שמירה על עופות המים בישראל

18/01/2015

בעונות המעבר חולפים מעל ישראל עופות מים רבים, וחלקם אף שוהים במקווי המים הטבעיים שלה בתקופת החורף. מרבית מיני העופות מוגנים בישראל מתוקף החוק להגנת חיית הבר, אך הרס מקווי המים הטבעיים מסכן את קיומם.

לימוזה בנחיתה - צילם דותן רותם
לימוזה בנחיתה - צילם דותן רותם, לימוזה בנחיתה - צילם דותן רותם

כדי להגן על עופות המים חתמה מדינת ישראל על אמנות בין-לאומיות. מדינת ישראל אף נוהגת לפקוד בכל שנה את עופות המים השוהים בגבולותיה כחלק מן המאמץ לשמירה על המגוון הביולוגי ועל ​עופות המים בעולם.

נדידת הציפורים מעל ישראל

במדינת ישראל אזורי חיות מגוונים מאוד ומשום כך חיים בה מאות מינים של עופות. נוספים עליהם יותר ממאתיים מינים החולפים על פניה בעת נדידתם בין היבשות אירופה, אסיה ואפריקה. נדידת העופות מתרחשת פעמיים בשנה: בסתיו – כאשר העופות החיים באזורים הקרים של כדור הארץ נודדים דרומה כדי לשהות בחורף באזורים קרים פחות, ובאביב – כאשר הם שבים לקנן בצפון כדור הארץ.
במהלך נדידתם העונתית חולפים בשמי ישראל מאות מיליוני עופות. רבים מהם עוצרים בה למנוחה קצרה ולאכילה ואילו אחרים חורפים בישראל. רבים מהעופות הם עופות מים (כינוי לקבוצה גדולה של מיני עופות מסדרות שונות המתקבצים סביב מקווי מים כגון ברווזים, חופָמים, שקנאים, אנפות ושלדגים). עופות המים חורפים במקווי המים בישראל, וחלקם אף נשארים לקנן בה בעונת הקיץ. הרס מקווי מים טבעיים בישראל ובעולםבמהלך השנים יובשו מקווי מים טבעיים רבים בישראל או הזדהמו בעקבות פעילות בני האדם. הידוע והמוכר שבהם הוא ימת החולה שיובשה לחלוטין לשם התיישבות חלוצית. ימת החולה הייתה אתר קינון מרכזי למינים רבים של עופות וכן אזור הזנה ומנוחה לעופות נודדים וחורפים. מלבד לימת החולה נפגעו גם אזורים אחרים, כמו שפכי נחלים הזורמים אל הים ואזורי הצפה וביצות ששימשו בעבר נקודות קינון ועצירה לעופות מים רבים.

הרס מקווי המים הטבעיים אינו מיוחד לישראל. זהו תהליך המתרחש ברחבי העולם ומסכן את קיומם

של עופות המים הזקוקים למקווי המים כדי לשרוד. לפיכך חוברו אֲמָנות שנועדו לשמר את אותם מקווי מים ברחבי העולם אשר נמצאים בציר הנדידה ואשר משמשים לעופות המים אתרי עצירה וקינון.

שותפות מדינת ישראל באמנות להגנה על העופות הנודדים

  • אמנת רַמסָר (Ramsar) לשמירה על מקווי מים טבעיים – אמנת רמסר נכנסה לתוקף בשנת 1975, והיא מבטאת את הצורך בשיתוף פעולה בין-לאומי לשימור מקווי המים הטבעיים המתוקים והמלוחים ברחבי העולם, בעלי חשיבות בין-לאומית כבתי גידול לעופות מים, ליונקים, לזוחלים ולדגים וכן לצמחי מים. את האמנה אשררו 160 מדינות. בשנת 1997 היא אושררה אף במדינת ישראל. מאז הוכרזו במדינת ישראל שני בתי גידול טבעיים כאתרי רמסר: שמורת הטבע החולה בגליל העליון ושמורת הטבע עין אפק בעמק עכו.
  • אמנת CMS להגנה על מינים נודדים – האמנה עוסקת בשמירה על בעלי חיים נודדים ובכללם עופות, עטלפים, פרפרים ומינים אחרים. מדינת ישראל אשררה את האמנה בשנת 1983.
  • הסכם AEWA להגנה על מיני עופות מים – הסכם שנועד לשמור על עופות המים ברחבי אפריקה -אירופה – אסיה. מדינת ישראל חתמה על ההסכם בשנת 2002.
  • אמנת המגוון הביולוגי CBD להגנה על המגוון הביולוגי ברחבי העולם – אמנה הבאה להגן על המגוון הביולוגי ברחבי העולם, לרבות מגוון מיני בעלי חיים, צמחים ואורגניזם אחרים; לשמור על המגוון הגנטי שלהם; לשמור על המגוון הנופי וכן על מגוון המערכות האקולוגיות המשמשות להם בתי גידול. מדינת ישראל אשררה את האמנה בשנת 1995.רשות הטבע והגנים מיישמת את האמנות הללו באמצעות
    החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו 1955– ובאמצעות חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998 , והתקנות מכוחו.

המפקד השנתי לעופות המים בישראל

מדי שנה עורכת רשות הטבע והגנים מפקד עופות מים – ספירה של עופות המים השוהים בישראל בתקופת החורף. ספירת עופות המים נערך בארץ בקביעות מזה 45 שנים, החל משנת 1965, ובמהלכו פוקדים עשרות צוותים מקצועיים יותר מ-300 מקווי מים טבעיים ומלאכותיים ביום אחד, מצפון ועד דרום, ביניהם עובדי רשות הטבע והגנים וצפרים מקצועיים מתנדבים. בתקופה זו מתקבצים במקווי המים ברווזים, צוללים, טבלנים ועופות מים אחרים ומאפשרים בכך לאמוד את גודל אוכלוסייתם.

המפקד נערך במקביל לספירתם במדינות אירופה, לשם הערכת גודל אוכלוסיות העופות וניטור השינויים בגודלן. תוצאות מפקד עופות המים משמשים לקביעת החלטות ונקיטת צעדים ממשקיים להגנה על עופות המים החורפים בישראל, כגון העלאה או הפחתה של מכסות הציד או הכרזה על אזורים מוגנים שחורפים בהם מינים בסיכון. בעקבות המפקד לפני שלוש שנים הוכרזו מאגרי המים בשפלת יהודה כאזורים האסורים בציד עופות מים כדי לשמור על אוכלוסיית המין צחראש לבן החורפת בהם. תוצאות ספירות עופות המים בישראל בשנים האחרונות מראות שבעוד בעולם כמות השחפים ממין "שחף ארמני" יורדת, עולה כמותם בישראל ובכל שנה אנו סופרים בישראל עשרות אלפים של שחפים ממין זה.