ABC4354FTydfytd^%$

דוחות מדינת ישראל על הסחר של מינים הרשומים באמנת CITES לשנים 1999-2017

הדוחות של מדינת ישראל כוללים פירוט של כל ההיתרים ליבוא, יצוא, ויצוא-חוזר של ערכי טבע (והתוצרים שלהם) שרשות הטבע והגנים הנפיקה במהלך השנה.

 לאתר CITES

cites

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$