עדכון מדיניות הזוחלים והיתר כללי להחזקת זוחלים

09.01.2020

מדיניות הזוחלים של רט"ג עתידה להתעדכן בתקופה הקרובה.

נערך בנושא דיון ציבורי וכעת נבחנות חוות הדעת שהתקבלו בעניין ומגובשים העקרונות והמדיניות בהתאם.

במקביל, פורסם היתר כללי להחזקה ובו רשומים כבר עתה מגוון מיני זוחלים בהם יכול כל אדם להחזיק, בכפוף לתנאי ההיתר.

נדגיש כי טרם פורסמה המדיניות החדשה כאמור, וככל שהמדיניות תעודכן יעודכנו תנאי ההיתר.