🐴 כללי רכיבה באתרי רשות הטבע והגנים

הכללים ומדיניות הרשות מתבטאים בתנאי ההיתר הכללי לרכיבה כמפורט מטה:

רוכבי סוסים - צילם רמי אורפז
רוכבי סוסים - צילם רמי אורפז, צילם רמי אורפז

רוכבים יקרים, בטרם היציאה לרכיבה יש לקרוא היטב את מדיניות הרכיבה ולפעול על פי הכללים הבאים:

 1. רכיבת סוסים מותרת בשבילי רכב 4X4 בלבד, אלא אם הוצב שילוט האוסר זאת, או שהדבר נאסר ע"י פקח הרשות במקום.
 2. הטיול יבוצע בשעות היום בלבד.
 3. הסוסים, יהיו כל העת בשליטת הרוכב ואין לשחרר אותם בשטח שמורת הטבע או הגן לאומי.
 4. כניסת והובלת סוסים שאינם קשורים אסורה.
 5. על הרוכב לוודא כי הסוס מחוסן על פי כל דין.
 6. האכלת הסוסים בתוך השמורה תותר רק בקערות האכלה.
 7. יש לאסוף את הגללים בחניות, ולאסוף כל פסולת אחרת.
 8. הלינה תהיה רק בחניונים שיאושרו מראש מול רט"ג.
 9. הסוסים יקשרו במקום שיבטיח את שלומם ורווחתם של המבקרים/הלנים האחרים בחניון או במקום ייעודי שיסומן בחניון על ידי הרשות.
 10. סוסים יקשרו רק למתקנים מתאימים אשר יבטיחו את הישארות הסוסים במקומם.
 11. אין להאכיל את הסוסים בצמחיה מקומית.
 12. יש להביא את המים לסוסים מחוץ לשמורה/ג"ל. מים עודפים יש להוביל אל מחוץ לשמורה/ג"ל.
 13. אין להתקרב עם הסוסים למקורות מים טבעיים בשמורה/ג"ל, אלא אם כן המסלול המסומן כמותר לרכיבה חוצה נחל או מתקרב לשפתו, אין להשקות את הסוסים ליד מקורות מים בשטח.
 14. אין לרחוץ את הסוסים בדטרגנטים במהלך השהייה בשטח.
 15. על הרוכב יחולו כלל החובות והתנאים המפורטים במסמך מדיניות הרשות בעניין רכיבה על בעלי חיים בשמורות ובגנים לאומיים ואשר מופיע באתר הרשות. אי עמידה בתנאים עשויה להוביל לנקיטה בהליכים מנהליים ואף פלילים כנגד המפר.
 16. באחריות הרוכב ו/או יזם הטיול, לבטח בביטוח צד ג'. ולבטח את חבותו בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו לרבות לרשות ו/או למי מטעמה בקשר עם ו/או במסגרת הרכיבה.
 17. הרוכב ו/או יזם הטיול פוטר את הרשות ואת הבאים מטעם הרשות מאחריות לכל אובדן או נזק לסוס בקשר עם ו/או במסגרת הרכיבה ולא תהיה לרוכב כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 18. יובהר כי אישור הרכיבה עוסק ברכיבה על סוסים למטרת טיול בלבד ואיננו נוגע לפעילות ו/או שהיית סוסים לצרכים אחרים כגון רעיית בקר על ידי בוקרים רכובים, תחרויות וכו'.