ABC4354FTydfytd^%$

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא יצוא


חיות בר וערכי טבע מוגנים

יבוא ויצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים לישראל

מדינת ישראל חתומה על אמנה בין-לאומית שמסדירה את הסחר הבינלאומי במיני חיות בר הנמצאות בסכנת הכחדה (אמנת וושינגטון הידועה גם לפי ראשי תיבות בלועזית CITES). בנספחי האמנה רשומים אלפי מינים של בעלי חיים שהסחר בהם מוגבל. התקנות להגנת חיית הבר מחייבות לפעול גם לפי אמנת CITES.
המינים המוזכרים בנספחי האמנה מוגדרים כערכי טבע מוגנים (כולל חיות בר, דגים, צמחים, וכו').

רשות הטבע והגנים היא הגוף האחראי לאכיפת החוקים והתקנות בנושאים הללו.

חשוב לדעת:

כל החוקים לגבי יבוא בבעל חיים מסוים, חלים גם על פגר ועל חלקים ממנו (כגון פוחלצים, שנהב, פרוות, תכשיטים וכו'..)

דגשים

  • לאחר קבלת היתר יבוא יש לפנות לשירותים הווטרינריים לבירור קבלת היתר בריאות li.vo1571474938g.gao1571474938m@fal1571474938ehcar1571474938
  • 48 שעות טרם הגעת המשלוח יש לעדכן את נציג הרשות ,באמצעות דוא"ל או מסרון, בפרטי הטיסה של המשלוח בהתאם לפרטים בהיתר. הפרטים לתיאום מופיעים ע"ג ההיתר.
  • היתרים ניתנים למשלוח אחד בלבד (למעט דגים ואלמוגים, בהם יינתן היתר רב- פעמי ) ותוקפם לשישה חודשים.
קווים כלליים לסחר יבוא, יצוא, חיות בר וערכי טבע מוגנים

ישנם  שני קווים מנחים עיקריים:

  1. מדיניות סחר של רשות הטבע והגנים.
  2. אמנת סייטס , אתר CITES
למידע ולהליך הגשת בקשה להיתר יבוא
למידע ולהליך הגשת בקשה להיתר יצוא
האם ההיתר מוגבל למספר מינים?

כן. היתר יבוא אחד מוגבל לעד 20 מינים. ניתן לקבל מספר היתרים למשלוח אחד

האם מספר הפרטים מוגבל?

כן. בהתאם לתנאי ההחזקה שאושרו לך.

האם קבלת היתר כרוכה בתשלום?

כן. עפ"י תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשנ"ז-1997, חובה לשלם אגרה עבור כל היתר יבוא יצוא סחר והחזקה.

>> מצורף קובץ "עדכון אגרות", נכון למאי 2019

עם סיום הטיפול בהיתר תשלח הודעה במייל על גובה האגרה.

לכל השאלות והתשובות
אייקון מסמכי מדיניות

מדיניות

קווים כלליים לסחר יבוא יצוא בחיות בר

מידע נוסף
ירחון

הנחיות

יבוא יצוא חיות בר וערכי טבע מוגנים

מידע נוסף
5d49650c0f6a8

CITES

האמנה בדבר הסדרת הסחר הבינלאומי של מינים בסכנת הכחדה

מידע נוסף
אייקון נהלים רשימה ICON

רשימות לבנות

עופות, יונקים, ואלמוגים המותרים ביבוא וסחר

מידע נוסף

כתבות ועדכונים

צור קשר

מחלקת היתרים - יבוא יצוא

ימי מענה טלפוני בימים א', ג', ד' בשעות 9:00-12:30


טלפון: 02-5014800

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

מוקד מידע ודיווח

24 שעות ביממה


טלפון: 3639*

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים 9546303

פורטל היתרים

סחר ואחזקה


טלפון: ‎02-5005423

כתובת: https://permits.parks.org.il

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X