הנחיות בטיחות להפעלת מתקנים מתנפחים באתרי רשות הטבע והגנים

מאת: יוסי פרידמן - מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים 04/10/2021

מתקן מתנפח: מתקן שעשועים נייד, בעל נפח המושג באמצעות אספקה מתמשכת של לחץ אוויר. על מתקן זה או בתוכו יכולים המשתמשים לקפוץ, לגלוש, לטפס וכו'.

גן משחקים חדש בעמק צורים
גן משחקים חדש בעמק צורים, משתעשעים בגן משחקים באזור ואדי ליפתא - עמק צורים

קיימים סוגים שונים של מתקנים מתנפחים  להלן רשימה חלקית שלהם:

 1. מתקנים מתנפחים שטוחים
 2. מתקנים מתנפחים הכוללים קירות צד ('טירה')
 3. מתקן רב-משחקים ('אתגרון')
 4. מגלשות יבשות
 5. מתקני טיפוס
 6. משחקים ( 'בנג'י אופקי', 'הפל אותי')
 7. ספינה מתנדנדת
 8. מתקנים מתנפחים בים

 

מפוח: מכשיר המונע באמצעות מנוע חשמלי או מנוע בנזין ואשר משמש לניפוח רצוף של מתקן השעשועים במשך כל זמן ההפעלה.

מנהל אתר מתקנים מתנפחים: אדם בעל הכשרה מתאימה אשר מונה בידי תופס המתקנים- הבעלים או מי מטעמו לפקח על האתר ועל הפעילות המתקיימת בו, לתפעולו באופן בטוח ולשאת באחריות לבדיקת המתקנים באתר ולתחזוקתם.

מפעיל מתקן מתנפח: אדם בוגר (מגיל 16 ומעלה) שמונה בידי מנהל החברה\בעל המתקן לפקח על השימוש במתקן המתנפח במשך כל הפעילות ולזהות מצבים חריגים או מסוכנים. יעבור הכשרה על ידי מנהל החברה-בעלת המתקן להפעלת המתקן המתנפח.

עוזר מפעיל: אדם בוגר המסייע למפעיל המתקן בבקרה ופיקוח על הפעילות במתקן.

גוף בודק: מהנדס שהתמחה בבדיקת מתקנים מתנפחים ובתחזוקתם.

בודק חיצוני: יועץ בטיחות בעל ניסיון בבדיקת מתקנים מתנפחים .

 

בדיקה לפני הפעלה:

 • בדיקה המבוצעת על ידי מנהל אתר מתקנים מתנפחים, לפני כל תחילת פעילות.
 • בדיקה המבוצעת בשטח ההתקנה על ידי בודק חיצוני, השלמת הבדיקה המלאה ואישור תקינותם של המתקנים, מהווה תנאי לשימוש בהם.

תיק המתקן- מסמך הכולל  את כל האינפורמציה הנדרשת להפעלה ומגבלות השימוש, ומכיל את התיעוד של ההתקנות והשימושים שנעשו במתקן ושל הבדיקות התקופתיות.

שטח סכנה: השטח הסמוך למתקן המתנפח. בשטח זה אין להימצא כל עוד המתקן נמצא בתנועה או בפעולה. שטח זה יגודר ויוצבו בו שלטים המתריעים על אודות הסכנה הכרוכה בהימצאות בתוכו.

הפעלת ניסוי: בתום ההתקנה תבוצע בדיקה של יועץ חיצוני שתכלול הפעלת ניסוי כדי לבחון את כשירות המתקנים. במסגרת הפעלת הניסוי ינותק זרם החשמל ותיבדק קריסת המתקנים. במידה והזמן אינו סביר לחילוץ מהמתקן, יפסל המתקן ויוצא מהאתר .

