ABC4354FTydfytd^%$

ציד


צילם דותן רותם

רקע

רשות הטבע והגנים אמונה על חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח- 1998והחוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955 . לצורך מילוי משימתה זו היא אוכפת את החוקים והתקנות שחוקקו לשם כך. השמירה על הטבע חשובה לחיים כיום ולמען הדורות הבאים. החובה המוטלת על כולנו לשמור על הטבע ועל חיות הבר חלה ביתר שאת על ציבור הציידים, המחויב לנקוט בזהירות יתרה על מנת להימנע מפגיעה בטבע הישראלי. פגיעה בחיות בר שלא לפי החוק והתקנות  עשויה לסכן את המערכת האקולוגית העדינה עד מאוד במדינה הקטנה שלנו.

חשוב לדעת

רישיון ציד מונפק על ידי רשות הטבע והגנים בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר , על המחזיק ברישיון ציד להיות במעקב תמידי שרישיון הציד ורישיון הנשק מהמשרד לביטחון פנים בתוקף.

ציבור הציידים בישראל מורכב משני סוגי אוכלוסיות: ציידים ותיקים (כל מי שהחזיק ברישיון ציד בתוקף בתאריך 1/8/17), וציידים חדשים שלגביהם פועלים על פי התקנות להגנת חיית הבר שהוזכרו להלן.

דגשים

  • בקשה לזכאות מוקדמת לרישיון ציד ניתן להגיש על ידי המערכת המקוונת בפורטל ההיתרים. את הבקשה ניתן להגיש פעם ב-3 שנים על פי הכתוב בתקנות.
  • קבלת רישיון הציד לעונת הציד כרוכה בין היתר בתשלום אגרה, אגרה זו נקבעת ע"י המחוקק בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר ומשתנה מעת לעת על פי החלטת השר להגנת הסביבה ובהתייעצות עם שר האוצר הקובע את מחיר אגרות ההיתרים בכפוף להוראת כל דין.
  • חידוש רישיון ציד מבוצע אחת לשנה באמצעות הגשת טפסים רלוונטיים במערכת המקוונת של רשות הטבע והגנים, לאחר סיום הליך החידוש יונפק רישיון ציד כאמור דרך המערכת המקוונת בלבד.
  • אף על פי שרישיון הציד הוא לשנה מלאה, עונת הציד בה ניתן לצוד חיות המותרות לציד ומפורטות במקראת הציד  חלה בין התאריך 1/9 ועד לתאריך 31/1 בשנה העוקבת, ישנם מועדים שבהם חל איסור לצוד, מועדים אלו מפורסמים ברישיון עצמו ובנספח לרישיון.

תשובות לשאלות נפוצות

ברצוני לחדש את רישיון הציד שברשותי, מה עליי לעשות?

עליך להיכנס לפורטל ההיתרים  עם ת.ז והסיסמא שלך ולהגיש את המסמכים הנדרשים תחת "טופס הצהרת ציד".

אילו מסמכים עליי לצרף לטופס הצהרת ציד בפורטל ההיתרים על מנת לקבל את רישיון הציד?

יש לצרף צילום ת.ז, פוליסת ביטוח צד ג' הרלוונטית לעונת הציד הקרובה וצילום פנים דיגיטאלי. על כל המסמכים להיות ברורים וקריאים.

 

עד איזה תאריך ניתן להגיש את המסמכים בפורטל היתרים ?

צייד ותיק (מי שהיה ברשותו רישיון ציד ביום 01.08.2017 )– עד לתאריך 01.10.2019

צייד חדש (מי שלא היה ברשותו רישיון ציד ביום 01.08.2017) – עד לתאריך 10.08.2019.

 

היכן עליי לערוך את ביטוח צד ג ומהם התנאים שצריכים להופיע בפוליסה?

את פוליסת הביטוח יש לערוך בחברת ביטוח המורשית לפעול בישראל, ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד. סכום הפוליסה לא יפחת ממיליון ש"ח למקרה ולתקופה, כאשר ההשתתפות העצמית לא תעלה על 25,000 ₪ למקרה.

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון לאחר ששלחתי את המסמכים דרך "טופס הצהרת ציד"?

לאחר בדיקת הפרטים והמסמכים שהזנת בפורטל ההיתרים, ישלח אליך קישור לתשלום אגרת רישיון הציד דרך המערכת המקוונת בכרטיס אשראי. במידה ותהיה מעוניין לשלם את האגרה באמצעות שובר תשלום בבנק הדואר, עליך לבחור באפשרות זו בפורטל ההיתרים. סכום אגרת רישיון הציד לעונה הקרובה (1.9.19-31.8.20) הוא 1353 ₪, אגרה זו נקבעת ע"י המחוקק בהתאם לחוק להגנת חיית הבר.

לתשומת לבך תשלום האגרה בבנק הדואר עלול לגרום לעיכוב בקבלת רישיון הציד.

עד איזה תאריך ניתן לשלם את אגרת הציד?

צייד חדש – עד לתאריך 31.08.2019.

צייד ותיק – עד לתאריך 15.10.2019.

 

לכל השאלות והתשובות

דרכי התקשרות

מוקד המידע והדיווח

של רשות הטבע והגנים


ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X