ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

שיתוף הציבור


שיתוף הציבור

בהתאם למדיניות הרשות בנושא שיתוף ציבור ומתוך הבנה כי הרט"ג מעוניינת להעמיק את השיח עם הציבור על מנת שיכיר את עשיית הרשות, ירגיש מעורב ומתוך כך אנו מקווים כי ישמור בצורה מיטבה על הטבע ואולי אף ייצא לפעולה להגנתו.

החליטה הנהלת הרשות להציג לציבור באמצעות אתר האינטרנט סוגיות שונות כגון נושאי  מדיניות, תכנון ופיתוח, טיילות ועוד, ולשמוע את התייחסות הציבור לנושא.

איך משתתפים ומשפיעים?

נכנסים לעמוד של הסוגיה המעניינת אתכם.

קוראים בעיון את כל חומרי הרקע וההסבר על הנושא.

ככל שברצונכם להביע עמדה בנושא או להציע הצעה לשינוי . יש להיכנס "להוספת תגובה" ולרשום את עמדתכם. חשוב מאד להוסיף הסבר ונימוק על מנת שאנשי המקצוע שלנו יוכלו לבחון את הדברים בצורה עמוקה.

כל סוגיה תעלה לפחות ל-14 יום.

כל ההערות ירוכזו ויוצגו בפני הפורום המקצועי הרלוונטי לנושא שעלה, ויחליטו על עדכונים נדרשים בעקבות ההערות.

חשוב לזכור, אין בחובת הרשות לקבל את ההערות שישלחו.

אך אנו מתחייבים לדון בהם בכובד ראש ולפרסם את פרוטוקול הדיון שדן בהן ואת ההחלטה הסופית.

 

תשובות לשאלות נפוצות

באילו נושאים תשתפו את הציבור?

המטרה היא לשתף את הציבור במגוון סוגיות עליהם אנו מתלבטים, ולהן השפעה על הציבור.

כמו: תכניות אזוריות, , פרויקטי פיתוח משמעותיים ואף סוגיות מקומיות שלהם השפעה על הציבור.

כמה זמן יש לי לחשוב על הנושא ולשלוח התייחסות?

על סוגיה תעלה לפחות ל-14 יום ובכל מקרה בכל עמוד של סוגיה יצוין באופן בולט מהו התאריך האחרון לשלוח התייחסות.

האם ההערה שלי באמת תשנה את ההחלטה?

אין לנו מחויבות לקבל את ההערות. אך אנו מתחייבים שאנשי המקצוע ברשות הטבע והגנים ידונו בהערות בכובד ראש וגם אם לא נקבל את ההערות יירשם מה היה הנימוק לכך.

אני לא איש מקצוע בנושא שעלה לדיון, אבל הוא מאד קרוב לליבי. האם מותר לי להגיב?

לכל אחד מותר להביע את דעתו ולכתוב לנו. אנו מצפים מהכותבים לקרוא קודם לעומק את חומרי הרקע שהעלינו ואולי קצת להרחיב את ידיעותיהם בנושא מקריאה נוספת ברשת. ואחרי הליך זה להחליט האם נדרשת תגובה.

האם אקבל התייחסות לדעה ששלחתי? איך אני אדע מה בסוף הוחלט?

לא תשלח התייחסות פרטנית לכל תגובה.

אנו מתחייבים בסוף ההליך לפרסם את פרוטוקול הדיון שדן בהערות השונות וכן את ההחלטה הסופית

 

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$