הסבר בדבר הליך קבלת רישיון ציד

16/08/2020

ביום 1.9.2020 תפורסם מכסת רישיונות ציד לתקופת הרישיון הבאה, שתחל ביום 1.9.21 ותסתיים ביום 31.8.24 . מכסת הרישיונות תכלול גם מכסה לאנשים שאינם "ציידים ותיקים", כלומר לאנשים שלא היה בידם רישיון ציד תקף ביום 1.8.17.

ברכייה שוחה בבריכת פארק הרצליה (צילום יניב כהן, רשות הטבע והגנים)
ברכייה שוחה בבריכת פארק הרצליה (צילום יניב כהן, רשות הטבע והגנים), ברכייה שוחה בבריכת פארק הרצליה (צילום יניב כהן, רשות הטבע והגנים)

הגדרות

ההגדרות נועדו להקל עליכם את קריאת המסמך והבנתו. המונחים שמופיעים בהגדרות יופיעו בהמשך המסמך. אם בעת קריאת המסמך לא תבינו מונח כלשהו, חזרו לפרק ההגדרות וכך תבינו את פירוש המונח.

"החוק להגנת חיית הבר"- החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו- 1955.

"הרשות"- הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

"התקנות להגנת חיית הבר" או "התקנות"- התקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו- 1976.

"זכאי"- אדם שקיבל אישור זכאות מוקדמת.

"חוק גנים ושמורות"- חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998.

"חוק כלי היריה"- חוק כלי הירייה, התש"ט- 1949.

"צייד ותיק"- אדם שהיה בידו רישיון ציד ביום 1.8.17.

"אדם שאינו צייד ותיק"– אדם שלא היה ברשותו רישיון ציד ביום 1.8.17.

"תקופת הרישיון הנוכחית"- תקופת הרישיון שהחלה ביום 1.9.18 ותסתיים ביום 31.8.21.

"תקופת הרישיון הבאה"- תקופת הרישיון שתחל ביום 1.9.21 ותסתיים ביום 31.8.24.

הסבר כללי:

ביום 1.8.17 נכנס לתוקף תיקון לתקנות להגנת חיית הבר שיאפשר כניסה של ציידים חדשים למעגל מקבלי רישיונות הציד.

על פי ההליך הקבוע בתקנות, מנהל הרשות קובע אחת לשלוש שנים, בתאריך 1 בספטמבר, מכסת רישיונות ציד כוללת ומכסה ייעודית לאנשים שאינם ציידים ותיקים. המכסה תפורסם כאן באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.

תקופת הרישיון מתחילה שנה לאחר פרסום המכסה ונמשכת 3 שנים. כך למשל, השנה המכסה תפורסם ביום 1.9.20 ותקופת הרישיון הבאה תתחיל ביום 1.9.21 ותסתיים לאחר 3 שנים ביום 31.8.24.

במהלך תקופת הרישיון (3 שנים) יחודש רישיון הציד מידי שנה, בין היתר, בכפוף לתשלום אגרה שנתית בסך 1,355 ש"ח.

מה צריך לעשות כדי לקבל רישיון ציד?

התקנות קובעות הליך רישוי שונה בקשר לציידים ותיקים ובקשר לציידים שאינם ותיקים.

כדי לדעת איזה הליך יחול עליך, עליך להבין תחילה לאיזו קבוצה אתה משתייך- האם אתה צייד ותיק או לא? (בדוק זאת בסעיף ההגדרות). לאחר מכן, עליך לפעול בהתאם להוראות שרלבנטיות לקבוצה שאליה אתה משתייך (ההוראות יפורטו בהמשך).

 

הליך הרישוי שיחול על אדם שאינו צייד ותיק

 1. אדם שאינו צייד ותיק המעוניין לקבל רישיון ציד בתקופת הרישיון הבאה, נדרש להגיש לרשות בקשה לאישור זכאות מוקדמת. את הבקשה ניתן להגיש בין התאריכים 1.9.20- 1.10.20 בלבד. לא ניתן להגיש את הבקשה לאחר תאריכים אלה!

ניתן להגיש את הבקשה באתר האינטרנט של הרשות בלבד, באמצעות טופס שיפורסם באתר. בקשה שתוגש בדרכים אחרות לא תטופל!

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 178 ₪.

 1. יודגש כי אדם שיש בידו כיום רישיון ציד, אך לא היה בידו רישיון ציד ביום 1.8.17, אינו נחשב כ"צייד ותיק". לפיכך, גם הוא נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת אם הוא מעוניין לקבל רישיון ציד בתקופת הרישיון הבאה.
 1. לאחר הגשת הבקשה ותשלום האגרה, הרשות תבדוק האם אתה עומד בתנאים לקבלת אישור זכאות מוקדמת.
 1. אדם יקבל אישור זכאות מוקדמת אם יעמוד בתנאים הבאים:

א.     הוא בן 21 שנים;

ב.     הוא אזרח או תושב קבע בישראל;

ג.      לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת מנהל הרשות, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד;

ד.      הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק להגנת חיית הבר או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת מנהל הרשות, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד.

