעי אינו בישראל, והם הגיעו או הובאו לישראל ומסבים בה נזק למינים המקומיים ולבתי הגידול הטבעיים. כדי לטפח ולאושש את המינים המקומיים נוקטת הרשות פעולות למניעת הגעת מינים אלו לארץ, ומניעת התפשטותם לאזורים שבהם הם מסכנים בתי גידול או מינים מקומיים
  3. ריסון וויסות גודלן של אוכלוסיות מתפרצות אלו אוכלוסיות של צמחים ובעלי חיים ישראליים, שגודלן עלה בשיעור גבוה עקב פעילות האדם, עד כדי הסבת נזק לבית הגידול ולאורגניזמים אחרים המתקיימים בו. טיפול באוכלוסיות מתפרצות של צמחים נעשה כחלק מפעולות הממשק המתבצעות באופן ייחודי בכל בית גידול, לשם שמירה על מצבו הטבעי. לעומת זאת, הטיפול באוכלוסיות מתפרצות של בעלי חיים דומה בכל בתי הגידול, היות שהסיבה העיקרית לעלייה בגודל האוכלוסיות היא נגישותם של מצבורי מזון, פגרים ומזבלות לבעלי החיים. לשם כך מתבצע פינוי של מקורות מזון זמינים אלו לצד דילול האוכלוסיות המתפרצות.
  4. ניטור – מעקב אחר גורם מסוים, בשיטות קבועות ולטווח ארוך, במטרה להעריך את כמות השינויים בשטח ומהותם. הרשות מבצעת שני טיפוסים של פעולות ניטור. הראשון, ניטור לבחינה של מידת ההצלחה של פעולות הממשק הפעיל, והנחת העבודה היא שתמיד יש שונות במידת התגובה של הטבע לפעולות הממשק, ולכן חובה לבחון את ההצלחה ולכייל את פעולות הממשק בהתאם. השני, ניטור לבחינה של "מינים סמנים", המצביעים על השינויים בשטח, במטרה להעריך את עצמת השינויים שהתרחשו, לקבוע את הגורמים להם ולכוון פעולות ממשק שמטרתן למתן השפעות שליליות, בעיקר כאלה שהאדם גרם להן.
  5. מחקר –הרשות מבצעת או תומכת במחקרים שתכליתם לשפר את פעולות הממשק שבהן היא נוקטת.

קטגוריות