ההסמכה הנדרשת למנהל אתר מתקנים מתנפחים:

 • א. מנהל האתר הוא הגורם המרכזי בניהול הבטיחות באירוע עם מתקנים מתנפחים. על כן הוא חייב בהכשרה מתאימה ועליו לשאת תעודה המעידה על הכשרתו.
 • ב. ההכשרה תתבצע על ידי גוף הדרכה מוכר המכשיר את מנהלי האתרים של המתקנים המתנפחים ומעניק תעודת הכשרה ובהם הפירוט של הנושאים שנלמדו.
 • ג. בנוסף על הכשרתו זו, חייב מנהל אתר מתקנים מתנפחים, לעבור הכשרה כמגיש עזרה ראשונה ולשאת תעודה מתאימה ותקפה, המעידה על כך שמבצע ריענון אחת לשנתיים. במידה ואיננו מוכשר כמגיש עזרה ראשונה, באתר יהיה מגיש עזרה ראשונה.

 

סוגי הבדיקות והאישורים למתקנים מתנפחים:

 • א. בדיקה ראשונית למתקן חדש – מבוצעת על ידי גוף בודק. בבדיקה זו נבדק התכנון ההנדסי של המתקן, והתאמתו לפעילות הנדרשת. הבדיקה כוללת את כל הפרמטרים של המתקן, וכן מגדירה את מגבלות השימוש ובטיחות המתקן.
 • ב. בדיקה שנתית – מבוצעת על ידי גוף בודק. בדיקה זו עוסקת בהיבטי תחזוקה ובטיחות של המתקן. בין היתר כוללת הבדיקה את תקינות היריעה, התפרים של היריעות, אביזרי העזר – ידיות, סולמות, חבלים, סרטים, נקודות העיגון של המתקן וכדומה.
 • ג. בדיקה לפני הפעלה על ידי מנהל האתר– בדיקה זו מבוצעת על ידי מנהל האתר למתקנים מתנפחים,
 • ד. בדיקה על ידי יועץ בטיחות חיצוני כתנאי להפעלת האתר– כתנאי להפעלת האתר, תבוצע בדיקה בשטח על ידי יועץ בטיחות בעל ניסיון בבדיקת מתקנים מתנפחים,  הבדיקה כוללת את כל חלקי המתקן ואת אופן ההתקנה שלהם באתר.

בדיקת מערכת החשמל באתר – אישור חשמלאי מוסמך לתקינות מערכות החשמל המפעילות את המתקנים .

 

מתקנים שיש לגביהם הגבלות ואיסור שימוש:

 • א. מתקן קיר השור הזועם – אסור להפעלה ללא אישור מיוחד !
 • ב. מתקן בריכות קצף – אסור להפעלה !
 • ג. מתקן עם מים – אסור שימוש במתקנים שיש בהם מים .
 • ד. מתקן טיפוס מעל 4 מ' – מחייב מפעיל מוסמך לקירות טיפוס או מדריך טיפוס וגלישה מוסמך כולל רתמות ואמצעי אבטחה תקינים כנגד נפילה.
 • ה. מתקן קיר טיפוס עד 2 מ' – מחייב מפעיל צמוד כאשר כל משתמש יהיה חגור ברתמת טיפוס תקנית.
 • ו. מתקן טיפוס במים – מחייב שעומק המים לא יפחת מ- 2 מ', בכדי לבלום נפילת הילדים.

 

מנהל אתר מתקנים מתנפחים: מנהל האתר הוא הגורם המרכזי בכל הנוגע לניהול הבטיחות באירוע שנעשה בו שימוש במתקנים מתנפחים. כיוון שכך מנהל האתר יהיה אדם שעבר הכשרה מתאימה מטעם גוף המכשיר מנהלי אתרים של מתקנים מתנפחים ושברשותו תעודה המעידה על הכשרתו והכוללת פירוט של הנושאים שנלמדו במסגרתה

 

תיק מתקן

 • א. לכל מתקן יהיה תיק שבו יימצאו כל הנתונים האלה
 • ב. תיעוד ממצאי הבדיקה הראשונית של המתקן שבוצעה בידי הגוף הבודק
 • ג. אישור של הגוף הבודק כי הוא ביצע באותה שנה בדיקה שנתית
 • ד. תיעוד תוצאות הבדיקה השנתית של המתקן
 • ה. ממצאי בדיקות המתקן וסביבתו, שנעשו לפני כל פעילות
 • ו. הוראות בטיחות והפעלה של היצרן, של היבואן או של בעל המתקן הכתובות בעברית ובערבית, והכוללות הגבלות והתניות לשימוש במתקן (מספר משתתפים מרבי, משקל מרבי, מספר מפעילים מינימאלי, התייחסות לתנאי הסביבה והאקלים, הוראות חילוץ וכד')
 • ז. תיעוד התקנות המתקן
 • ח. תיעוד תיקונים ושינויים שנעשו במתקן
 • ט. תיעוד תקלות ותאונות שאירעו במתקן.

