תנאים לפעילות מתחם חבלים

מאת: יוסי פרידמן - מנהל אגף בטיחות ברשות הטבע והגנים 23/06/2023
גולשי צוקים בנחל אשלים
גולשי צוקים בנחל אשלים

ברשותם של מנהל מתחם החבלים האתגרי והמפעילים יש תעודות המעידות על הכשרתם.

בכל פעילות יהיו נוכחים אלה:

 • מנהל מתחם חבלים אתגרי שהינו אדם בן 21 ומעלה שהוסמך לשמש מנהל מתחם חבלים אתגרי ע"י  גוף להכשרת עובדי הוראה במערכת החינוך   או  מוסד מוכר  וברשותו תעודה תקפה. הוא מוסמך לבנות מתקנים במתחם חבלים אתגרי ארעי, לאשרם ולהשגיח על הפעילות המתקיימת בהם ויוסמך גם כמפעיל מתחם חבלים אתגרי.
 •  מפעילי מתקנים במתחם חבלים אתגרי שהינם בני 18 ומעלה שעברו הכשרה כמפעילי מתקנים במתחם חבלים אתגרי והוסמכו לכך בידי גוף להכשרת עובדי הוראה במערכת החינוך או מוסד מוכר

בפעילות המתקיימת בטבע – נדרש לבדוק כי בידי המפעיל מצויים כל האישורים המחייבים.

האתר עונה על הדרישות האלה: סביבה בטיחותית נקייה ממכשולים,

בידי המפעיל מצויים אמצעי קשר וציוד עזרה ראשונה וקיימים נוהלי פינוי במצבי חירום

כל משתתף יהיה מובטח באופן הבא:

 • קו חיים: חבל או כבל או מסילה המשמש למניעת נפילה מגובה במתקן חבלים. העומס המירבי על קו החיים, לא יעלה על 1/10 מעומס הקריעה של החבל במערכת אבטחה קבועה:  אבטוח שבו המשתתף מאובטח באמצעות רצועה וטבעת המחברת בין הרתמה החגורה לגופו לבין כבל,  או מסילה עליונה .

הפעילות תתקיים בשעות האור בלבד !

בניית מתחם חבלים אתגרי ופירוקו ייעשו בצורה בטוחה ומאובטחת, תחת השגחה צמודה ומתמדת של מנהל המתחם ומפעילי המתקנים במתחם החבלים האתגרי.

היות שחלק גדול מהפעילות מתבצע בשטחים ציבוריים יש לגדר את גבולות המתחם כדי למנוע פגיעה באנשים המצויים באזור. כמו כן אין להשאיר מתקן ללא השגחה כאשר קיימת סכנה שאנשים העוברים בסביבה יעשו שימוש במתקנים וכתוצאה מכך ייגרם להם נזק.

חבלים ואלמנטים אחרים שעלולים להיתקל בהם ולהיפצע יסומנו באופן בולט ובמקרה הצורך אף ירופדו.

בכל מקרה של הקמת/פירוק מתקן חבלים אתגרי גבוה ארעי יהיו נוכחים לפחות מנהל מתחם ומפעיל מתחם כאשר מנהל המתחם אחראי על הבטיחות בזמן ההקמה/פירוק

שימוש בסולמות או טיפוס על קונסטרוקציות מתכת רשאי רק מי שהוכשרו לכך באופן פרטני במהלך הכשרתו כמפעיל או מנהל מתחם חבלים גבוה בהתאם להוראות היצרן

בכל תכנון והקמה של מתקן יש לוודא כי באזור המיועד להצבת המתקן אין ענפים משוחררים, סלעים גדולים, ברזלי זווית (בזנטים) שתקועים באדמה או כל עצם אחר העלול לפגוע במשתתפים במהלך הפעילות.

מנהל מתחם החבלים האתגרי יבחר את נקודות העגינה למתקנים השונים בקפידה רבה ויפעיל שיקול דעת מקצועי בכל הנוגע לחוזקן של נקודות העגינה ולעמידותן בעומסים הצפויים במתקן.

לאחר הקמתו של כל מתקן ובתחילת כל יום פעילות תיעשה בדיקה ויזואלית ופיזית של המתקן. הבדיקה תיעשה בידי מפעיל המתקן ובהשגחתו של מנהל המתחם ובמהלכה ייבדק תפקודו של המתקן תחת עומס

לפני תחילת הפעילות יש לתדרך את המשתתפים. בתדרוך זה תוסבר להם מטרת הפעילות
ויוקראו להם הוראות הבטיחות האלה :

 • עליה על מתקנים בגובה מגיל 8 ומעלה .
 •  אין לעלות על המתקנים ללא אישור מפעיל המתקן.
 •  יש להישמע להוראות מפעילי המתקנים ולפעול בהתאם להנחיותיהם.
 •  על הלבוש והנעליים להתאים לאופי הפעילות. יש לדאוג שהביגוד יהיה צמוד לגוף ושלא יהיו
 • פרטי לבוש רפויים או חפצים שאינם מאובטחים, כמו פלאפון,  וארנק.
 •  בפעילות המוגדרת כפעילות גובה יש לחבוש קסדה.
 •  אין לעמוד מתחת למתקן פעיל.
 •  אין לרוץ בשטח המתחם.
 •  יש להיזהר מהחבלים הפרוסים בשטח.
 •  חיבור הטבעות וניתוקן (מעבר בין שתי מערכות אבטחה)  ייעשו אך ורק בפיקוחו של מפעיל מתקן במתחם חבלים אתגרי.
 •  תפעול מערכות האבטחה ייעשה אך ורק בפיקוחו של מפעיל מתקן מקצועי ובהתאם להנחיות .