מסדרון אקולוגי בין רמת צבאים לגלבוע

20/05/2013

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות, השונות מסביבתן, אשר מחברת אזורים מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית. המסדרון האקולוגי מחבר בין שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר מעבר מינים ביניהם.

מסדרון אקולוגי בין רמת צבאים לגלבוע
מסדרון אקולוגי בין רמת צבאים לגלבוע

בישראל יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת טבע בישראל בראשיתה, נבעה מתוך רצון להגן על אזורים בעלי מערכות אקולוגיות ייחודיות. מגישה זו נקבע מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות שטחים טבעיים אחרים, מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. עם השנים גדלה האוכלוסייה ועמה השטחים הבנויים והחקלאיים, בעוד שמערכות תשתיות תחבורה הפכו לצפופות יותר. כתוצאה מתהליך זה הפכו השטחים המוגנים לאיים אקולוגים מנותקים אלה מאלה הנושאים אוכלוסיות בעלי חיים קטנות יותר, מפוצלות ולכן מבודדות – במקביל להרס ולצמצום בתי גידול טבעיים הנובע מפיתוח בינוי ותשתיות, ובמידה פחותה מחקלאות, נוצר קיטוע מרחבי (פרגמנטציה) הפוגע בעצם תפקודן של המערכות האקולוגיות.

פגיעה זו באה לידי ביטוי בשיבוש ובחסימה של תנועת מיני בעלי חיים בין אזורים טבעיים שמורים ובהיווצרות תתי אוכלוסיות מבודדות.

עבודת המחקר המצורפת כאן, בוחנת אפשרויות למיסוד מסדרונות מעבר אקולוגיים בשטחים חקלאיים בעמק חרוד, בין הגלבוע לבין מורדות צבאים.
עמק חרוד הוא חלק מן ה"נתק "הארצי המתקיים בין האזורים הטבעיים הרריים שבצפון הארץ, ובין האזורים ההרריים שבדרומה .

נתק זה כולל את השטחים החקלאיים בעמק יזרעאל ועמק חרוד בואכה עמק בית שאן.