ABC4354FTydfytd^%$

שימוע ציבורי – תכניות בעבודה

רשות הטבע והגנים מציגה לציבור בשימוע ציבורי את פעולות פיתוח וטיפוח, הסדרת דרכים, הקמת מבנים ומיתקנים, ניהולם, הסדרתם והפעלתם. תוכניות אלו נעשו לאחר קיום הליכי בדיקה מקצועית של השפעות סביבתיות

שימוע ציבורי לפעולות פיתוח - תכניות בעבודה

שימוע ציבורי - היסטוריה

-->
ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X