ABC4354FTydfytd^%$

דוחות מדינת ישראל על הסחר של מינים הרשומים באמנת CITES לשנים 1999-2017

הדוחות של מדינת ישראל כוללים פירוט של כל ההיתרים ליבוא, יצוא, ויצוא-חוזר של ערכי טבע (והתוצרים שלהם) שרשות הטבע והגנים הנפיקה במהלך השנה.

 לאתר CITES

cites

סיכום שנתי CITES 2000 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2001 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2002 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2003 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2004 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2005 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2006 לפתיחת הקובץ
בקשה ליבוא/יצוא – עברית/אנגלית
בקשה לקבלת היתר לפי האמנה בדבר הסדרת הסחר בחיות בר וצמחי בר בסכנת הכחדה (סייטס)
לפתיחת הקובץ
אכרזת ערכי טבע מוגנים 2019 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 1999 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2007 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2008 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2009 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2010 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2011 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2012 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2013 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי 2014 CITES לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2015 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2016 לפתיחת הקובץ
אכרזת ערכי טבע מוגנים CITES 2017 לפתיחת הקובץ
סיכום שנתי CITES 2017
CITES Annual Report for 2017 - Accessible
לפתיחת הקובץ
הודעת מזכירות אמנת CITES בדבר החמרת מדינת ישראל על כללי האמנה
Stricter domestic measures concerning import and export of wild fauna and flora
לפתיחת הקובץ
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X