רישיון דיג- כל המידע לדייג

כפר הדייגים בג'אסר אזרקא
כפר הדייגים בג'אסר אזרקא, כפר הדייגים בג'אסר אזרקא

 

 

תשובות לשאלות נפוצות:

לאיזה דיג דרוש רישיון?

איך מקבלים רישיון?

איך מחדשים רישיון דיג אישי?

כמה עולה רישיון דיג?

מהם התנאים לקבלת רישיון דיג מקצועי (מסחרי) ליחיד (אישי) ולתאגיד?

מהם התנאים לקבלת רישיון דיג מקצועי (מסחרי) לבעלים של ספינה?

מהם התנאים לקבלת רישיון דיג ספורטיבי?

שימו לב

 

לאיזה דיג דרוש רישיון?

כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג למעט דיג בחכה מהחוף, במידה שמתבצע ללא שימוש באמצעי עזר. דיג בחכה שמוטלת מהחוף תוך שימוש באמצעי עזר כלשהו (כל אמצעי חיצוני המשנה את מאפייני הדיג המסורתי מחכה מהחוף, כמו רחפן, עפיפון, מצבר או מנוע חשמלי) מחייב החזקת רישיון בתוקף.

 • יש שני סוגי דיג שנדרש להם רישיון: דיג ספורטיבי ודיג מסחרי (מקצועי).
 • לשני סוגי הדיג הרישיון הוא רישיון דיג אישי (ליחיד).
 • לדיג מסחרי מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
 • לדיג ספורטיבי מכלי שיט המתבצע בעזרת 4 חכות ויותר או באמצעות רובה צלילה נדרש רישיון דיג לכלי השיט בנוסף לרישיונות הדיג האישיים.

 

איך מקבלים רישיון?

כדי לבקש רישיון דיג חדש יש למלא את הטפסים המתאימים בצירוף תמונות פספורט וצילום תעודת זהות ולשלוח אותם בדואר לכתובת:

אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת"ד 30, מיקוד 5025001.

לחלופין, ניתן להגיש בקשה לרישיון דיג באופן מקוון >> בקשה לרישיון דיג אישי – טופס מקוון

ניתן לשלוח את הבקשה גם במייל: daig@moag.gov.il 

מספרי טלפון לבירורים באגף הדיג: 03-9485426, 9432*

 

איך מחדשים רישיון דיג אישי?

חידוש רישיון דיג מתבצע באופן מקוון באתר משרד החקלאות

>> תשלום אגרת חידוש רישיון דיג אישי

ניתן לחדש רישיון רק לאחר קבלת מספר רישיון ומספר קבלה בדואר.

שימו לב: במידה ורישיון הדיג האישי לא חודש בשנה האחרונה, יש להגיש בקשה לרישיון דיג אישי חדש.

מספרי טלפון לבירורים באגף הדיג: 03-9485426, 9432*

 

כמה עולה רישיון דיג?

המחירון מתעדכן מעת לעת. הרישיון ניתן עד סוף השנה האזרחית (31 בדצמבר), כלומר על המבקש רישיון לשלם מחיר מלא גם אם הגיש את הבקשה אחרי תחילת השנה האזרחית. למשל, אם הוגשה בקשה לרישיון בחודש ספטמבר נשארו 3 חודשים עד תום השנה האזרחית והמבקש נדרש לשלם מחיר מלא.

נכון לינואר 2020 האגרות הן כדלהלן:
סוג רישיון מחיר אגרה
רישיון דיג אישי מקצועי/ספורטיבי 192 ש"ח
רישיון דיג מקצועי בים כנרת 464 ש"ח
העתק לרישיון דיג אישי 102 ש"ח
לספינה ברשתות עמידה (אמבטן) בכנרת 1,210 ש"ח
לספינה הדגה בשיטות אחרות בכנרת 4,760 ש"ח
לספינה בים התיכון/במפרץ אילת בדיג חופי 248 ש"ח
לספינה בים התיכון/במפרץ אילת ברשת הקפה 276 ש"ח
לספינה בים התיכון/במפרץ אילת במערך חכות צף 276 ש"ח
למכמורתנים בים התיכון 1,670 ש"ח
לספינה הפועלת בדיג מרחקים 64,920 ש"ח
בעד העתק רישיון לספינה שאבד או נשמד 102 ש"ח
בעד רישיון לפריקת דגים מספינות זרות 1,430 ש"ח

מהם התנאים לקבלת רישיון דיג מקצועי (מסחרי) ליחיד (אישי) ולתאגיד?

לגבי כל מבקש רישיון דיג נבדק רישומו הפלילי והנפקת רישיון הדיג נבחנת בהתאם לממצאי הבדיקה.