 

בטרם יאשר מנהל אתר ברט"ג את הפעילות יוודא הוא או מי מטעמו
כי מתקיימות כל הדרישות המקדמיות האלו:

 1. בעל המתקן הנו קבלן מורשה המוכר כחברה רשומה או כעוסק מורשה .
 2. קיים ביטוח בתוקף המבטיח שיפוי לכל מי שייפגע במהלך השימוש במתקן.
 3. במקום הפעילות קיימים סידורי עזרה ראשונה ופינוי רפואי.
 4. לכל מתקן יש תיק מתקן מסודר.

במקרים שבהם קיים חשש ליציבות המתקנים כמו: אדמה חולית, משבי רוח חזקים,

יידרש בעל החברה המפעילה את המתקנים המתנפחים לבצע  בדיקה של גוף בודק (מהנדס בטיחות בעל ידע מתאים בתחום מתקני מתנפחים) על מנת לאמת את עמידות ההתקנה בתנאי הסביבה הספציפיים.

המתקנים ימוקם בשטח פתוח רחוק מקווי חשמל, גדרות, עצים, עמודים וכל מכשול אחר.

המרחק בין המתקנים יהיה 5 מ' האחד מהשני.

 

מערכת החשמל:

 • אספקת החשמל למתקנים תהיה מוגנת כחוק מפני סכנת התחשמלות.
 • יש לוודא שאספקת החשמל מתאימה למפוח.
 • כבלי החשמל העוברים באזור הפעילות יותקנו בגובה 3 מ' או יונחו על הרצפה ויכוסו בכיסוי PVC.
 • כל כבל חשמל יהיה מקובע וייקשר לעוגנים יציבים משני צדיו באופן שלא יתנתק משקע החשמל במקרה של משיכה פתאומית.
 • הכבלים יעברו מאחורי המתקן ולא בחזיתו.
 • חיבורי חשמל מורכבים (מעבר לחיבור שקע בתקע), אם יידרשו, יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך.
 • הארקות מיוחדות של המתקנים המתנפחים, אם קיימות כאלו, ייבדקו בידי חשמלאי בודק.

לפני תחילת הפעילות יבצע מנהל  אתר המתקנים המתנפחים  בדיקת בטיחות לכל מתקן בנפרד וכן לתשתית הכללית.

הבדיקה תוודא בין השאר את הפרטים האלה:

 1. האתר מתאים לייעודו
 2. אין גישה למקורות אספקת החשמל (שקעים ראשיים וארונות חשמל), למעט למנהלי האירוע
 3. אביזרי העזר (מזרני הגנה, מחסומים, סרטי סימון, חבלים וכד') מצויים במקומם
 4. עיגוני המתקן תקינים ומחוברים במקומות הנכונים
 5. אין חורים או חתכים משמעותיים ביריעה או בתפרים
 6. המתקן נקי מחפצים זרים ומלכלוך
 7. נעשה שימוש במפוח המתאים למתקן
 8. לחץ האוויר הכולל מותאם לדרישות היצרן והוא חזק דיו כדי ליצור בסיס יציב וקשיח
 9. כבלי החשמל תקינים ושלמים, פרוסים נכון ואינם חשופים לקהל
 10. חלקי חשמל כמו שקעים ותקעים תקינים ושלמים
 11. צינור אספקת האוויר מחובר היטב ובחזקה אל המפוח
 12. המפוח ממוקם מחוץ לתחום התנועה של הקהל
 13. אזור כניסת האוויר למפוח פנוי מחפצים זרים.
 14. המפוחים יהיו מגודרים לבטח למניעת גישה של ילדים אל המפוח וכן למניעת הינתקות כבלי החשמל המפעילים אותו.

