ABC4354FTydfytd^%$

משרה - מתמחה בלשכה המשפטית

כפיפות: יועמ"ש הרשות
העסקה מיידית

מקום העבודה : רשות הטבע והגנים, רח' עם ועולמו, ירושלים, לשכה משפטית.

תיאור התפקיד :

סיוע בכתיבת חוות דעת משפטיות, סיוע בעבודה השוטפת במחלקה המשפטית ובכלל זה מתן סיוע בטיפול בתחומי המשפט המנהלי, האזרחי, מקרקעין ותכנון בנייה.
תקופת ההעסקה : מידית לתקופה של שנה.
היקף ההעסקה : משרה מלאה.

דרישות:

סיום לימודי תואר ראשון במשפטים (או שנותרו עד שתי בחינות כדי למלא אחר דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר) במוסד לימודים מוכר. בעל/ת יכולת ניתוח וניסוח משפטית, חריצות ומחויבות.

לפניה יש לצרף:

1. קורות חיים
2. אישור סטודנט במוסד להשכלה גבוהה
3. גיליון ציונים עדכני
4. המלצות (במידה ויש)

תיבדקנה פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי הרשות ושיקול דעתה.

‏ המעוניינים ישלחו קורות חיים הכוללים פרטים אישיים, השכלה וניסיון
למייל:

עד ליום שלישי, י"ז אלול תשע"ט, 28.09.2019

שם תפקיד מתמחה בלשכה המשפטית
תאריך פרסום 21.08.2019
סטטוס פעיל
מחוז\חטיבה מטה הרשות בירושלים
תאריך אחרון להגשה 28.09.2019
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X