‏תקנון תחרות צילום - שמורת טבע ארבל 2020

12/04/2020

התחרות מתקיימת השנה בצל משבר הקורונה ומציעה למשתתפים לשלוח תמונות שצולמו בשנים האחרונות בשמורת טבע ארבל

מצלמים ארבל2
מצלמים ארבל2

"מצלמים ארבל" תמונה בארבל שווה אלף מיליםוהשנה אפשר גם בנייד

אנו מכריזים על פתיחת תחרות הצילום המסורתית בגן לאומי ושמורת טבע ארבל – והשנה עקב משבר הקורונה וסגירת כל שמורות הטבע אנו מקיימים את התחרות על בסיס תמונות שכבר צילמתם בעבר – גם מהטלפונים הניידים .

התחרות מיועדת לכל מי שיש לו תמונות יפות משמורת הטבע ארבל והוא אוהב טבע, מורשת וארכיאולוגיה.

מהם הפרמטרים המרכזיים לבחירת התמונה המנצחת:

טבע,  חי צומח או דומם, חוויות, רגעים מטיול או רגעים מיוחדים הקשורים בארבל.

את התמונות יש להעלות לעמוד הפייסבוק של גן לאומי ושמורת טבע ארבל

לזוכים בתחרות יחולקו פרסים וחלק מהתמונות יוצגו באתר ובשמורה.

👈🏼 תקנון התחרות – מצלמים ארבל

מבוא

 • בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה , תתקיים תחרות צילום בקרב הציבור הרחב, בנושא: "תמונה בארבל שווה אלף מילים".
 • כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון במשרדי רשות הטבע והגנים, ברחוב עם ועולמו 3, ירושלים וזאת בתיאום מראש במועד שייקבע על ידי רשות הטבע והגנים. התקנון מופיע גם באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים.
 • בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.
 • ההשתתפות בתחרות מותנית בקריאה של תקנון זה.
 • צילומים שאינם קשורים לנושא התחרות לא ייקחו חלק בתחרות.

 

 1. הגדרות

לצורכי התחרות ותקנון זה,  למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"עורכת התחרות/רשות הטבע והגנים" – הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

"שמורת טבע" – שמורת הטבע ארבל

"גן לאומי – גן לאומי ארבל

"התחרות" –  תחרות הנערכת על ידי עורכת התחרות , במסגרתה מתבקש הציבור הרחב לשלוח תמונות שצילם בשמורת הטבע/גן לאומי כמפורט להלן בתקנון זה.

"משתתף בתחרות"–  אדם ששלח תמונה לתחרות ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

"הזוכים   משתתפים אשר תמונתם היא אחד מהצילומים הזוכים אשר נקבע עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט.

"שובר הפרס" –  מכתב רשמי מטעם רשות הטבע והגנים המיידע את המשתתף בתחרות על דבר זכייתו ואת פרטיה.

"הודעת זכייה – " תיעשה במכתב רשמי ובדוא"ל לזוכה.

"דו"ח זכייה–  דו"ח שבו עורכת התחרות תמלא את פרטיהם של הזוכים בתחרות.

"זכאים לפרס" –  המחזיקים בשובר הפרס ובתעודת זהות, המציינים את פרטיהם המופיעים בדו"ח הזכייה בלבד. לאחר שקיבלו הודעת זכייה מאת ועדת השיפוט ויתייצבו לקבל את הפרס במועד ובמקום שנקבע ע"י עורכת התחרות.

"ועדת השיפוט–  ועדה אשר תורכב מצוות של שופטים שיורכב מעובדי רשות הטבע והגנים ו/או מי מטעמה.

"פרסום הזוכים–  שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שתחליט עורכת התחרות.

"התמונות/הצילומים/התצלומים" –  תמונות שיצולמו על ידי המשתתפים בתחרות בשמורת הטבע מבלי לעבור על חוקי שמורת טבע גנים לאומיים.

"הפרסים" –  הפרסים המפורטים בסעיף  9 להלן.

 

 1. נושא תחרות  הצילום

נושא התחרות הוא צילום נופי שמורת הטבע ארבל : נופים;  טבע;  צמחים;  פרחים;  בעלי חיים,  מורשת וכל צילום שמזוהה עם נופי שמורת הטבע והגן הלאומי ארבל.

 

 1. תקופת התחרות

את הצילומים ניתן לשלוח עד ליום 30.5.2020  בשעה 23:59   בעמוד הפייסבוק גן לאומי ושמורת טבע ארבל תחת פוסט פירסום התחרות ולתייג # מצלמיםארבל.

צילומים שישלחו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה, וזאת באמצעות הודעה על כך באתר הפייסבוק האמור.

