חוקים ותקנות

כל החוקים והתקנות

מצורפים כל החוקים, הצווים והתקנות שעל פיהם עובדת רשות הטבע והגנים.

תיקון חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשסה 2005 לפתיחת הקובץ
חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 לפתיחת הקובץ
כללי גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (סדרים והתנהגות בגנים לאומיים), התשע"ח-2018
פתוח להערות הציבור
לפתיחת הקובץ
היתר צידה לפי חוק הגנת חיית הבר תשט"ו – 1955
היתר כללי לציידים בעלי רישיון צייד תקף לכל סוגי הציד, ואשר אין להם הגבלה ברישיונם, לצוד חזירי בר באזורים מותרים, תוקף ההיתר- מיום 01/07/2018 (י"ח תמוז תשע"ח) עד 31/12/2018 (כ"ג כסלו תשע"ט)
לפתיחת הקובץ
עיקרי תקנות הדיג
מידע לדייג
לפתיחת הקובץ
נוהל בטיחות בממשקי מים.pdf לפתיחת הקובץ
נוהל רישיונות דיג .pdf
עדכון 1 - אפריל 2018
לפתיחת הקובץ
פקודת הדיג – נוסח מלא ומעודכן.pdf לפתיחת הקובץ
קובץ תקנות הדיג – תיקון 2016.pdf
תקנות הדיג (תיקון), התשע"ז 2016
לפתיחת הקובץ
תקנות להגנת חיית הבר.pdf
נוסח מלא ומעודכן
לפתיחת הקובץ
מדיניות בנושא יבוא וסחר בדגים של מים מלוחים לאקווריום לפתיחת הקובץ
אכרזת ערכי טבע מוגנים CITES 2017 לפתיחת הקובץ
חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנח 1998 לפתיחת הקובץ
מדיניות פעילות ואירועים לאחר אישור המליאה לפתיחת הקובץ
חוק איסור נהיגה בחופים לפתיחת הקובץ
תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה כללי התנהגות ובטיחות לפתיחת הקובץ
נוהל מתן היתרים ללוכדי נחשים לפתיחת הקובץ
נוהל רישוי ציד לפתיחת הקובץ
חוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 לפתיחת הקובץ
תקנות להגנת חיית הבר -אזורים אסורים- תשל'א 1971 לפתיחת הקובץ
נוהל ביטול הזמנה בחניוני לילה לפתיחת הקובץ