תקנון שימוש באתר – מערכת תיאומי ביקור ורכישת כרטיסים דיגיטליים

כל הרוכש כרטיס דיגיטלי או מתאם ביקור באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

מבקרים ראשונים בשמורת החולה, צילם אביעד ביילסקי רשות הטבע והגנים
מבקרים ראשונים בשמורת החולה, צילם אביעד ביילסקי רשות הטבע והגנים, מבקרים ראשונים בשמורת החולה, צילם אביעד ביילסקי רשות הטבע והגנים

כללי

 1. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. כל המתאם ביקור ו/או הרוכש כרטיס דיגיטלי באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
 2. האתר לתיאום ביקור ו/או לרכישת כרטיסים דיגיטליים (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט הרשמי של רשות הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות").
  אתר זה מאפשר לתאם ביקור ו/או לרכוש כרטיסי כניסה דיגיטליים לגנים הלאומיים ולשמורות הטבע של רשות הטבע והגנים באמצעות כרטיס אשראי.
 3. הרשות שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י הרשות. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 4. בשימוש באתר או בביצוע הזמנה באתר המזמין מעניק את אישורו והסכמתו לכל התנאים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה.
 5. מלאי הכרטיסים לגנים הלאומיים ושמורות הטבע המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

הגדרות

 1. בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצדם, כדלקמן:
 • "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס לכניסה או לפעילות באתרי רשות הטבע והגנים באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
 • "כרטיס" או "כרטיס לפעילות" –  כרטיס הכולל תאריך ושעת הגעה לאחד מהאתרים או לאחת מהפעילויות באתרי רשות הטבע והגנים.
 • "עסקה"- הזמנת כרטיס באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.
 • "עמוד התשלום" – העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

 

רכישה

 1. ניתן להזמין באתר כרטיסי כניסה לאתרי רשות הטבע והגנים והפעילויות השונות המתקיימות באתרים אלו (להלן: "הכרטיסים)".
 2. זכויות מזמין כרטיס כניסה הינן עבור כניסה חד פעמית לגן הלאומי/שמורת הטבע שלגביהם נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של המזמין כפופה לתנאי כניסה במסגרת נוהלי כניסה ושעות הפעילות לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת רשות הטבע והגנים.
 3. לצורך ביצוע הזמנת הכרטיסים באתר (להלן: "הזמנה") המזמין נדרש למלא טופס, הכולל פרטים, לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה. בעצם ביצוע ההזמנה מאשר המזמין את מסירת הפרטים.
 4. לרשות שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 5. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה הינו בכפוף לאישורה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 6. לאחר ביצוע תיאום ההגעה והתשלום עבור ההזמנה, יישלחו אוטומטית 2 אישורים לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה – אישור תיאום הזמנה ואישור תשלום. במידה והאישורים לא התקבלו בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות. במידה והאישורים בכל זאת לא נמצאו, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הרשות באמצעות כפתור "צור קשר" או במייל: moked@npa.org.il או בטלפון 3639*.
 7. בעת הכניסה לגן הלאומי / לשמורת הטבע יש להציג את 2 האישורים בצורה קריאה דרך הטלפון הנייד או ע"י קובץ מודפס בקופת הכניסה.. מנויי מטמון יידרשו להציג אישור תיאום הגעה בלבד, פרט לאתרים בהם המנוי נדרש לתשלום בסך 50% (גן לאומי חורשת טל, גן לאומי אכזיב, גן לאומי סחנה, גן לאומי פלמחים).
 8. לאחר סריקת האישור בעת הכניסה לגן הלאומי או לשמורת הטבע לא ניתן לבטל את הכרטיס.
 9. כרטיס כניסה דיגיטלי לסטודנט/חייל/אזרח ותיק יכובד רק בהצגת תעודה מתאימה ותקפה (ת.סטודנט אוניברסיטאית בתוקף/חוגר בתוקף /תעודת אזרח ותיק מטעם המשרד לשוויון חברתי – לפי העניין). במידה ולא תוצג התעודה המתאימה – יבוצע חיוב השלמה בקופה לפי מחיר כרטיס הכניסה המלא.
 10. כרטיס ילד – מגיל 5 ועד גיל 18 אלא אם נכתב אחרת בהערות בעמוד הרכישה באתר.
 11. הכניסה לילדים מתחת לגיל 5 הינה ללא תשלום אך יש לתאם גם עבורם כניסה באתר האינטרנט.
 12. כרטיס כניסה אשר מתבצע בתהליך של הזמנת תאריך ושעת הגעה תקף רק למועד שהוזמן. למזמין לא תהיה כל טענה או דרישה להחזרת עלות הכרטיס ככל שלא ימומש במועד המוזמן.

ביטול רכישה

 1. ביטול כרטיס הכולל הזמנת תאריך ושעה -ניתן לבטל עסקה זו עד לשני ימי עסקים קודם לתאריך שהוזמן.
  בנוסף:
 • אין אפשרות לביטול חלקי של העסקה.
 • לא ניתן לבטל כרטיס שנעשה בו שימוש חלקי (מימוש כניסה של חלק מהאנשים עבורם נרכש הכרטיס)
 • הפנייה לבקשת ביטול עסקה אינה מהווה אישור לביטול העסקה עד לקבלת אישור בכתב לביטול.
 1. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב הרשות לרוכש את כספו בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות ביטול העסקה. הרשות תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את סכום התשלום בניכוי דמי ביטול שהוצאו על-ידי הרשות בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה בשיעור של 5% ממחיר השירות או המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

 

שימוש בפרטים

 1. רשות הטבע והגנים שומרת את כל המידע המוזן באתר במאגר מידע רשום ומאובטח.
 2. במסגרת הרישום יתבקש המשתמש למסור פרטים שונים, הכוללים את שמו המלא, וכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים, ולמסור לחברה פרטים נכונים ומדויקים.
 3. משתמש אשר הביע בעת הרישום את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ולאחר מכן לא יהיה מעוניין לקבל עדכונים והודעות מטעם הרשות, יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת, בדרך הנקובה בגוף ההודעה.
 4. משתמש שבחר להצטרף לדיוור נותן בזאת את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת הרשות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

 

קטגוריות

דפים קשורים