ABC4354FTydfytd^%$

אודות רשות הטבע והגנים

מי אנחנו


רשות הטבע והגנים הוקמה כשני תאגידים (שאוחדו בשנת 1998), על פי חוק שאושר בכנסת בשנת 1963, לשם מימוש המטרות של החוקים שמכוננים אותה: חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרי הנצחה; וחוק הגנת חיית הבר.

חזון הרשות

רשות הטבע והגנים שומרת על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ומחברת בין האדם למקום תוך זיקה ושייכות לארץ ישראל ברוח ערכי מגילת העצמאות.

  • רשות הטבע והגנים שומרת על הטבע – על בתי הגידול הטבעיים, על תפקוד המערכות האקולוגיות ועל מגוון הצמחים ובעלי החיים – בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים ובשטחים הפתוחים .
  • רשות הטבע והגנים פועלת לשימור וניהול המראה המייחד והמאפיין את חלקי הארץ השונים, למען תושבי הארץ כולה, תוך שמירה על האיזון בין צרכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים וסביבתיים .
    רשות הטבע והגנים פועלת לשימור ערכי מורשת ותרבות האדם בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע, תוך טיפוח אתרים אלו, המחשתם והנגשתם לקהל .
  • רשות הטבע והגנים מאמינה בקשר של האדם לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמורשתה, ופועלת לקירוב, שיתוף וחינוך הציבור לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת .
  • רשות הטבע והגנים שותפה בעיצוב מדיניות לאומית לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, בשיתוף עם עמיתים בארץ ובעולם, בהווה ולמען הדורות הבאים.
pic2 גן לאומי בית שערים, ילדים מטיילים

בן אדם למקום

אבני היסוד שלנו

אהבת הארץ (רגש)

פטריוטיות | זיקה למקום | קשר לישראל | מחויבות מתוך רגש | חינוך | שייכות | אהבת העשייה

רשות הטבע והגנים שומרת על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, ומחברת בין האדם למקום תוך זיקה ושייכות לארץ ישראל ברוח ערכי מגילת העצמאות

אייקון ראש יעל כתום

ידיעת הארץ (שכל)

גוף ידע | רציונלי | אוגר ידע | מנחיל ידע ומספק מידע | לומד | מלמד | מבוסס נתונים

הארגון מבצע תכניות שימור ושחזור נרחבות של ממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים הנמצאים בשטחי שמורות הטבע והגנים הלאומיים, וכן טיפול תחזוקתי שוטף בהם. הארגון פועל כל העת להביא את הציבור לחזות בממצאים, שהם נכסיו, ולחזק את הקשר אליהם. לשם כך מתבצעות פעולות חינוך רבות בקרב קהילות הסמוכות לאתרים, ופעולות "פולקלור" לשם הפחת "חיים" באתרים.

2

דרך ארץ (התנהגות)

שמירה והגנה | התנהגות בטבע | ענווה | כבוד למורשת | כבוד לסביבה | כבוד לאדם |
הנחלת נורמות התנהגות ארגונית

רשות הטבע והגנים פועלת לשימור וניהול המראה המייחד והמאפיין את חלקי הארץ השונים, למען תושבי הארץ כולה, תוך שמירה על האיזון בין צרכים כלכליים, חברתיים, תרבותיים וסביבתיים .

3

מקצועיות

השאיפה לדעת ולעשות ברמה הגבוהה ביותר | ללמוד כל הזמן | להכיר מצוין את הקיים ולתכנן את העתיד | להעביר מהידע שלך לאחרים | לבסס כל פעולה על הבנה | להיות מזוהה
כמקצועי

הארגון משקיע רבות בהפיכת שמורות הטבע והגנים הלאומיים לנגישים לכלל הציבור ומפתח באתרים שבילים בדרגות קושי שונות, כולל שבילים המאפשרים לאנשים בעלי מוגבלות לנוע בהם. בנוסף לכך, מבצע הארגון פעולות יזומות לעידוד הציבור לבקר באתרים אלה: כגון אירועי פולקלור, מתן הדרכה מקומית, הצבת שילוט הסבר ועמדות הסברה מאוישות.

4

אחריות

לעשות את מה שמוטל עליך ויותר | לדעת שסומכים עליך | לחשוב כל הזמן מה עוד אפשר לעשות | לדאוג לא לאכזב | לעמוד באחריות | לקחת אחריות

רשות הטבע והגנים מאמינה בקשר של האדם לערכי הטבע, לנופי הארץ ולמורשתה, ופועלת לקירוב, שיתוף וחינוך הציבור לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת .

5

תכליתיות

לפעול יחד | לפעול בהיגיון | להיות מועיל ויעיל | לחשוב, לתכנן, לבצע | לייצר אלמנטים חדשים ממרכיבים ישנים | להיות מציאותי | לחתור ליישום מעשי

רשות הטבע והגנים שותפה בעיצוב מדיניות לאומית לשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת, בשיתוף עם עמיתים בארץ ובעולם, בהווה ולמען הדורות הבאים.

6

יש אחראי בשטח

מבנה ארגוני - רשות הטבע והגנים

מבנה ארגוני רשות הטבע והגנים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$