ה.     הוא עבר בהצלחה מבחן ציד.

 

מי פטור ממבחן?

אדם שיש בידו רישיון ציד תקף במועד הגשת הבקשה לאישור זכאות מוקדמת או אדם שהיה בידו רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון שקדמה לכך (הפטור השני אינו רלבנטי כיום ויהיה רלבנטי בעתיד).

מתי יערך המבחן?

פרטים בדבר מועדי עריכת המבחן ומקום עריכתו, ימסרו לאנשים שעמדו בתנאים המפורטים בסעיפים א- ד.

רישום למבחן ציד מותנה בתשלום אגרה בסך 305 ₪.

איך ניתן להתכונן למבחן?

חומר הכנה למבחן יפורסם באתר האינטרנט של הרשות במהלך חודש נובמבר 2020.

⚠️ שימו לב: לא יהיה מועד ב'. אדם שלא יעבור את מבחן הציד בהצלחה לא יוכל לגשת למבחן נוסף ויוכל להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת ולעבור מבחן ציד רק בעוד כשלוש שנים.  

 1. אם מספר הזכאים (האנשים שיקבלו אישור זכאות מוקדמת) יהיה קטן ממכסת הרישיונות שנקבעה לציידים שאינם ותיקים, לא תערך הגרלה. במקרה כזה, אדם שנמצא זכאי יקבל רישיון ציד אם יעמוד בתנאים הבאים:

א.      הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון;

ב.       הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.

 1. אם מספר הזכאים יעלה על מכסת הרישיונות שנקבעה לציידים שאינם ותיקים, תערך הגרלה. במקרה כזה יחולקו הזכאים ל- 2 קבוצות:
 • זכאים שהיה בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון הנוכחית.
 • זכאים שלא מתקיים בהם התנאי הקבוע בפסקה א.

60% ממכסת רישיונות הציד שנקבעה לציידים שאינם ותיקים תוקצה לקבוצה הראשונה ו- 40% מהמכסה תוקצה לקבוצה השנייה.

 1. אדם ששמו יעלה בגורל יקבל רישיון ציד אם יעמוד בתנאים הבאים:

א.           הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון;

ב.            הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.

 1. אדם שלא יעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים 5 ו- 7 בתוך 4 חודשים ממועד אישור הזכאות המוקדמת או אם נערכה הגרלה- מהיום שבו קיבל הודעה מהרשות בדבר זכייתו בהגרלה, לא יהיה זכאי לקבל רישיון ציד בתקופת הרישיון הבאה. אם נערכה הגרלה, הוא ייגרע ממכסת רישיונות הציד ויבוא במקומו הזוכה הבא אחריו. הזוכה החדש יידרש לעמוד בתנאים האמורים בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מתחילת תקופת הרישיון הבאה (1.9.21). אם הוא לא יעמוד בכך- לא יבוא במקומו זוכה אחר.

מתן רישיון ציד לציידים ותיקים

 1. צייד ותיק יקבל רישיון ציד מבלי שיידרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת ולהשתתף בהגרלה, אם יעמוד בתנאים הבאים:

א.      הוא אזרח או תושב קבע בישראל;

ב.       לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת מנהל הרשות, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד;

ג.       הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק להגנת חיית הבר או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת מנהל הרשות, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד.

ד.       הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון;

ה.      הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.

ו.       שילם אגרת רישיון ציד שנתית בסך 1,355 ₪.

ז.       אם צייד ותיק לא חידש את רישיון הציד לתקופה של שנתיים או יותר- הוא יידרש לעבור מבחן ציד.

 1. שימו לב:

  – צייד ותיק שמנהל הרשות מצא שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד, לא ייחשב עוד כצייד ותיק.
  – תנאי הסף לקבלת רישיון נשק שונים מתנאי הסף לקבלת רישיון ציד, את תנאי הסף ניתן לבדוק כאן.

לשאלות בנושא רישוי ציד ניתן לפנות למוקד הרשות בטל: 3639* בימים א'-ה' בין השעות 8:00- 14:00.

יודגש, כי דף הסבר זה נועד להביא בפני הציבור את עיקרי הסדר רישוי הציד הקבוע בתקנות ואין בו כדי למצות את מכלול הוראות התקנות או לגרוע מהן.

סכומי האגרות המצוינים לעיל נכונים למועד פרסום המסמך והם יכולים להשתנות בהתאם לשינויי המדד.