ABC4354FTydfytd^%$

לכידת נחשים


צילם אביעד בר
אייקון - לוכדי נחשים

לוכדי נחשים בהיתר

פרטי כל לוכדי הנחשים שקיבלו היתר מרשות הטבע והגנים

מידע נוסף
אייקון רישום ונהלי עבודה

קבצים שימושיים

בנושא לכידת נחשים

מידע נוסף

חשוב לדעת:

היתר לכידת נחשים מונפק על ידי רשות הטבע והגנים בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר  על המחזיק בהיתר לכידת נחשים להיות במעקב תמידי שההיתר בתוקף ולחדש אותו בזמן בכל שנה לאחר דיווח לכידות.

הערות:

  • בקשה לרישום לקורס לכידת נחשים:  יש למלא טופס הרשמה לקורס ולשלוח לכתובת הדוא"ל המופיעה בתחתית המסמך.
  • קורס לכידת נחשים ייערך מעת לעת על פי שיקולי רשות הטבע והגנים והחלטתה, השתתפות בקורס מותנית במעבר בחינה בנושא לכידת נחשים בהצלחה.
  • קבלת היתר לכידת נחשים כרוך בין היתר בתשלום אגרה, אגרה זו נקבעת ע"י המחוקק בהתאם לחוק להגנת חיית הבר ומשתנה מעת לעת.
  • בקשה לחידוש היתר קיים יש להגיש על ידי המערכת המקוונת בפורטל ההיתרים אחת לשנה לאחר דיווח לכידות במערכת. אחת ל-5 שנים יש לעבור מבחן עיוני בנושא בהצלחה.
  • יום ריענון ייערך אחת לשנה, יום זה הוא בגדר המלצה לקבלת עדכונים בנושאים הרלוונטיים, הרישום ליום זה הוא על בסיס מקום פנוי.

 

תשובות לשאלות נפוצות

מי רשאי להיות לוכד נחשים?

כל אזרח מעל גיל 18 המעוניין בכך שלא הורשע ולא נוהל כנגדו הליך פלילי או מנהלי בגין עבירה חמורה במשך חמש השנים האחרונות. עדיפות תינתן לעובדי עירייה רשות מקומית. זכאות תינתן למי שעבר קורס לוכדים ועמד בדרישות מבחן עיוני ומעשי.

 

מי ממונה על נושא הנחשים הארץ-ישראליים?

נושא הנחשים הארץ-ישראליים הוא חלק מהחוק להגנת חיית הבר  וערכי טבע מוגנים. רשות הטבע והגנים אחראית לפקח על שמירת חיות הבר המוגנות, לרבות עבירות על החוק.

 

מי ממונה על לכידת נחשים בארץ?

על פי החקיקה, נחשי ארץ ישראל הינם חיות בר מוגנות וכן מהווים ערכי טבע מוגנים. עקב כך אין לפגוע בהם, ללוכדם, להחזיקם או להעבירם אלא בהיתר מרשות הטבע והגנים.

איך מנפיקים היתר לכידת נחשים?

כדי להנפיק היתר לכידת נחשים יש לעבור קורס לכידת נחשים אותו עורכת רשות הטבע והגנים מעת לעת על פי שיקול דעתה וצרכיה, הרשות מחליטה על מיקום הקורס ומועדו. טרם השתתפות בקורס יש לעבור בחינה עיונית בנושא הנחשים בהצלחה, חומר לימוד למבחן העיוני נמצא במקראת הנחשים. מבחן מעשי ייערך בסיום הקורס.

מה הדרישות ממשתתף בקורס לכידת נחשים?

על פי נוהל לכידת נחשים  השתתפות בקורס לוכדי נחשים כרוכה בתשלום, אשר תכניו יקבעו ויועברו על ידי האגף להגנה על החי והצומח ברשות, בשיתוף פעולה ובניהול אדמיניסטרטיבי של כל גוף שיבחר מטעם הרשות, ועמידה בהצלחה במבחן עיוני בציון של 80 ובמבחן מעשי (עובר / לא עובר).

 

מה העלות הכספית של הקורס?

תמחור הקורס נעשה על פי תכניות עבודה ועלויות נדרשות ועלול להשתנות מקורס לקרוס על פי מיקום, תכניות וכדומה.

 

לכל השאלות והתשובות

מספרים שמעניין לדעת

160

לוכדי נחשים בהיתר

42

סוגי נחשים שקיימים בארץ

9

מיני נחשים בישראל הם ארסיים

לכל החדשות על לכידת נחשים

יצירת קשר

מוקד מידע ודיווח

של רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X