נוהל אישור צילום בשמורת טבע או גן לאומי באחריות רשות הטבע והגנים

16/05/2023
טיבוע נשרים.jpg
טיבוע נשרים.jpg, טיבוע נשרים - צילם אבים אתר

1. כללי

 • נוהל זה דן במתן אישור של רשות הטבע והגנים לצילום מסחרי בשטחי הרשות.
 • לרשות סמכות כללית לקיים ולהפעיל פיקוח בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים על ערכי טבע ומורשת על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 1998.

2. מטרה

מטרת הנוהל לפרט את האופן לקבלת אישור צילום בדגש על צילום מסחרי באתרי הרשות.

3. הגדרות

סרט – כל סרט המיועד להקרנה בקולנוע, בטלוויזיה, או בכל מדיה ציבורית אחרת.

מפיק – גוף ציבורי או פרטי (ישראלי או זר) המבקש לצלם בשטחי הרשות ומיוצג ע"י חברת הפקה/ נציג ישראלי.

צילום  מסחרי – כל צילום המיועד לשיווק, פרסום קטלוג, פרסום למטרת רווח כלשהו וכיו"ב.

4. שיטה / תהליך לקבלת היתר

 • הצילום יתואם מראש – לפחות 14 ימי עסקים מול אגף הדוברות של רשות הטבע והגנים. הבקשה המפורטת תישלח באמצעות מייל אל אגף הדוברות (danielat@npa.org.il).
 • הבקשה תועבר לבחינה של מנהל האתר או הפקח האזורי לקבלת אישור, דגשים והנחיות לקיום הצילומים. מענה מטעם מנהל האתר / פקח יתקבל תוך 48 שעות במייל.
 • קבלת האישור והנחיות צילום יועברו אל חברת ההפקה.
 • קבלת טופס בקשה לקבלת היתר צילום בהתאם לאישור המנהלים בשטח ונספח ביטוח המצורף כאן אל טופס הבקשה עד 10 ימי עבודה טרם מועד הצילום. מצורף גם טופס בקשה באנגלית
 • חברת ביטוח תמלא ותחתום על סעיפי הביטוח כפי שנדרש בנספח הביטוח המצורף אל טופס הבקשה. במקרים מסוימים בהם ניתן לאשר את בקשת הצילום ללא ביטוח, מגיש הבקשה יתבקש לחתום על הצהרה בדבר פטור מביטוח רכוש.
 • שליחת היתר הצילום החתום בצירוף הנחיות ע"י אגף דוברות למפיק / חברת ההפקה.

 דגשים:

 • צילום בשטחי יהודה ושומרון: במקביל לקבלת ההיתר מאגף הדוברות של רשות הטבע והגנים יש לתאם הצילומים מול נציג המנהל האזרחי ביו"ש.

 

5. גביית תשלום

 • א. גביית תשלום אגרת דמי כניסה לאדם בהתאם לתקנות וע"פ החוק, יתבצע בקופת האתר.
 • ב. תשלום עלויות פיקוח בסך 200 שקלים לשעה עבור כל איש מצוות הפיקוח במידה ונערך צילום בהיקף חריג ונדרש פיקוח בהתאם לאופי הפעילות (לשיקול מנהל האתר או הפקח האזורי, ייקבע טרם מועד הצילום); תקף גם לשטחים פתוחים ובתיאום מראש מול הפקח האזורי (שמורות טבע ללא תשלום אגרת כניסה, אתרים ארכיאולוגיים וכו').
 • ג. "הפעלה מאוחרת": תשלום עבור כל שעת צילום החורגת משעות הפעילות השגרתיות באתר (ע"פ שעון קיץ / חורף) בסך של 200₪ לכל שעה חריגה ולכל איש מצוות הפיקוח שיידרש להישאר באתר, מותנה בתיאום ואישור מראש של מנהל האתר;

בגן לאומי מצדה ייגבה תשלום מורחב עבור "הפעלה מאוחרת" עקב כח האדם והמשאבים הרבים הנדרשים בשטח:   עד שעה לאחר הסגירה – 1,250 ₪, עד שעתיים לאחר הסגירה – 1,750 ₪.

6. התנהלות בשטח

 • א. המבקש מתחייב להישמע להוראות מנהל האתר ו/או הפקח.
 • ב. המבקש מתחייב לשמור על ניקיון האתר ושלמותו ומצהיר כי יישא באחריות עבור כל נזק שייגרם לאתר, בין אם במכוון או שלא במכוון, על ידי מי מהמשתתפים בהפקת הצילומים.
 • ג. המבקש מתחייב שלא לפגוע בפרטיות המבקרים באתר בכל דרך האסורה על פי כל דין, ולשאת באחריות מלאה לעמידה בהוראות כל דין בנושא.
 • ד. לא תהיה ירידה מדרכים ושבילים, והצילומים יתרחשו באזורים המאושרים בלבד.
 • ה. על המבקש האחריות כי השטח יישאר נקי לאחר סיום הפעילות.
 • ו. לא תהיה פגיעה בשטח, הפרות קרקע או כל שימוש באמצעים אחרים העלולים להפריע לפעילות השוטפת באתר.
 • ז. לא ייחסמו דרכים, ומעבר למטיילים יתאפשר לכל אורך הצילומים.
 • ח. ההפקה תנהל קשר ישיר עם מנהל הגן הלאומי / שמורת הטבע או מי מטעמו ותדווח על תקלות וחריגות אם יהיו.
 • ט. בסוף הצילומים יתבצע סיור משותף בין המפיק לפקח או מנהל האתר לאישור יציאה מהשטח, כל חריגה תתוקן לשביעות הרט"ג.

