תחומים מוגנים

מאת: נירית אהרון - מנהלת אגף פלילי ומנהלי, לשכה משפטית, רשות הטבע והגנים 22/08/2021

תנועת כלי רכב בשטחים הפתוחים עלולה להוביל להרס ופגיעה בערכי הטבע והנוף.

התמוטטות מצוק הכורכר בחוף השרון - אוהד מאס
התמוטטות מצוק הכורכר בחוף השרון - אוהד מאס, מצוק הכורכר בחוף השרון - צילם אוהד מאס

כדי להתמודד עם תופעה זו, תוקן בשנת 2010 חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998 (להלן – החוק) ונוסף לו פרק הנוגע לאיסור נהיגה בתחום מוגן.

לצווים באתר הכנסת לחצו כאן >>

מהו תחום מוגן?

על פי סעיף 36ב לחוק, השר להגנת הסביבה רשאי לקבוע כתחום מוגן שטח במקור מים או שטח המיועד לגן לאומי או לשמורת טבע בתכנית מופקדת או מאושרת וזאת לשם הגנה על ערך מוגן שהינו כל אחד מאלה:

  1.   ערך טבע מוגן;
  2. דיונות חול, טבלאות גידוד ומסלע, מערות, מצוקים טבעיים ואזורי שפך של נחלים;
  3. תופעות גאולוגיות הקשורות למקור מים, לרבות השקעת מלח;
  4. אזורי מחיה ורבייה של החי והצומח;
  5. אתרי עתיקות ועתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות;
  6. אמצעים ומיתקנים מלאכותיים להגנה על ערך מוגן המנוי בפסקאות (1) עד (5).

קביעת תחום מוגן נעשית בצו.

 

מהם האיסורים החלים בתחום מוגן?

  • איסור נהיגה, אלא אם כן הנהיגה היא לאחת מהמטרות המנויות בסעיף 4א(א) לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד- 2004.
  • איסור לפגוע בסימון המוצב בתחום המוגן.

 

היכן הוכרזו תחומים מוגנים?

עד כה הוכרזו 5 תחומים מוגנים:

  1. גבעות הכורכר בנס ציונה – צו >> 

תשריט גבעות הכורכר בנס ציונה

 

2. דרום חוף השרון – צו >>

חוף השרון, תשריט דרום חוף השרון

 

 

3. הבטיחה* – צו >>

בטיחה, תשריט הבטיחה

* יצוין כי חלק מהתחום המוגן בבטיחה הוכרז גם כשמורת טבע ומשכך זוכה גם להגנה מכוח חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח- 1998 והתקנות שהותקנו לפיו.

 

4. חולות סמר – צו >>

חולות סמר, תשריט חולות סמר

 

 

5. שיטה מלבינה ישרש – צו >>

שיטה מלבינה, תשריט שיטה מלבינה