ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$

שכבות מידעמקרא

אתרי רשות הטבע והגנים
שמורות וגנים בתכניות מפורטות
שמורות טבע מוכרזות
שמורות טבע מאושרות
שמורות טבע מופקדות
שמורות טבע בהחלטה להפקדה
עתודות לשמורות טבע
גנים לאומיים מוכרזים
גנים לאומיים מאושרים
גנים לאומיים מופקדים
גנים לאומיים בהחלטה להפקדה
עתודות לגנים לאומיים
שמורות וגנים בתכניות מתאר ארציות
תמ"א 13
תמ"א 35
תמ"א 39
תמ"א 8
שמורות וגנים בתכניות מתאר מחוזיות
3_2 תממ
9_2 תממ
6 תממ
3 21_3 תממ
30_1 תממ
21_14_4 תממ
תממ_באר_שבע_4_14_23
תממ_אפעה_4_14_34
43_14_4_תממ_שקמה
14_4 תממ
מגבלות תעופה לשמירת טבע
סגירה קיימת של רת"א
אסורה הטיסה לכל כלי הטיס - מתוקף חוק קיים
גובה מינימום 500 מעפ"ש - דצמבר עד יוני
גובה מינימום 500 מעפ"ש - אפריל עד אוגוסט
גובה מינימום 500 מעפ"ש - ספטמבר עד נובמבר
גובה מינימום 500 מעפ"ש
גובה מינימום 300 מעפ"ש לאז"מ וכטב"מ - מעל שמורה
מסדרונות אקולוגיים
יערות תמ"א 1 ונוספים
מסדרון
שמורות טבע וגנים לאומיים
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$