ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

הסביבה החופית והימית בים התיכון


צילום: אלי יוסף
ABC4354FTydfytd^%$

הכירו את הסביבה החופית והימית בים התיכון

מדיניות רשות הטבע והגנים לשמירת ערכי שמירת הטבע, הנוף והמורשת בתחום הגיאוגרפי של הסביבה החופית והימית בים התיכון

הסביבה החופית והימית בים התיכון

רשות הטבע והגנים אמונה על שמירת ערכי הטבע, הנוף והמורשת בישראל לטובת הדור הנוכחי והדורות הבאים

עם ההכרה הגוברת בציבור הישראלי בערכה הייחודי וברגישותה הרבה של הסביבה החופית והימית פורסם על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה שבמשרד הפנים בשנת 1999 מסמך מימי החופין". מסמך זה היווה את הבסיס לעבודה הנוכחית והוא מצורף כחומר רקע

אודות המסמך

מסמך מימי החופין קבע בין היתר שיש להקים מרכז מידע וידע לתחום מימי החופין של ישראל וכלל גם המלצות בסוגיות הקשורות ישירות לרשות הטבע והגנים בחוף ובים, שני נושאים הבאים לידי ביטוי בחומר המובא לפניכם.

הפרסום הנוכחי מתרכז במדיניות המרחבית, העוסקת בפעולות הנדרשות לשמירת הטבע, הנוף והמורשת בתאי שטח ספציפיים, אך מתוך התחשבות בכלל הסביבה. כן ניתן למצוא כאן את תקצירי חומר הרקע שהיווה בסיס ליצירת המדיניות, ומספר מסמכים שעניינם מדיניות כללית בנושאים כגון: חינוך לשמירת טבע בסביבה החופית והימית, שימור אתרים ארכיאולוגיים וכד'.

אנחנו שמחים לפרוש בפני הציבור מידע שנצבר עד כה, וכן נושאים שגובשה בהם מדיניות כתובה שאושרה על ידי מוסדות הרשות. המטרה היא להביא את המידע, באופן זמין וידידותי, לציבור הרחב ולגופים שיש להם עניין בסביבה הימית – אם בהיבטי השימוש הכלכלי בסביבה ובמשאביה, ואם בהיבטים של שימור סביבה זו. המידע עצמו יתעדכן בעתיד מעת לעת ויתווספו נושאים נוספים.

חלק מהמידע מבוסס על שכבות מידע גיאוגרפיות, את חלקן ניתן להוריד כאן, חלקן ניתן לקבל לפי פניה למרכז המידע במייל: , וחלקן לא ניתנות לקבלה בגין זכויות יוצרים של גופים שונים.
בעלי זכויות היוצרים של המידע המצוי במסגרת זו של הפצת הנתונים זה הינם רשות הטבע והגנים (להלן: "הרשות") וגופים נוספים כמפורט בקובץ מאפייני השכבות המצורף.

למעט מידע שנוצר ברשות לא תישא הרשות באחריות למידת המהימנות והעדכניות של המידע הנכלל במסגרת זו של הפצת הנתונים.

כל המידע המופיע במסמך זה מובא עם הפניות למקורות.

שימוש בטקסטים ובמידע הגאוגרפי במסגרת זו של הפצת הנתונים מותר לצרכים לא מסחריים, ללא הגבלה, ובתנאי שיצוין מקורם במפורש על פי כללי הציטוט המקובלים.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בחומר המצוי במסגרת זו של הפצת הנתונים, ללא הרשאה בכתב של בעלי הזכויות.

תיאור יחידות הנוף בים התיכון מסכם את המידע הרלוונטי למטרות שימור הסביבה הימית. אין הוא מתיימר לכלול את כל המידע הקיים או מפורסם כיום, וגם לא לנקוט עמדה ביחס לחילוקי דעות מדעיים המופיעים בספרות המקצועית. המסמך יתעדכן מעת לעת ויתווספו אליו מידע חדש ועדכונים של המידע הקיים.

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

פעילויות נבחרות

יש המון מה לגלות
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

חדשות הסביבה הימית

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X