תחום ניטור מים ונחלים

מאת: אלי דרור - מנהל היחידה הסביבתית 17/05/2018

בתחום ניטור מים ונחלים 5 עובדים. עיקר הפעילות מתבצעת עבור אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה, ואגף איכות מים ברשות המים.

דיגום מפעלי מנשה

הצוות מבצע ניטור ודיגום של מאגרים ותחנות קבועות בנחלים נבחרים ומטפל באירועים חריגים ובפיקוח על אגני היקוות הנחלים. הפקחים מדווחים על מפגעים ("נוהל נחלים"), יוצרים קשר עם הממונים במחוזות המשרד להגה"ס, כותבים דוחות אירוע, ואוספים חומר תיעודי וממצאים המסייעים לפעולות האכיפה. הצוות עוסק גם באיסוף מידע על איכויות מים עיליים, בסקרים לבחינת פוטנציאל זיהום מים במפעלי החדרה ואזורים רגישים (בשיתוף רשות המים), בליווי תכניות ושיקום נחלים, בניטור מצב ותקינות תחנות שאיבה ובאיתור ניצול מים לא חוקי (ממקורות טבעיים).  פקחי הצוות פועלים גם בתחומי יהודה ושומרון, בניטור נחלים מזוהמים, בסקר מתקנים בהתיישבות, בסקרי מעיינות, בקידום הסרת מפגעים מהשטח ועוד.

פעולות הדיגום והניטור מתמקדות בנושאים:

ניטור נחלים ובוצה, מאגרי קולחים, מתקני טיפול בשפכים, מפעלי איסוף והחדרה של מי נגר ומים שוליים, סיוע באכיפה בתחומי הפעילות וסיוע למחוזות המשרד להגה"ס ולמשטרה הירוקה.

תכנית העבודה מגובשת עם  אגף מים ונחלים  במשרד להגנת הסביבה ואגף איכות מים ברשות המים.

שיתופי פעולה:

ממוני מים ונחלים במחוזות המשרד להגה"ס, מעבדות לאנליזות מים, רשות המים, רשויות ניקוז ונחלים, יחידות סביבתיות, תאגידי מים וביוב, וועדות סטטוטוריות, מנהלי חברות ומתקנים בתחום, מחוזות ומטה רט"ג.

מטרות:

איתור וסילוק גורמי זיהום מהשטח, ביצוע דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים, ניטור נחלים עיקריים לבדיקת מצבם, ביצוע סקרי סיכונים למפעלי איסוף והחדרה של נגר שיטפוני למטרות הפקת מים לשתייה ומים שוליים להשקיה. סיוע להגה"ס לביצוע פעולות אכיפה.

ביצוע

  • ניטור 14 נחלים (כ 15 נקודות דיגום), פעמיים בשנה
  • דיגום בוצה בכ – 30 מתקני טיהור
  • ניטור ודיגום כ 85 מטש"ים
  • ניטור ודיגום כ 230 מאגרי קולחים
  • ביצוע סיורים אגניים, בחינת תכניות תשתית.
  • סיוע למחוזות רט"ג בייעוץ מקצועי.

פרסום:

דוחות שנתיים מסכמים – מים ונחלים (מפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה), דוחות מפעליים של נחלי מנשה, נחל שקמה ונחל בשור (מפורסמים באתר רשות המים)