ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

מדור ציד ולכידת נחשים


צבי - צילם אורי פרו

רשות הטבע והגנים אמונה על חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח- 1998,  והחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 . לצורך מילוי משימתה זו היא אוכפת את החוקים והתקנות שחוקקו לשם כך.

השמירה על הטבע חשובה לחיים כיום ולמען הדורות הבאים. החובה המוטלת על כולנו לשמור על הטבע ועל חיות הבר חלה ביתר שאת על ציבור הציידים, המחויב לנקוט בזהירות יתרה על מנת להימנע מפגיעה בטבע הישראלי.

פגיעה בחיות בר שלא לפי החוק והתקנות  עשויה לסכן את המערכת האקולוגית העדינה עד מאוד במדינה הקטנה שלנו.

תשובות לשאלות נפוצות

מהם מפעלים ראויים?

מפעל ראוי הינו מסגרת ארגונית שמחזיקה ברשותה ע"פ כל דין כלי נשק למטרת מיגור נזקי חקלאות. מטרת הארגון, לתת מענה הולם לחקלאים שפרנסתם ניזוקה מחיות בר  לצד בקרה ומזעור הנזקים האפשריים. המסגרת מאפשרת לאזרחים המורשים במפעל הראוי לשאת ולהשתמש בנשק ייעודי לצורך מיגור נזקי חקלאות.

מהו היתר ללכידת נחשים?

היתר ללכידת נחשים הוא היתר המונפק על ידי רשות הטבע והגנים בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר , היתר זה מקנה למחזיק בו את האפשרות ללכוד ולשחרר נחשים בבתים וחצרות על פי תנאי ההיתר וכפי שמונפק ע"י רשות הטבע והגנים. על המחזיק בהיתר לכידת נחשים להיות במעקב תמידי שההיתר בתוקף ולחדש אותו בזמן בכל שנה לאחר דיווח לכידות.

 

מהו רישיון ציד?

רישיון ציד מונפק על ידי רשות הטבע והגנים בהתאם לחוק להגנת חיית הבר   ובהתאם לתקנות להגנת חיית הבר  רישיון ציד מקנה למחזיק בו רשות לצוד חיות המוגדרות תחת החוק להגנת חיית הבר כ"חיות ציד", במסגרת העונה המותר בציד ובמסגרת היתרים כללים ומיוחדים המפורסמים מעת לעת על די רשות הטבע והגנים. על המחזיק ברישיון ציד להיות במעקב תמידי שרישיון הציד ורישיון הנשק מהמשרד לביטחון פנים בתוקף.

לכל החדשות על ציד ולכידת נחשים

דרכי התקשרות

מוקד המידע והדיווח

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

דוא''ל: moked@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$