 

 1. הזכאים  להשתתף  בתחרות

התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות.

ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.

ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי הרשות, צוות השופטים ובני משפחותיהם ממדרגה ראשונה.

ההשתתפות,  הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה.  משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתה.

כל משתתף רשאי להגיש עד  10 תצלומים לתחרות כולה.

יתקבלו תצלומים שצולמו בשמורת טבע ארבל ובגן הלאומי ארבל

לא יתקבלו תצלומים במסגרתם ו/או במהלכם בוצעה עבירה על חוק שמורות טבע גנים לאומים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,  התשנ"ח- 1998   התקנות וחוקי העזר שהותקנו מכוחו  ו/או ירידה משביל מסומן, פגיעה או הפרעה למהלך התקין של האתר, לרבות ערכי הטבע שבאתר, כמו כן, לא יתקבלו תצלומים שצולמו תוך עבירה על הנחיות הבטיחות של האתר. צילום רחפן/ רב להב אסור.

אדם אשר הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירות של פגיעה בערכי טבע ומורשת ו/או פגיעה בשמורות טבע וגנים לאומיים ו/או הפריע והטריד בעלי חיים,  לא יורשה להשתתף בתחרות ותמונותיו ייפסלו.

 

 1. כללי  השתתפות

 • הצילומים המוגשים לתחרות חייבים להיות מקוריים, חדשניים וזכויות היוצרים בהן,  ובכלל זה , זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בצילומים הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות , במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות המשתתף מגיש הצילומים.
 • יובהר כי רשות הטבע והגנים תהיה זכאית להשתמש בתצלומ/ים לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר עורכת התחרות, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא. מובהר בזאת שיצוין שמו של המשתתף בתחרות בעת שימוש בתצלום.
 • אין להגיש צילומים שהוגשו בעבר לתחרות צילום כלשהי, או שנעשה בהם שימוש מסחרי כלשהו בעבר.
 • המשתתפים בתחרות לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות ו/או הצגת עבודותיהם, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת התחרות בצילומים שהוגשו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בחתימתם על טפסי ההרשמה, ובעצם הגשת הצילומים לתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור לרשות הטבע והגנים, כמפורט בתקנון זה.
 • במידה והצילומים כוללים אלמנטים אשר אינם בבעלות המשתתף, ו/או אשר הינם מושא לזכויות בידי צדדים שלישיים ו/או מופיע בצילומים אדם כלשהו,  המשתתף יהא אחראי להשגת ההסכמות לפרסום והאישורים הנדרשים , חתומים , על מנת להציג את הצילומים ולעשות בהם כל שימוש, כמתואר בתקנון זה  , והכל  קודם להגשת הצילומים לתחרות. במידה והמופיע בצילום הינו קטין, או אדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו , יהא המשתתף אחראי להשגת אישור מהורי הקטין או האפוטרופוס החוקי, כנדרש בכל מקרה, לשימושים המתוארים בתקנון זה. על האישורים הנדרשים להישלח במייל יחד עם הגשת הצילום . יובהר כי עורכת התחרות תהא רשאית לפסול משתתף אשר לא צירף הסכמות ו/או אישורים רלבנטים, ככל שנדרש בהתאם להוראות סעיף זה.
 1. אופן הגשת הצילומים

כמו כן,  על המשתתף למלא את פרטיו האישיים (שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה , מספר טלפון בבית, מספר טלפון סלולרי, כתובת דואר אלקטרוני) . מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי וללא מילוי כל הפרטים המוזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות בתחרות. פרטים שלא יהיו ברורים ו/או מלאים  – יפסלו את התמונה והמשתתף מהשתתפות בתחרות זו. המשתתפים בפעילות מתחייבים להזין אך ורק את פרטיהם האישיים כאמור ולא להזין כל פרט של צד שלישי.

 • האחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של המשתתפים בתחרות ועל נכונותם תהא על המשתתפים בלבד. עורכת התחרות או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת הפיסבוק ו/או לכל נזק או טענה אחרת בקשר עם הפרטים או מהימנותם. רישומי עורכת התחרות שהתקבלו מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתפים בתחרות יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על ידי המשתתפים.
 • מובהר כי משלוח התמונה על ידי המשתתף, מהווה הסכמה מצידו לתנאי תקנון זה, הצהרתו של המשתתף שפרטיו נכונים ואישור כי המשתתף בעצמו צילם תמונה זו.
 • הצילומים יוגשו בקבצים דיגיטאליים אל הכתובת בפיסבוק :גן לאומי ושמורת טבע ארבלרשות הטבע והגנים תחת פוסט הפרסום ובאמצעות תיוג # מצלמיםארבל. לא יתקבלו צילומים שאינם מוגשים בפורמט דיגיטאלי.
 • מגבלות עיבוד:
  תמונות שצולמו בסמארטפונים וטאבלטים
  תמונות שצולמו במצלמות:
  לא יתקבלו תצלומים שעברו טיפול קיצוני בתוכנת עיבוד(פוטושופ ודומיו, ראו כללים לעריכת תמונה בהמשך) באופן בו שונה התוכן המקורי בצילום באופן מהותי.

