היחידה הסביבתית (היחידה לניטור בשטחים פתוחים)

17.05.2018

היחידה הסביבתית מהווה זרוע לביצוע משימות תכניות עבודה (בשטחים פתוחים) עבור המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים. פקחי היחידה מבצעים משימות ניטור, פיקוח והסדרה בתחומים: מים עיליים וניטור אגנים, שימוש בחומרי הדברה בחקלאות, הסדרה ופיקוח על השימוש בקולחים בחקלאות וטיפול הרשויות במניעת מטרדי מזיקים.

סכר הירמוך 2003
סכר הירמוך

היחידה עוסקת גם בביצוע סקרים הידרולוגיים (סקרי סביבה, סקרי סיכונים), בעיקר עבור גופים מוסדיים וממשלתיים, ואף רכשה ניסיון מקצועי רב בתחום. צוות נוסף ביחידה,  פועל בביעור מינים פולשים. בשלב הראשון, מטפל הצוות במין אמברוסיה מכונסת.

 מאגר מידע

ביחידה קיים מאגר מידע המטופל בקפדנות ובמקצועיות (מערכת "ניטורן" שבה נתונים כימיים ופיזיים, אודות מרבית גופי המים, מתקני טיהור שפכים ומאגרי הקולחים). המאגר משמש כלי חשוב ללימוד מגמות ולהפקת דוחות, ומסייע להצגת בעיות בפני מקבלי החלטות. מאגר מידע זה מלווה את העשייה במרבית התחומים בהם עוסקת היחידה.

לעובדי היחידה, סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק לפקחי רשות הטבע והגנים. לחלקם גם סמכויות נוספות מתוקף פקודת בריאות העם וחוק המים.

 

פעילות היחידה הסביבתית

ביחידה פועלים חמישה צוותים המאורגנים תחת תחומי עיסוק במימון גופים חיצוניים (הגה"ס, משרד הבריאות ורשות המים) וצוות נוסף העוסק בביעור מינים פולשים (בשלב זה בעיקר אמברוסיה מכונסת). בכל צוות בין 5 ל 10 פקחים האחראים כל אחד באזורו על כל הנושאים שנקבעו בתכנית העבודה של הצוות. בכל צוות, משמש אחד הפקחים גם כראש צוות (ראש תחום).

כאמור, ביולי 2015 הקימה היחידה הסביבתית, במסגרת שת"פ בין אשכול משאבי טבע במשרד להגה"ס, רט"ג, משרד החקלאות וגורמים נוספים, צוות ארצי לטיפול במינים פולשים. בשלב הראשון נקבע כי הצוות יעסוק בריסון התפשטות הצמח הפולש אמברוסיה מכונסת. לצמח זה תכונות שרידות והתאמה למגוון בתי גידול והוא מתפשט בקצב מהיר מאוד. הצמח גם אלרגני מאוד ויכול לגרום לתופעות גרד, קוצר נשימה, פריחה ועוד (כ 25% מהאוכלוסייה מפתחים רגישות לצמח) . הצוות פועל בכל הארץ.

בימים אלו, פועלת היחידה ביחד עם גורמים נוספים ברשות הטבע והגנים ובמשרד להגנת הסביבה, להגדלת תקציבי הצוות ולהרחבת פעילותו למינים נוספים (נמלת האש הקטנה, פרתניון אפיל ועוד). פעילות הצוות מצליחה להקטין משמעותית את נוכחות הצמח הפולש ואת המשך התפשטותו.

לב פעילותה של היחידה הסביבתית הוא ביצוע תכניות עבודה עבור הגופים המממנים.  בין תוצרי העבודה, בולט איסוף נתונים ומידע, עיבודו והעברתו כדוחות מקצועיים למקבלי ההחלטות. המידע שנאסף, עוסק בתחומים של תשתיות איסוף, טיפול והולכה של שפכים וקולחים, איכויות מים עיליים ברחבי הארץ (בהם נחלים, מאגרי קולחים, מתקני טיפול בשפכים ומקווי מים טבעיים כמעיינות ובריכות חורף), שימוש בקולחים בהשקיה בחקלאות, מטרדי יתושים ולישמנייה, שימוש בחומרי הדברה בקרבת מגורים, מצב התפשטות מינים פולשים (בשלב זה אמברוסיה מכונסת) ועוד.

היחידה תורמת גם לאכיפת החוק תוך שיתוף פעולה עם רפרנטים רלוונטיים במחוזות המשרד להגה"ס, שוטרי המשטרה הירוקה וגופי אכיפה נוספים.  למערכת המידע מוזנים גם מכתבי התראה על מפגעי זיהום מים וזיהום סביבה ומשמשים נדבך נוסף הן בתיקים משפטיים המוגשים ע"י המשרד להגה"ס או הבריאות כנגד חשודים והן כמידע היסטורי על אירועי זיהום והשלכותיו בסקרים ובדוחות.

מרכיב חשוב נוסף בפעילות היחידה עוסק בהשתתפות בוועדות ובגופי התכנון השונים הדנים בנושאי מים (צווי הרשאה, ועדות משנה לביוב, וועדות להטלה ולהזרמה לים, מתקני טיהור שפכים, שיקום נחלים, שימוש בחומרי הדברה, מניעת מטרדי מזיקים) ותורמים מהידע והניסיון שנצבר לתהליכי קבלת החלטות. לעיתים רבות, תוך התנעת תהליכים המסייעים להסרת המפגעים.

תכנית העבודה של היחידה כוללת גם פעילות עבור רשות המים. תכנית זאת כוללת דיגום מאגרי קולחים שלאחרונה אוחדה עם תכנית דיגום המאגרים של המשרד להגנת הסביבה, וכן ניטור של שלושה מפעלי החדרה (לשתייה) והשבה (לחקלאות) של מי  שיטפונות.

 

סקרים ומחקרים

בתחום הסקרים והמחקרים ההידרולוגיים, עוסקת היחידה בפרויקטים הקשורים והתומכים בשמירת טבע וסביבה.  בולטים בהם סקרי הקולחים הארציים, סקר התפשטות הזיהום התעשייתי בנאות חובב, ניטור מקורות הפקה, תשתיות ומתקני הולכה ואחסון של מים, ניטור נחלים וסקרי המעיינות שבשנה האחרונה שולבו בהם גם ניטור הידרוביולוגי.

בעקבות אירועים גדולים, בהם נפגעו שמורות טבע באופן קשה כתוצאה מתקלות בתשתיות תעשייה ודלקים, החלה השנה  היחידה בעריכת סקרי סיכונים לאגנים בהם יש פוטנציאל לפגיעה משמעותית בשמורות טבע, בגנים לאומיים ובשטחים פתוחים בשל נוכחות ופעילות של תשתיות ותעשייה. סקרים אלו מבוצעים ע"פ החלטת מנכ"ל רט"ג.

קטגוריות