תנאי גישה ושימוש באתר

14.07.2013

אתר זה מציג בפני המשתמש את המידע הכלול בו (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים המפורטים להלן

המונח "משתמש" לעיל ולהלן משמעו: כל אדם אשר יוצר קשר עם השירות, או עם התוכן הכלול בו.

זכויות היוצרים בפרסומי אתר זה שייכים לרשות הטבע והגנים (להלן- "הרשות"). זכויות יוצרים אלו חלות על כל התוכן והאמצעים המופיעים באתר לרבות: על טקסט, תמונות, צילומים, איורים, שרטוטים, תרשימים, מפות, סימונים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
זכויות היוצרים בחוקים ובפסיקה המופיעים באתר שייכים למדינת ישראל.
זכויות היוצרים וזכויות השידור בשכבות המידע המופיעות במפה האינטרקטיבית המופיעה באתר שייכות לרשות ולגופים נוספים שזכויות שידור המידע ברשת האינטרנט נרכשו מהם.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט בין אם הוא "הרשות" ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לסלף את החומר המוגן, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע בקשר אליו כל פעולה שעלול להיות משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, ו/או העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות.
חל איסור מוחלט לשדר מחדש את המידע המופיע באתר זה בכל מדייה שהיא לרבות מדיה מודפסת, אינטרנט או כל צורה שהיא.

שימו לב:

  • מסלולי הטיולים המופיעים באתר הינם בגדר המלצה בלבד. חשוב להקפיד על שמירת כל כללי הבטיחות, על הוראות והנחיות של עובדי הרשות בשטח ועל טיול בעונות השנה המתאימות.
  • המפות אינן מהוות אסמכתא בכל מקרה למיקום וגבולות. אין כל אחריות לדיוק המידע המפורט במפות ובאתר עצמו.
  • בעצם פנייתו למידע המופיע באתר זה, משחרר המשתמש את הרשות מאחריות כלשהי הקשורה לשימוש במידע המופיע באתר זה ולא תהיה למשתמש כל טענה כלפי הרשות הקשורה בשימוש במידע האמור.
  • הרשות אינה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, שייגרם למשתמש או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב השימוש במידע המוצג באתר זה.

יודגש, כי תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר זה נפלו טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, וכיו"ב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים. הרשות לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב טעויות מכל סוג כאמור.
הרשות לא תישא באחריות לשינויים שנעשו על ידי המשתמש או על ידי צד שלישי, במידע המוצג באתר זה. המשתמש בלבד יישא באחריות, לרבות כלפי צד שלישי, לאופן בו הוא עושה שימוש במידע.

אתר זה מכיל קישורים לאתרים נוספים שאינם אתרים של הרשות ואינם מצויים בשליטת או בהשגחת הרשות אינה אחראית לאמינותו, דיוקו או נכונותו של המידע המופיע באתרים אלה.
הרשות אינה אחראית לנזק שייגרם למשתמש עקב פגם, תקלה, או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו. הרשות אינה אחראית לוירוסים שחדרו למערכותיו של המשתמש.

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל או של הרשות , רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

אם אינך מסכים לפרט כלשהו מהאמור לעיל, אתה רשאי לצאת מהאתר. אם בחרת להשאר באתר, ניתן להסיק מכך כי אתה מסכים, באופן מפורש, לכל האמור לעיל.

כל פניה המופיעה באתר זה בלשון זכר או נקבה, יש לראותה כנעשית לשני המינים גם יחד.

אישור קבלת דוא"ל

הרינו מאשרים, כי כתובת הדוא"ל שמסרנו, תשמש, בין היתר, כדי להציע לנו מעת לעת שירותים שונים /ואו הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982, אלא אם נודיע למועדון המנויים או למוקד המידע של רשות הטבע והגנים על אי רצוננו לקבל שירותי דיוור ישיר בהתאם לדרך שתקבע על ידי רשות הטבע והגנים מעת לעת.