 

 1. כללים  לעריכת תמונות

 • על התצלום לשקף נאמנה את המציאות כפי שראה וחווה אותו הצלם ולעולם לא להוליך שולל את הצופה.
 • עיבודים מקומיים (סלקטיביים) צריכים להתבצע במתינות.
 • אין להעלות רוויה בצורה קיצונית, או לחדד מעבר לנדרש.

 

 1. בחירת  הצילומים הזוכים

 • עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל התמונות של משתתפי התחרות, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • התצלומים יוצגו בפני ועדת השיפוט בצורה אנונימית וללא סימנים מזהים.
 • הוועדה תבצע את השיפוט תוך הקפדה על האיכות המקצועית והאמנותית ובהתאם לשיקול דעתה. הוועדה תבחר שלושה צילומים זוכים, ממקום ראשון ועד מקום שלישי, על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה.
 • השיפוט יתקיים במהלך תקופת התחרות, הרשומה לעיל בסעיף 4 לתקנון זה, או בכל מועד אחר כפי שייקבע על ידי עורכת התחרות.
 • שמות שלושת הזוכים יפורסמו לא יאוחר מיום6.2020 באתר רשות הטבע והגנים או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות.
 • רשות הטבע והגנים ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך שצילומים של משתתף מסוים נפסלו ו/או לא זכו , וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם המקצועי של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 • החלטת ועדת השיפוט הינה סופית, כפופה לשיקול הדעת הבלעדי של הוועדה, ותוצאות החלטתה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור. לוועדת השיפוט הזכות לדחות צילומים שאיכותם אינה עומדת בקריטריונים המקצועיים המקובלים ו/או לדחות ו/או לפסול צילומים שהתוכן שלהם עלול להיות תוכן פוגעני או שאינם עומדים בהוראות תקנון זה ו/או שאינם עומדים בהוראות כל דין. במקרה של פסילה או דחיית צילומים , אף לאחר קבלתם לתחרות ולאחר הכרזתם כזוכים, לא תעמוד למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד רשות הטבע והגנים ו/או כנגד ועדת השיפוט.
 1. הפרסים ואופן קבלתם

תמונות שלושת הזוכים במקומות הראשונים,  יוגדלו ויוצגו במבואת האתר למשך תקופה של  ארבעה חודשים לפחות.

 • יוענקו שלושה פרסים עבור שלושת הזוכים בתחרות, לפי הסדר הבא:
 • מקום ראשון – מנוי שנתי (מטמון) לאתרי רשות הטבע והגנים, למשך שנה ממועד הזכייה.
 • מקום שני – התמונה שזכתה במקום השני, מוגדלת על קאפה בגודל 100 ס"מ על 70 ס"מ.
 • מקום שלישי – התמונה שזכתה במקום השלישי, מוגדלת על קאפה בגודל 70 ס"מ על 40 ס"מ.
 • הודעה על זכייה תיעשה במכתב רשמי ובדוא"ל לזוכה בהתאם לפרטים שמסר בעת ההרשמה לתחרות.
 • הזוכים יהיו זכאים לקבל את הפרסים במשרדי שמורת הטבע וגן לאומי ארבל המצויים במבואת האתר במועדים ובאופן שיימסר להם במסגרת הודעת רשות הטבע והגנים על זכייתם או בכל מקום אחר אשר תבחר עורכת התחרות.  את הפרסים ניתן יהא לממש כנגד הצגת שובר פרס שהגיע לבית הזוכה ותעודת זהות בהגעה לקבלת הפרס ובכפוף לתיאום מראש בטלפון שיימסר במעמד הודעת הזכייה.
 • הזכייה בפרס מותנית בחתימת הזוכה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו על טופס המאשר קבלת הפרס ע"י הזוכה ומסירתו ע"י עורכת התחרות. עורכת התחרות רשאית לוותר על תנאי זה כולו או מקצתו לפי  שיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר בזאת כי הפרסים בשלמותם ו/או בחלקם אינם ניתנים להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינם ניתנים להחלפה כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
 • עורכת התחרות איננה מתחייבת לשמור את הפרסים מעבר לתאריך8.20 אם לא יגיע מי מהזוכים לקבל את הפרס עד לתאריך זה, תצא עורכת התחרות ידי חובתה לגבי מסירת הפרס.
 • מובהר כי עורכת התחרות לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים ו/או לאי הודעה לו על זכייתו עקב אי איתורו בכתובת הדואר האלקטרוני ואו בטלפון, או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בעורכת התחרות. רישומי עורכת התחרות יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף.
 • אחריות למימוש הזכייה לרבות הפרס עצמו הינה על הזוכה בלבד. עורכת התחרות לא תישא באחריות בגין אי מימוש הפרס ו/או טיבו על ידי הזוכה מכל סיבה שהיא.
 • עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, והם יחולו על הזוכה בלבד.

