תחום לחימה במזיקים

17/05/2018

בתחום 9 עובדים. הצוות הוגדל ב 3 פקחים במסגרת פרויקט ארצי למניעת מחלת הלישמנייה במסגרתו הוקצו תקציבים לפעולות לסילוק בתי גידול מלאכותיים של שפני סלע. גם השנה ניתן סיוע בפעילות הקשורה למדבירים בשטחים פתוחים. הצוות נותן גם מענה למשימות נוספות ומזדמנות ע"פ הנדרש מהמשרד להגנת הסביבה.

נמלת האש
נמלת האש - צילום אורי רול

בתחום ניטור היתושים

עובדי התחום עוסקים בפיקוח על הפעולות המתבצעות ע"י הרשויות המוניציפליות למניעת מטרדי יתושים ותחלואה מהם (איתור דגירות זחלים, ביקורות באתרים מועדים ע"פ תכנית, דיגום זחלי יתושים ויתושים בוגרים). הפקחים מדווחים על המפגעים לממונים ומוודאים טיפול באמצעות הרשות המקומית. ע"פ הנחיות הממונים במחוזות הגה"ס, נמסרות הוראות לסילוק מטרדים. פעילות זאת תומכת בפעילות הרשויות למניעת תחלואה במחלות המועברות ע"י עקיצות נקבות יתושים בוגרות הנושאות מחוללי מחלות.

בתחום הלישמנייה

הצוות עוסק, במסגרת תקציב ממשלה (40 מלש"ח) להמשך הפעולות לסילוק בתי גידול של שפני סלע, בבדיקת תכניות ובפיקוח על פעולות המתבצעות במסלעות, במערומים ובדרדרות אבן לסילוק בתי גידול לשפני סלע שנוצרו כתוצאה מפעולות אדם. ע"פ הנחיות האגף, מבצעים הפקחים גם ניטור וגם ליווי והנחייה של היערכות הרשויות והיישובים להסברה ומניעת נוכחות השפנים והזבובים הנגועים בסמיכות להם. כיום, יש גם התייחסות תכנונית למניעת יצירת בתי גידול חדשים כאלו.

בתחום הפיקוח לאיתור  צייד לא חוקי  המבוצע על ידי עובדים זרים בחקלאות 

פעילות זו מבוצעת בעיקר בעונת החורף (דצמבר–מרץ), בה דגירת יתושים כמעט ואינה קיימת. בעונה זאת, חלק מהצוות (4 פקחים) מסייע למחוזות רשות הטבע והגנים (להלן רט"ג) בפעולות התומכות מניעת צייד לא חוקי על ידי עובדים זרים בחקלאות (להלן עו"ז) . הפעילות בתחום פיקוח למניעת צייד לא חוקי מבוצעת בהתאם לסיכום עם אשכול אכיפה במשרד להגנת הסביבה ובתיאום הממונים במחוזות רט"ג ובחטיבת האכיפה ברשות.

בתחום נמלת האש

סיוע בניסיונות לצמצום התפשטות נמלת האש. בין השאר מבוצעות ביקורות במשתלות. הוגשה תכנית ארוכת טווח להגדלת הפעילות והמאמץ לטיפול בנמלת האש הקטנה.

תכנית העבודה השנתית של תחום מזיקים והדברה נקבעת ע"י המשרד להגנת הסביבה, אגף הדברה ומזיקים. עיקר הפעילות מתבצעת עבור אגף זה. מיעוטה, עוסקת בסיוע לפעולות רט"ג למניעת צייד לא חוקי המתבצע ע"י עובדים זרים בחקלאות.

שיתוף פעולה:

מחוזות ומטה המשרד להגה"ס, מעבדה ארצית לאנטמולוגיה (משרד הבריאות), בעלי תפקידים בישובים ובמועצות שבהם מתבצעות פעולות, תושבים, מדבירים, פקחי רט"ג, ממוני אכיפה, חטיבת אכיפה.

מטרה:

בתחום המזיקים – "פיקוח על" על פעילות הרשויות בדגירות ובמטרדי יתושים  למניעת תחלואה. ניטור וטיפול במטרדים נוספים (כמו נמלת האש הקטנה).

בתחום הלישמנייה – מניעת תחלואה בלישמניאזיס ע"י פעולות לסילוק פונדקאים ובתי גידול. ליווי ופיקוח על ביצוע פעולות להרחקת שפני סלע מקרבת מגורי אדם במסגרת החלטת ממשלה.

בתחום מניעת הצייד – מניעת צייד ע"י עובדים זרים בחקלאות ויצירת הרתעה.

בתחום המדבירים –  איתור ודיווח על ביצוע  פעולות הדברה ללא רישיון ושלא ע"פ החוק. בקרה על מדבירים בשטחים פתוחים.

ביצוע:

  • ליווי ופיקוח על פעולות לסילוק בתי גידול של שפני סלע מיישובים שבתכנית ומסביבתם.
  • הצבת מלכודות ללכידת יתושים בוגרים וזבובי חול.
  • הצבת מלכודות ללכידת מכרסמים לבדיקת נשאות .
  • ניטור לאיתור דגירות יתושים.
  • ביצוע פעולות לאיתור  מלכודות שהונחו ע"י עובדים זרים בחקלאות וחתירה לאיתור הציידים והבאתם לדין, השתתפות בפעולות יזומות ומוסדרות של מחוזות הרט"ג בנושא.
  • איתור מודעות של מדבירים לא חוקיים והעברת המידע לממונים בהגה"ס.
  • סיוע בפעולות להגברת הפיקוח על מדבירים בשטחים פתוחים.
  • התנעת תהליך לקידום הדברת יתושים המשמרת בתי גידול איכותיים בשטחים פתוחים.

פרסום:

דוח שנתי הדברה ומזיקים (מפורסם באתר המשרד להגה"ס).

דוח שנתי מניעת ציד ע"י עו"ז (פנימי, רט"ג).