תקנון המשחק  - פספורטבע

תקנון משחק "פספורטבע" – שיתקיים באתרי רשות הטבע והגנים בין התאריכים 1.11.20 – 31.12.20.

 1. מבוא
 • בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, במסגרת משחק "פספורטבע" – שיתקיים באתרי רשות הטבע והגנים (להלן: "הרשות") בין התאריכים 1.11.20 – 31.12.20. במסגרת המשחק על המשתתפים לרכוש בעלות סימלית דרכון "פספורטבע" באחד מאתרי הרשות, או להוריד ולהדפיס באופן עצמאי מאתר הרשות, ולהחתימו באתרים בהם יבקרו בתקופת המשחק. פרטי המשחק, הפרסים וההגרלה יפורטו להלן.
 • בהתאם לתנאי הפעילות, כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון במשרדי רשות הטבע והגנים, ברח' עם ועולמו 3, ירושלים וזאת בתיאום מראש במועד שייקבע על ידי רשות הטבע והגנים. התקנון מופיע גם באתר האינטרנט של הרשות.
 • בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.
 • ההשתתפות במשחק מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.

 

 1. הגדרות

לצורכי המשחק ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

"עורכת המשחק / עורכת ההגרלה / רשות הטבע והגנים" –  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

"המשחק"– רכישת דרכון "פספורטבע" והחתמתו באתרים השונים של הרשות כמפורט להלן בתקנון זה.

"הדרכון" – דרכון "פספורטבע" אותו ניתן לרכוש או להוריד קובץ מאתר האינטרנט של הרשות ולהדפיסו.

"משתתף  במשחק" – אדם שרכש את הדרכון "פספורטבע" במסגרת המשחק ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.

"ההגרלה" – השתתפות בהגרלה לזכאים על פי התנאים בתקנון זה.

"הזוכים"   משתתפים אשר עמדו בכל שלבי המשחק ועלו בהגרלה שתיערך בסופו עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט.

"שובר הפרס"– הודעה רשמית מטעם רשות הטבע והגנים המיידעת את המשתתף במשחק על דבר זכייתו ואת פרטיה.

הודעת זכייה – הודעה מטעם עורכת המשחק המבשרת למשתתף במשחק על זכייתו.

"זכאים לפרס" – מי שקיבלו הודעת זכייה מאת עורכת המשחק ויעבירו את פרטיהם על מנת שיצרו איתם קשר להמשך טיפול.

"ועדת השיפוט" – ועדה שתפעל מטעם עורכת המשחק.

"פרסום הזוכים" – שמות הזוכים יפורסמו במספר ערוצים כפי שתחליט עורכת המשחק, בהתאם לשיקול דעתה.

"הפרסים" – הפרסים המפורטים בסעיף 6 להלן.

 

 1. פרטי המשחק וכלליו
 • פרטי המשחק – רכישת דרכון "פספורטבע" והחתמתו בכל אתר של הרשות המשתתף במשחק בו יבקר המשתתף.
 • כללי המשחק –
  • יש לרכוש את הדרכון באחד מאתרי הרשות או להוריד אותו מאתר האינטרנט של הרשות ולהדפיסו.
  • כל משפחה רשאית למלא דרכון אחד בלבד.
  • בכל ביקור מאתרי הרשות יש להחתים את הדרכון בחותמת הייחודית לאתר (בקופה או במרכז השירות).
  • בכל אתר ניתן להחתים את הדרכון רק פעם אחת לאורך כל תקופת המשחק.
  • האתרים יחולקו ל-3 רמות ניקוד כמפורט בטבלה המופיעה באתר האינטרנט של הרשות: אתר A – 3 נקודות. אתר B – 2 נקודות. אתר C – 1 נקודה.
  • לאחר צבירה של 10 נקודות בדרכון, המשתתף יהיה זכאי לפרס סימלי + החתמת דף "הנוסע המתמיד".
  • לאחר צבירה של 15 נקודות בדרכון, המשתתף יהיה זכאי להחתמת דף "GOLD".
  • לאחר צבירת 15 נקודות לפחות על המשתתף להיכנס לדף הרישום להגרלה באתר האינטרנט של הרשות, למלא פרטים אישיים והצהרה/חתימה דיגיטלית על כך שהמשפחה צברה 15 נקודות מאתרים שונים.
  • והיה והמשפחה תזכה – היא תידרש להציג צילום של ההחתמות בדרכון לפני קבלת הפרס בפועל.

 

 1. תקופת התחרות

מיום 1.11.20 ועד ל-31.12.2020.

על הזכאים להשתתף בהגרלה להירשם אליה ולפעול בהתאם להוראות סעיף 3.2.8 לעיל עד ליום 07.01.2021. ההגרלה תיערך עד ליום 21.1.2021.

בשל תקופת הקורונה, עורכת ההגרלה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה או לקבוע מועד מאוחר יותר לקיום ההגרלה.