 

 1. פרסום שמות הזוכים

פרסום שמות הזוכים ייעשה באחת מדרכים הבאות:

 • שובר פרס יישלח לבתיהם של הזוכים.
 • הודעה זכייה לזוכה תעשה באמצעות מכתב רשמי ובאמצעות כתובת דוא"ל. בכך תצא עורכת התחרות ידי חובתה בדבר הודעה על הזכייה.
 • פרסום שמות הזוכים באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון עורכת התחרות.

 

 1. זכויות יוצרים

 • כל משתתף בתחרות מאשר בחתימת ידו כי הצילומים שנשלחו לתחרות הם מקוריים, פרי יצירתו האישית, וכי הוא הבעלים הבלעדי במלוא הזכויות בצילום/ים שהוגש/ו תחת שמו, לרבות זכויות יוצרים,  זכויות העתקה,  הזכות המוסרית וכל זכות אחרת,  ובכלל זה הינו רשאי לעשות כל שימוש בתמונות האנשים המופיעים בצילומים וכי בעצם שליחת הצילומים על ידו במסגרת התחרות אינו מפר כל זכות מכל מין וסוג,  של צד שלישי כלשהו, כולל זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים וכיו"ב.
 • כל משתתף בתחרות מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו,  כל תביעה,   דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא,  לרבות,  תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם הצילומים שהוגשו על ידו במסגרת התחרות.
 • כל משתתף בתחרות מעניק בעצם הגשת התמונות להשתתפות בתחרות, לרשות הטבע והגנים רישיון, בלתי חוזר, נצחי,  שאינו מוגבל בטריטוריה, ללא תמורה, ביחס לצילומים , ובכלל זה, רשיון להעתיק את הצילומים, לפרסמם,  לשדרם,  להעמידם לרשות הציבור, לעשות מהצילומים יצירה נגזרת ו/או כל שימוש אחר.
 • המשתתפים בתחרות לא יקבלו תמורה בגין הצגת צילומיהם במסגרת התחרות ו/או בקשר עם ביצוע פרסומי הרשות, ו/או בגין כל שימוש שייעשה על ידי רשות הטבע והגנים בהתאם להוראות תקנון זה.
 • למען הסר ספק, יובהר כי אין בשימושים המורשים של רשות הטבע והגנים, כאמור לעיל,  כדי למנוע מהמשתתף לעשות שימוש בצילומים שהגיש.
 • רשות הטבע והגנים ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם הצילומים שהוגשו לתחרות. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רשות הטבע והגנים בקשר לצילום כלשהו, יהא המשתתף בתחרות אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לרשות הטבע והגנים כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בפרטיות המצולמים ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. המשתתף בתחרות יהא אחראי לשפות ולפצות את רשות הטבע והגנים, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין.

 

 1. אחריות המשתתף

 • כל המשתתף בתחרות ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד , ורשות הטבע והגנים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק , ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
 • רשות הטבע והגנים לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

 

 1. הזכות לבטל או להשהות את התחרות

רשות הטבע והגנים שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי , לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

 

 1. שונות

 • חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לעורכת התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו ; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
 • עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם כל חומר אשר לדעתה קיים חשש כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל , וכן כל חומר אשר לדעת עורכת התחרות איננו הולם את מדיניות עורכת התחרות ו/או את נושא התחרות. והכל בשל האמור וכן מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות וללא צורך לנמק פעולתה.
 • עורכת התחרות אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות , תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות , לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת המחשבים , ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהלת התחרות. עורכת התחרות לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.
 • עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, בין היתר , כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.
 • עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.
 • כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 • על ידי השתתפותו בתחרות הנ"ל מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק,  לתקנון זה ולהחלטת עורכת התחרות ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 • עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה.
 • עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות לכל נזק , פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות , לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.
 • עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת התחרות, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.
 • כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה ,או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורכת התחרות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות.
 • למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה תלויה בהבנה ו/או יכולת יותר מאשר בגורל.
 • סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

קטגוריות