מכסת רשיונות ציד בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר 

28/08/2020

מכסת רישיונות הציד שנקבעה לתקופת הרישיון שתחל ביום 1.9.21 ותסתיים ביום 31.8.24 תעמוד על 2,389. מתוך מכסה זו תוקצה לציידים שאינם ותיקים מכסה של 500 רישיונות ציד בלבד

חזיר בר
חזיר בר

אדם שאינו צייד ותיק המעוניין לקבל רישיון ציד בתקופת הרישיון הבאה, נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת. את הבקשה ניתן להגיש אך ורק בין התאריכים 1.9.2020- 1.10.2020 בפורטל ההיתרים של רשות הטבע והגנים – לחצו כאן

למען הסר ספק יובהר, כי אדם שיש בידו כיום רישיון ציד, אך לא היה בידו רישיון ציד ביום 1.8.17 אינו נחשב כ"צייד ותיק". לפיכך, גם הוא נדרש להגיש בקשה לאישור זכאות מוקדמת אם הוא מעוניין לקבל רישיון ציד בתקופת הרישיון הבאה.

יודגש, כי הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת מהווה שלב ראשון בהליך הרישוי הקבוע בתקנות להגנת חיית הבר, התשל"ו- 1976 ואין בהגשתה כדי להבטיח קבלת רישיון ציד.

הסברים מפורטים בדבר אופן הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת, התנאים לקבלת האישור והסברים בדבר יתר שלבי הרישוי ניתן למצוא כאן באתר

>> מצורף קובץ – קביעת מכסת רישיונות ציד בהתאם לתקנות להגנת חיית הבר