ליחיד:

 1. המבקש הוא בעל תעודת זהות (לפי סעיף 24 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965) או מי שאינו אזרח ישראלי והוא בעל רישיון עבודה כדין בישראל.
 2. אם הוא עצמאי – הציג אישור על ניהול ספרים תקין להוכחת העיסוק בדיג כמקור פרנסה.
 3. אם מועסק כשכיר – הציג אישור על תיק ניכויים על שם המעסיק.

לתאגיד:

 1. התאגיד צירף לבקשה את מסמכי ההתאגדות שלו ואישור על רישומו במרשם החל עליו לפי דין.
 2. פירט בבקשה את שמותיהם של היחידים מטעם התאגיד שיהיו רשאים לפעול מכוח הרישיון שיינתן לתאגיד. גם על היחידים מטעם התאגיד מוטל להציג מסמכי התאגדות ואישור על רישומם במרשם החל עליהם לפי דין.
 • חשוב לציין: בעל רישיון דיג מקצועי ליחיד ולתאגיד רשאי לעסוק בדיג על פי התנאים שנקבעו ברישיון, בהם:
 1. מספינה – רק בשיטות הדיג המצוינות ברישיון ומספינה שניתן לבעליה רישיון דיג מקצועי.
 2. דיג לא מספינה – רק בשיטות הדיג המצוינות ברישיון.

 

מהם התנאים לקבלת רישיון דיג מקצועי (מסחרי) לבעלים של ספינה?

לגבי כל מבקש רישיון דיג נבדק רישומו הפלילי והנפקת רישיון הדיג נבחנת בהתאם לממצאי הבדיקה.

רישיון דיג מקצועי לבעלים של ספינה:

 1. לספינה יש רישיון שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) תשמ"ג-1982; על פי תנאי רישיון הדיג תוקפו של הרישיון מותנה בקיומו של רישיון שיט תקף לספינה. פג תוקפו של רישיון השיט של הספינה – יפוג תוקף הרישיון של הספינה לעסוק בדיג.
 2. מבקש הרישיון הינו בעל הספינה הרשום או בעליה של הספינה הרשומים ברשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.
 3. מבקש הרישיון עומד בתנאים הנדרשים לקבלת רישיון ליחיד ועליו להציג מסמכים המעידים על פרנסתו מפעילות דיג:

אם הוא עצמאי – הציג אישור על ניהול ספרים תקין להוכחת העיסוק בדיג כמקור פרנסה.

אם מועסק כשכיר – הציג אישור על תיק ניכויים על שם המעסיק, שמורשה לעסוק בדיג.

 1. הספינה רשומה ברישיון השיט כספינה המיועדת לדיג. על אף האמור בסעיף זה רשאי פקיד הדיג הראשי לתת רישיון דיג מקצועי לבעלים של ספינה שלא רשומה ברישיון השיט כמיועדת לדיג, אם ניתן לה רישיון דיג כאמור לפני תחילתו של נוהל זה ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

חשוב לציין: פעילות הדיג מספינה תיעשה רק בידי מי שמחזיק ברישיון דיג מקצועי ליחיד (אישי) בתוקף, או בידי מי ששמו מצוין ברישיון דיג מקצועי לתאגיד.

 

מהם התנאים לקבלת רישיון דיג ספורטיבי?

לגבי כל מבקש רישיון דיג נבדק רישומו הפלילי והנפקת רישיון הדיג נבחנת בהתאם לממצאי הבדיקה.

רישיון דיג ספורטיבי ליחיד (אישי):

 1. המבקש הוא בעל תעודת זהות (לפי סעיף 24 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965).

רישיון דיג ספורטיבי לבעלים של ספינה:

 1. לספינה יש רישיון שיט כהגדרתו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט) תשמ"ג-1982; על פי תנאי רישיון הדיג תוקפו של הרישיון מותנה בקיומו של רישיון שיט תקף לספינה. פג תוקפו של רישיון השיט של הספינה – יפוג תוקף הרישיון של הספינה לעסוק בדיג.
 2. בעל הרישיון הינו בעל הספינה הרשום ברשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

חשוב לציין: פעילות הדיג מספינה תיעשה רק בידי מי שמחזיק ברישיון דיג אישי תקף.

 

שימו לב:

 • על בעל הספינה ובעל רישיון הדיג לספינה חלה אחריות לוודא שהדיג מהספינה נעשה כדין.
 • בחינת עברו של המבקש: בבדיקת הבקשה לרישיון בוחן פקיד הדיג הראשי את הרישום הפלילי של מבקש הבקשה (או של היחידים מטעם התאגיד). ניתן לסרב לאישור רישיון "מטעמים של ביטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש".
 • במקרים מסוימים מנהל אגף הדיג רשאי לבדוק את התאמת הספינה לביצוע דיג בשיטות המבוקשות בטרם מתן הרישיון.

אנא, שמרו על התקנות ועל החיים בים
אל תסתכנו בקנסות ובעונשים מיותרים