תחום סביבה חקלאית

17/05/2018

בתחום 5 עובדים. עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה, אשכול משאבי טבע ואשכול חומרים מסוכנים

תותח_גז_וגדר_כפולה_למניעת_נזק_של_חזירי_בר_ותנים_מטע_תמרים_-_צילם_דורון_ניסים.jpg
תותח גז וגדר כפולה למניעת נזקי חקלאות - צילם דורון ניסים

פקחי הצוות עוסקים בעיקר בפיקוח על יישום חומרי הדברה בקרבת מגורים, בבקרה על מחסנים של חומרי הדברה, בפיקוח על הטיפול בתשטיפים במרססי הקרקע ובמנחתי מטוסי ריסוס. פקחי התחום עוסקים גם בטיפול  ובפיקוח בנושאים: היתרי רעלים וביקורת מחסני רעלים, ליווי פעולות באירועי חומרים מסוכנים, פניות ותלונות הציבור על ריסוסים חקלאיים, פיקוח על ריסוסים מהאוויר, פיקוח על חיטויי קרקע,  אירועי הרעלות, הדרכות והרצאות לחקלאים ולתושבים הגרים בסמיכות לשטחים חקלאיים, סיוע להגנת הסביבה בקידום תקנות בנושא ריסוסים וחיטויי קרקע בסמיכות של מגורים לשטחים חקלאיים. משימה גדולה וחשובה  נוספת הנה מיפוי נקודות פסולת חקלאית.

ביצוע המשימות נקבע ומתואם על פי תכנית עבודה שנתית הנקבעת ע"י מנהל אגף סביבה חקלאית במשרד להגנת הסביבה ואגף חומרים מסוכנים (להלן חומ"ס). מידי שנה, מדווחת הפעילות ע"י דוחות רבעוניים ודוח שנתי מסכם.

שיתוף פעולה:

אגף סביבה חקלאית, אגף חומ"ס בהגה"ס, מחוזות הגה"ס, מחוזות ומטה רשות הטבע והגנים (רט"ג), חקלאים ופונים, ועדה בין משרדית לאישור חומרי הדברה, משטרה ירוקה ועוד.

מטרה:

איסוף נתונים על אירועי ריסוס בקרבת מגורים, ניטור הטיפול בתשטיפים בריסוסי קרקע ואוויר, ביקורות במחסני ובחנויות חומרי הדברה לרישוי, פיקוח חיטוי קרקע, הדרכות והרצאות לחקלאים. איסוף נתונים אודות פסולת ומפגעים שמקורם בחקלאות.

ביצוע

  • ביצוע המטלות ע"פ הנחיות האגפים (סביבה חקלאית וחומרים מסוכנים) וצורכי המחוזות בהגה"ס, סיוע לרט"ג באירועי הרעלות בעלי חיים.
  • סיוע לאגף חומ"ס בכתיבת עדכון לתקנות.
  • סיוע לאגף סביבה חקלאית בעדכון תקנות ריסוס בקרבת מגורים.
  • סיוע למחוזות רט"ג וריכוז נתוני הרעלות.
  • השתתפות במבצעים ארציים לפיקוח על פיזור עקר בשטחים חקלאיים.
  • השתתפות במבצעים למניעת שריפות בשטחים פתוחים.

פרסום:

דוחות רבעוניים, דוח פעילות שנתי. הדוח מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגה"ס.