7. סייגים ודגשים

7.1 אישור הצילום יינתן אם יתקיימו התנאים הבאים:

 • הצילום אינו פוגע בטבע.
 • הצילום אינו פוגע בערכי הרשות.
 • לא יאושרו צילומים במקומות או בשבילים לא מסומנים.

7.2 הנוהל אינו מתייחס לבקשות צילום הבאות:

 • א. צילום של אדם פרטי אשר מבקר בגן / שמורה (כולל צילומי חתן כלה / בר/בת מצווה וכו') במקומות המאושרים, המסומנים והמותרים באתר. צילום פרטי / אישי זה מותר ואינו דורש אישור או תיאום מראש.
 • ב. צילומים פרטיים ושלא למטרה מסחרית, כגון: הפקה קטנה של צילום לשימוש פרטי בלבד, עד 10 אנשים כולל צוות הצילום, צילום שלא למטרת רווח וכדומה – אין צורך בקבלת היתר מראש, יש לגבות אגרת דמי כניסה ע"פ חוק.
 • ג. תיאום צילום ע"י כתבים / צלמי תקשורת זרים או ישראלים יתבצע מול אגף דוברות ואינו נכלל בנוהל זה.

7.3 צילום אווירי, צילום בעזרת רחפן (רב-להב):

 • בתחום מקרקעין שבאחריות הרט"ג חל איסור מוחלט על שימוש ברחפן לצורך ביצוע צילום ו/או כל שימוש אחר, למעט אם הצילום והפעלת הרחפן מתואם מראש וקיבל אישור בכתב ממנהל הגן או השמורה ובכפוף לכך שהמקום יהיה ריק מכל אדם ולאחר שעות הפעילות, למפעיל קיים היתר מטיס (רישיון טיס) בתוקף ממשרד התחבורה – רשות התעופה האזרחית ובתנאי כי יומצא לרשות אישור ביטוח הכולל כיסוי לפעילות אווירית.
 • בכפוף לקבלת אישור ממנהל הגן הלאומי / שמורת הטבע ולהתקיימות התנאים האמורים, מתחייב המפעיל לפעול בהתאם לכל דין לרבות תקנות הטיס (כלי רחיפה), תשע"ג-2013.
 • לאור האפשרות לבצע את הצילום רק מחוץ לשעות הפעילות, יש לקחת בחשבון חיובים עבור הארכת שעות הפעילות ובתנאי שמנהל האתר / הפקח אישר את הצילומים מראש.
 • הפונה יפנה את הבקשה אל אגף הדוברות של רשות הטבע והגנים לבחינה והמשך טיפול. על הבקשה לכלול טופס בקשה מלא וחתום ע"י מגיש הבקשה, אישורי ביטוח רלוונטיים כמבוקש בטופס הבקשה, רישיון טיס בתוקף ואישור קיום ביטוח לרחפן (מכשיר רב הלהב).

7.4  צילום ציפורים בקינון אינו מקובל. צילומי קינון לא יתקבלו או יוצגו בשום תחרות, תערוכה או פורום מוביל.

אין להתקרב בשום אופן לקינים ואזורי קינון.

ציפורים העסוקות בדגירה, האכלת גוזלים וכדומה מושפעות גם מהפרעה עקיפה של שהייה בשטח. אין בשום מקרה לנקוט צעדים פיסיים על מנת "לסדר" את אזור הצילום. כל שינוי בנוף, הוספה/הסרה של מקלות, גיזום או "סידור" הסביבה המידית של אתר קינון מפריעים לקינון בצורה ישירה ועקיפה.

7.5 צילום בעלי חיים:

 • א. צילום מתוכנן של בעלי-חיים מצריך היתר בכתב מראש לאחר אישור הבקשה ע"י אקולוג מחוז.
 • ב. אין להשתמש בשיטות צילום העלולות לפגוע בבעל-החיים, בהתנהגותו או בבית-גידולו: לכידה, משיכה עם מזון, שימוש בתאורה, קולות או אמצעים אחרים. אין לשנות את פני בית-הגידול (חסימת צירי תנועה של בע"ח, הסרת צמחייה או הפיכת קרקע) למטרות צילום, ללא היתר מפורש.
 • ג. אין לצלם מאורות יונקים פעילות, מערות עטלפים ללא ציוד והיערכות מתאימים (מחסות צילום, מצלמות אוטומטיות) כדי לא לייצר הפרעה לפעילות.
 • ד. בצילום בלילה אין להשתמש בתאורה מלאכותית לבנה לצרכי צילום. נדרשת הגבלה של אור תפעולי מעמדת הצלם.

צפו בסרטון, הגבלות טיסה אזרחית: