חוקים ותקנות

מצורפים כל החוקים, הצווים והתקנות שעל פיהם עובדת רשות הטבע והגנים.

כל החוקים והתקנות

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנח 1998 לפתיחת הקובץ
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה כללי התנהגות ובטיחות לפתיחת הקובץ
תיקון חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשסה 2005 לפתיחת הקובץ
נוהל רישוי ציד לפתיחת הקובץ
חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 לפתיחת הקובץ
נוהל היתר טיבוע 2015 לפתיחת הקובץ
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 לפתיחת הקובץ
כללי גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סדרים והתנהגות בגנים לאומיים), התשע"ח-2018
פתוח להערות הציבור
לפתיחת הקובץ
נוהל בטיחות בממשקי מים.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל רישיונות דיג .pdf
עדכון 1 - אפריל 2018
לפתיחת הקובץ
פקודת הדיג – נוסח מלא ומעודכן.pdf לפתיחת הקובץ
קובץ תקנות הדיג – תיקון 2016.pdf
תקנות הדיג (תיקון), התשע"ז 2016
לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתר צידה המאפשר להסתייע בכלבים לשם איתור חזירי בר.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתרים ללוכדי נחשים PDF
מעודכן ליוני 2019
לפתיחת הקובץ
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
חוק כלי היריה, תש"ט-1949
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה – תיקון 2019
אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) (תיקון), התש"ף-2019
לפתיחת הקובץ
עיקרי תקנות הדיג
מידע לדיג
לפתיחת הקובץ
הוראת שעה בנושא העורב האפור והעורב ההודי שהפכו ממזיקים לערכי טבע מוגנים
תקנות להגנת חיית הבר הוראת שעה, התש"ף-2020
לפתיחת הקובץ
אכרזת ערכי טבע מוגנים 2019 לפתיחת הקובץ
מדיניות בנושא יבוא וסחר בערכי טבע מוגנים ימיים
דגי מים מלוחים, אלמוגי אבן וחסרי חוליות. עודכן בפברואר 2020
לפתיחת הקובץ
חוק איסור נהיגה בחופים לפתיחת הקובץ
מדיניות פעילות ואירועים לפתיחת הקובץ
תקנות להגנת חיית הבר -אזורים אסורים- תשל'א 1971 לפתיחת הקובץ
תקנות להגנת חיית הבר.pdf
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
תקנות שמורות הטבע (סדרים והתנהגות), תשל"ט-1979
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
אכרזת ערכי טבע מוגנים 2019 CITES לפתיחת הקובץ