ABC4354FTydfytd^%$

פיקוח ואכיפת החוק


פורטל היתרים

פורטל ההיתרים

למערכת ההיתרים והרשיונות - הקישו כאן

more info
אייקון - לוכדי נחשים

לוכדי נחשים בהיתר

רשימת לוכדי נחשים שקיבלו היתר מרשות הטבע והגנים

more info
אייקון - חוקים ותקנות

חוקים ותקנות

מצורפים כל החוקים, הצווים והתקנות שעל פיהם עובדת רשות הטבע והגנים

more info
team1 - אייקון הדריכו בעצמכם

חוקים ותקנות באתר הכנסת

למעבר לחוקים ותקנות באתר הכנסת - הקישו כאן

more info
אייקון עלוני מידע

מקראה ללימוד עצמי לנבחן בבחינות לקבלת רישיון ציד והיתר צידה

מצורפת מקראת הציד המהווה את החומר המחייב (כולל החוקים והתקנות) למבחן הציד

more info
אייקון חיות בר

יבוא יצוא

חיות בר וערכי טבע מוגנים

more info

פיקוח ואכיפת החוק ברשות הטבע והגנים

חזון פיקוח ואכיפה

שמירה על חיות הבר, ערכי הטבע, המורשת והנוף, בישראל בפרט ובעולם בכלל, הינה בסיס העיסוק של הרשות. לצורך כך, תפקח רשות הטבע והגנים ותאכוף באופן מיטבי את חוקי המדינה הרלבנטיים לערכים אלו ותפעל להטמעת מדיניות הרשות.

מדיניות

רשות הטבע והגנים מבצעת פעולות פיקוח בשטחים הפתוחים ובאתרים המוסדרים לצורך מניעת פגיעה בחי בצומח, בדומם בנוף ובמבקרים בשטחים עליהם היא מופקדת.
הרשות אוכפת את חוקי המדינה וחוברת לגופים העוסקים בהגנה, פיקוח ואכיפה, בנושאי טבע וסביבה, בארץ ובעולם, ומשתתפת בכנסים, ועדות ואמנות לאומיות בינ”ל, בעולם כולו.

שאלות נפוצות בנושאי אכיפה ברשות הטבע והגנים

היכן ניתן לקבל פרטים על דרך הגשת הבקשה לקבלת רישיון ציד?
מפעלים ראויים - שאלות ותשובות

שאלות ותשובות בנושא “מפעלים ראויים” 

 1. מהו מפעל ראוי ומה מטרתו?

מפעל ראוי הינו מסגרת ארגונית שמחזיקה ברשותה ע”פ כל דין כלי נשק למטרת מיגור נזקי חקלאות. מטרת הארגון, לתת מענה הולם לחקלאים שפרנסתם ניזוקה מחיות בר  לצד בקרה ומזעור הנזקים האפשריים. המסגרת מאפשרת לאזרחים המורשים במפעל הראוי לשאת ולהשתמש בנשק ייעודי לצורך מיגור נזקי חקלאות.

 1. מתי נדרש להקים מפעל ראוי חדש ומתי ניתן להצטרף לקיים?
  הקמת מפעל ראוי נדרשת כאשר חיות בר  גורמות נזק לגידולים חקלאיים, מסכנות את בריאות  האדם וחייו, בשטחי מועצות מקומיות, אזוריות ועיריות. בקשה להקמת מפעל ראוי חדש תוגש ע”י גורם מוסמך מטעם הגוף הרלוונטי למשרד לביטחון פנים, בהתאם להמלצת רט”ג. ניתן להצטרף למפעל ראוי קיים בתיאום עם מנהל המפעל הראוי ובהתאם לעמידה בתנאים שנקבעו.
 1. מיהו מורשה במפעל ראוי?
  מורשה במפעל ראוי הינו אדם שעמד בכל תנאי הסף והתבחינים שנקבעו על ידי רט”ג והמשרד לביטחון פנים לצורך קבלת נשק והיתרים למיגור נזקי חקלאות דרך הפקחים האזוריים שך רט”ג.
 1. מהו הליך אישור של מורשה במפעל ראוי?
  בקשה למורשים במפעל ראוי תוגש על ידי מנהלי המפעלים הראויים בלבד, הבקשה תועבר למדור ציד ברט”ג, ע”י טופס מיועד לרישום מורשה חדש. הבקשה תועבר ממדור ציד למחוז הרלוונטי ברט”ג  לבחינת הצורך. במידה והבקשה תאושר ע”י המחוז,  מדור ציד יאפשר למבקש להירשם לתחילתו של ההליך, אשר יכלול בתוכו מעבר בחינת ציד בהצלחה ולאחר מכן אישור והכשרה לנשיאת נשק מהמשרד לביטחון פנים.
 1. האם מורשה הוא צייד?
  מורשה במפעל ראוי שאינו מחזיק ברישיון ציד בתוקף אינו צייד, יחד עם זאת הוא יוכל לקבל היתרי צידה מיוחדים מפקחי הרשות בהתאם לצורך. צייד יכול להיות מורשה במפעל ראוי במידה והוא עובר את ההליך הנדרש כאמור.
 1. האם קיימות דרישות נוספות על מנת לעמוד בתנאי הסף למורשה במפעל ראוי?
  כן, על מנת לקבל הרשאה להיות מורשה במפעל ראוי יש לעמוד בתנאי הסף הבאים:
 • המבקש הגיע לגיל 21;
 • המבקש הוא אזרח או תושב קבע בישראל;
 • לא נפתחה בעניינו של המבקש חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מאותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה;
 • המבקש לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה;
 1. אל מי עליי לפנות כדי להתחיל בהליך ההרשאה?
  על המבקש לפנות למנהל מפעל הראוי אליו הוא מעוניין להשתייך ומנהל המפעל הראוי יפנה למשרד מדור ציד להמשך טיפול בהליך כאמור.
היכן ניתן לקבל פרטים בעניין תיקון התקנות להגנת חית הבר התשל'ו 1976

לתשובות בעניין תיקון התקנות להגנת חית הבר התשל’ו 1976 – הקישו כאן

מתי וכיצד ניתן לפנות אליכם בנושא היתרי החזקה וסחר?

ימי מענה טלפוני א’, ב’, ד’ בשעות 8:30 עד 12:00. ניתן ורצוי לשלוח מייל לכתובת המופיעה מטה.

לגבי פניות בנוגע לתפעול מערכת פורטל ההיתרים, יש לפנות למוקד התמיכה בטל: 02-6703556.

פניות בדוא”ל בנושאי היתרי החזקה וסחר בחיות בר יתקבלו בדוא”ל: li.gr1566652894o.apn1566652894@hrah1566652894as1566652894

פניות בנושאים אחרים במוקד המידע והדיווח:  3639*.

על מי חלה החובה לעשות ביטוח צד ג לרישיון ציד?

על כל אדם הזכאי לרישיון ציד.

מהם התנאים שרשות הטבע והגנים דורשת שיופיעו בפוליסת הביטוח?
 • את פוליסת הביטוח יש לערוך בחברת ביטוח המורשת לפעול בישראל, ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד.
 • סכום הפוליסה לא יפחת ממיליון ש”ח למקרה ולתקופה, כאשר ההשתתפות העצמית לא תעלה על 25,000 ₪ למקרה
To all questions and answers

נתוני האכיפה של רשות הטבע והגנים

כמה נתונים מעניינים שנחמד לדעת
5,000

דוחות אכיפה בחופי הים בשלוש השנים האחרונות

9,000

דגימות די.אן.איי של חיות בר

50

תיקים של דגימות די.אן.איי הובאו לדיון בבתי המשפט בחמש השנים האחרונות

2

כבאיות שטח

לכל החדשות בנושא אכיפה

כמה דברים שעשינו

פרטים ליצירת קשר

מוקד מידע ודיווח

לדיווח על חיות בר פצועות, מפגעים ועבירות פנו למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון 3639* שלוחה 3


phone_number: 3639*

address: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

חטיבת פיקוח ואכיפה


phone_number: 02-5005463 פקס: 02-5005459

address: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

אגף להגנת החי והצומח


phone_number: 02-5005423

address: רח' עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X