 

 1. הזכאים להשתתף בהגרלה
  • ההגרלה פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופוסיו החוקיים להשתתף בתחרות.
  • ההשתתפות מותרת ליחידים/משפחות בלבד, שלא לצרכים מסחריים.
  • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי הרשות, צוות השופטים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
  • ההשתתפות, הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה. משתתף אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף במשחק, בהגרלה וממילא לא יהיה זכאי לזכות בפרס כלשהו במסגרתם.
  • אדם אשר הורשע בשלוש השנים האחרונות בעבירות של פגיעה בערכי טבע ומורשת ו/או פגיעה בשמורות טבע וגנים לאומיים ו/או הפריע והטריד בעלי חיים, לא יורשה להשתתף במשחק והשתתפותו תיפסל.

 

 1. הפרסים ואופן קבלתם
  • הפרסים 
   • 10 לינות קמפינג (שטח) משפחתיות בחניוני הרשות.
   • 10 מנויי "מטמון" משפחתיים לשנה של הרשות (או הארכת מנוי למנויים קיימים).
   • 5 סיורי מוקד/משפחות לבחירת הזוכים (עששיות/צבי ים וכו').
   • 5 ערכות פיקניק (סט כלים רב-פעמיים+ ערכת קפה)
  • הודעה על זכייה תיעשה בהודעה פרטית לזוכים, או בכל דרך שעורכת ההגרלה תראה לנכון.
  • הזוכים יהיו זכאים לקבל את הפרס לאחר שיעבירו מספר טלפון בו יוכלו ליצור איתם קשר להמשך טיפול.
  • מועד קבלת הפרסים ייקבע על ידי עורכת התחרות.
  • הפרסים יימסרו לזוכים, כאמור, רק כנגד הצגת תעודה מזהה, לאחר שרשות הטבע והגנים וידאה את זהותם ואת התאמת הפרטים שנמסרו על ידם ובהתאם למסמכים שיוצגו על ידם, לרבות הצגת הדרכון והחותמות השונות.
  • הזכייה בפרסים מותנית בחתימת הזוכה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו על טופס המאשר קבלת הפרס ע"י הזוכה ומסירתו ע"י עורכת ההגרלה. עורכת ההגרלה רשאית לוותר על תנאי זה כולו או מקצתו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
  • מובהר בזאת כי הפרס בשלמותו ו/או בחלקו אינו ניתן להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינו ניתן להחלפה כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
  • הזוכים בפרסים יקבלו שוברי פרס אותם יציגו בעת המימוש.
  • את שוברי הפרס ניתן יהיה לממש תוך 12 חודשים מעת קבלתם. לאחר מועד זה לא יכובדו יותר.
  • עורכת התחרות איננה מתחייבת לשמור את שוברי הפרס מעבר לתאריך 15.02.2021. אם הזוכים לא יצרו קשר לקבל אתשוברי הפרס עד לתאריך זה, תצא עורכת ההגרלה ידי חובתה לגבי מסירת הפרס.
  • עורכת ההגרלה לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, ככל שיהיו, והם  יחולו על הזוכה בלבד.

 

 1. זכויות צד ג':
  • רשות הטבע והגנים ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, הנגרם בקשר עם המשחק/ההגרלה.

 

 1. אחריות המשתתף
  • כל המשתתף במשחק ו/או בהגרלה, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, ורשות הטבע והגנים ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם המשחק/ ההגרלה, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור להגרלה הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע המשחק/ ההגרלה, לעדכון תנאיה, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות במשחק/בהגרלה.
  • רשות הטבע והגנים לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם המשחק/ההגרלה.

 

 1. הזכות לבטל או להשהות את ההגרלה

רשות הטבע והגנים שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את המשחק/ההגרלה ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.

 

 1. שונות
  • עורכת המשחק אינה מתחייבת שהמשחק לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת המחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהל המשחק וההגרלה. עורכת המשחק לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או במשחק, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בהגרלה, שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.
  • עורכת המשחק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המשחק לפני המועד הנקוב, בין היתר, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.
  • עורכת המשחק שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק פרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון משחק זה.
  • כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  • עורכת המשחק רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרסים ולתת במקומם פרסים דומים או שווה ערך ו/או לבטל את המשחק בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה.
  • עורכת המשחק לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במשחק, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת המשחק בקשר לכך.
  • עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת המשחק, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור במשחק זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במשחק הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.
  • כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורכת המשחק בקשר עם המשחק וההגרלה, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
  • המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת המשחק ו/או למי מטעמה בקשר למשחק/להגרלה ו/או הליך ההגרלה.
  • למען הסר ספק תקנון המשחק הינו לצורכי משחק בלבד וההגרלה הזו לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין.
  • על הפעילות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לפיה ההכרעה ו/או הערכת חבר השופטים או ועדת השיפוט נשוא פעילות זו, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט.
  • סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.