ABC4354FTydfytd^%$

שימוע ציבורי – תכניות בעבודה

רשות הטבע והגנים מציגה לציבור בשימוע ציבורי את פעולות פיתוח וטיפוח, הסדרת דרכים, הקמת מבנים ומיתקנים, ניהולם, הסדרתם והפעלתם. תוכניות אלו נעשו לאחר קיום הליכי בדיקה מקצועית של השפעות סביבתיות

לשימוע ציבורי היסטוריה – הקישו כאן

נשמח לקבל הערותכם ותגובותיכם במייל zeev.m@npa.org.il לזאב מרגלית – מנהל אגף שימור ופיתוח ברשות הטבע והגנים

שימוע ציבורי לפעולות פיתוח - תכניות בעבודה

שימוע ציבורי - היסטוריה

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$