ליד כל מתקן יוצב מפעיל מתקן אשר עבר הדרכה מתאימה. במתקנים שבהם פתח הכניסה נפרד מפתח היציאה או במתקנים שבהם מפעיל אחד אינו יכול לראות את הנעשה בכל שטח המתקן יוצבו שני מפעילים או מפעיל וסדרן.

המפעיל ישגיח על הפעילות במתקן במשך כל האירוע. אין לשאיר את המתקן ללא השגחה.

תפקידיו של המפעיל הם:

 • להקפיד על עמידה במגבלות השימוש במתקן (גיל, מספר משתמשים, מוגבלויות של חניכים בעלי נכויות וכד').
 • למנוע עישון בסביבת המתקן.
 • למנוע הכנסת מזון או שתייה.
 • להסביר לילדים \משתמשים  את הוראות השימוש במתקן.
 • להקפיד שהמשתמשים במתקן יסירו נעליים וחפצים אחרים  לפני עלייתם למתקן.
 • לפקח על העלייה למתקן ועל הירידה ממנו.
 • למנוע קפיצות במשטח הכניסה למתקן.
 • למנוע השתוללות. (רוב התאונות והפגיעות במתקנים מתנפחים נובעות מהשתוללות).
 • להפריד בין משתמשים גדולים לקטנים.
 • למנוע טיפוס על קירות צד או על חלקים שאין לטפס עליהם.
 • למנוע גלגולים באוויר ('סלטות').
 • להוציא מהמתקן ילד\ משתמש לא ממושמע שהתנהגותו עלולה לפגוע באחרים.
 • לעקוב אחר כמות האוויר במתקן ולהרחיק במהירות את החניכים במקרה של תקלה באספקת האוויר או במקרה שנתגלה קרע גדול.
 • המפעיל ישתמש במשרוקית או ברמקול כדי להנחות את החניכים ויוודא כי הם ממלאים אחר הוראותיו.
 • יש להקפיד שהמעבר בין המתקנים ייעשה באופן מסודר ובהתאם להנחיותיו של מנהל האתר.

 

סיום הפעילות וקיפול המתקנים:

 • לקראת סיום האירוע יש להודיע על כך לילדים \משתמשים
 • יש להישאר ליד המתקן עד להתרוקנותו המלאה של האוויר.
 • בעת קיפול המתקן יש לוודא כי לא מצויים בסביבה אנשים או בעלי חיים.

 

הפעלת מתקנים בחוף ים:

הפעלת מתקנים מתנפחים בחוף ים: הפעלת מתקנים מתנפחים בים מותרת רק בחוף מוכרז, בנוכחות מצילים ובהתאם להנחיות מנהל האתר.

במתקן המצוי במים שגובהם מעל  65 ס"מ רשאים להשתמש אך ורק ילדים היודעים לשחות.

על מפעיל המתקן לוודא כי הילדים המשתמשים במתקן אכן יודעים לשחות.

מקרי חירום

 • במקרה שאירעה הפסקת חשמל, נפילת מתח חשמל או תקלה במפוחים יש להוציא מהמתקן את כל הילדים\משתמשים מהמתקן ולוודא כי אכן כולם יצאו. בנוסף לכך יש לדווח מיד למנהל האתר על התקלה. כיוון שבמקרה מסוג זה האוויר יוצא לאט יורדו החניכים מהמתקן באופן מסודר ולא בבהילות.
 • במקרה שהאוויר יוצא מהמתקן במהירות ובפתאומיות (עקב חור במתקן, קריעה או תקלה במפוח) יש לחלץ את החניכים במהירות מהמתקן ולדווח על כך למנהל האתר.
 • במקרה שאחד החניכים נפגע בעת השימוש במתקן יש להפסיק את הפעילות במתקן, להוריד ממנו את הילדים, לטפל בנפגע ולדווח למנהל האתר על התאונה. הפעילות במתקן תחודש רק לאחר קבלת אישור לכך ממנהל אתר רט"ג.
 • במקרה של התפרעות ילדים\משתמשים ואיבוד השליטה עליהם יש לעצור את הפעילות !