ABC4354FTydfytd^%$

מפעלים ראויים


זאב - צילם דורון ניסים

חשוב לדעת:

מפעל ראוי הינו מסגרת ארגונית שמחזיקה ברשותה ע"פ כל דין כלי נשק למטרת מיגור נזקי חקלאות. מטרת הארגון, לתת מענה הולם לחקלאים שפרנסתם ניזוקה מחיות בר  לצד בקרה ומזעור הנזקים האפשריים. המסגרת מאפשרת לאזרחים המורשים במפעל הראוי לשאת ולהשתמש בנשק ייעודי לצורך מיגור נזקי חקלאות.

 

הערות:

  • מורשה במפעל ראוי הינו אדם שעמד בכל תנאי הסף והתבחינים שנקבעו על ידי רשות הטבע והגנים והמשרד לביטחון פנים לצורך קבלת נשק והיתרים למיגור נזקי חקלאות דרך הפקחים האזוריים של רשות הטבע והגנים
  • בקשה לצירוף מורשים למפעל ראוי תוגש על ידי מנהלי המפעלים הראויים בלבד.
  • היתר צידה ניתן למורשים במפעלים ראויים בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר 

תשובות לשאלות נפוצות

מתי נדרש להקים מפעל ראוי חדש ומתי ניתן להצטרף לקיים?

הקמת מפעל ראוי נדרשת כאשר חיות בר  גורמות נזק לגידולים חקלאיים, מסכנות את בריאות  האדם וחייו, בשטחי מועצות מקומיות, אזוריות ועיריות. בקשה להקמת מפעל ראוי חדש תוגש ע"י גורם מוסמך מטעם הגוף הרלוונטי למשרד לביטחון פנים, בהתאם להמלצת רשות הטבע והגנים. ניתן להצטרף למפעל ראוי קיים בתיאום עם מנהל המפעל הראוי ובהתאם לעמידה בתנאים שנקבעו.

מיהו מורשה במפעל ראוי?

מורשה במפעל ראוי הינו אדם שעמד בכל תנאי הסף והתבחינים שנקבעו על ידי רשות הטבע והגנים והמשרד לביטחון פנים לצורך קבלת נשק והיתרים למיגור נזקי חקלאות דרך הפקחים של רשות הטבע והגנים.

מהו הליך אישור של מורשה במפעל ראוי?

בקשה למורשים במפעל ראוי תוגש על ידי מנהלי המפעלים הראויים בלבד, הבקשה תועבר למדור ציד ברשות הטבע והגנים, ע"י טופס מיועד לרישום מורשה חדש. הבקשה תועבר ממדור ציד למחוז הרלוונטי ברשות הטבע והגנים לבחינת הצורך. במידה והבקשה תאושר ע"י המחוז,  מדור ציד יאפשר למבקש להירשם לתחילתו של ההליך, אשר יכלול בתוכו מעבר בחינת ציד בהצלחה ולאחר מכן אישור והכשרה לנשיאת נשק מהמשרד לביטחון פנים.

האם מורשה הוא צייד?

מורשה במפעל ראוי שאינו מחזיק ברישיון ציד בתוקף אינו צייד, יחד עם זאת הוא יוכל לקבל היתרי צידה מיוחדים מפקחי הרשות בהתאם לצורך. צייד יכול להיות מורשה במפעל ראוי במידה והוא עובר את ההליך הנדרש כאמור.

האם קיימות דרישות נוספות על מנת לעמוד בתנאי הסף למורשה במפעל ראוי?

כן, על מנת לקבל הרשאה להיות מורשה במפעל ראוי יש לעמוד בתנאי הסף הבאים:

  • המבקש הגיע לגיל 21.
  • המבקש הוא אזרח או תושב קבע בישראל;
  • לא נפתחה בעניינו של המבקש חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מאותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה.
  • המבקש לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה.
אל מי עליי לפנות כדי להתחיל בהליך ההרשאה?

על המבקש לפנות למנהל מפעל הראוי אליו הוא מעוניין להשתייך ומנהל המפעל הראוי יפנה למשרד מדור ציד להמשך טיפול בהליך כאמור.

פרטים ליצירת קשר

מוקד המידע והדיווח

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X