תחום איכות מים

17/05/2018

בתחום 10 עובדים. הפעילות מבוצעת עבור משרד הבריאות, המחלקה לבריאות הציבור. פקחי התחום עוסקים בטיפול בהיתרי השקיה בקולחים ופיקוח על יישומם, פיקוח ואכיפת תקנות למניעת זרימה חוזרת (מזח"ים), דיגום נחלים וגופי מים (המשמשים לנופש), דיגום מאגרים ומתקני טיהור שפכים.

דיגום  מפעלי מנשה 2007

עיקר תחומי הפעילות:

  • השקיה בקולחים  – טיפול בבקשות חקלאים להיתר השקיה, בדיקה והכנה לאישור. פיקוח על ביצוע השקיה  ע"פ תנאי ההיתר.
  • ניטור נחלים ומקווי מים (המשמשים לנופש) – כ – 20 נחלים ומקווי מים שבהם נקודות דיגום קבועות (ככלל, אחת לחודש ופעמיים בחודש לקראת חגים ובחופש גדול). בנוסף, דיגומים באירועי זיהום.
  • פיקוח למניעת זרימה חוזרת של חומרי הדברה ודישון למערכות מי שתיה.
  • ליווי תהליכי אכיפה: השמדת יבולים מסוכנים, השקיה  בקולחים ללא היתר, השקיית חלקות א' בקולחים ללא היתר, השקייה שלא ע"פ תנאי ההיתר וכדומה.
  • בדיקת תכניות להרחבת השימוש בקולחים, תכניות תשתית ומשימות מיוחדות ע"פ הנחיות מהנדסי המחוזות. כתיבת חוות דעת.
  • סיוע למחוזות רט"ג במניעת צייד, בתורניות באתרים ובפיקוח.

שיתוף פעולה:

מחוזות משרד הבריאות, מחוזות המשרד להגה"ס, מחוזות ומטה רט"ג, חקלאים, אגודות חקלאיות, אגודות ותאגידי מים, רכזי מים ורכזי ענפים ביישובים.

מטרה:

מניעת תחלואת הציבור ממזון המושקה בקולחים, הבטחת בריאות הציבור משכשוך במקווי מים טבעיים באתרים פתוחים, מניעת אירועים חמורים של זליגת חומרי דישון והדברה למערכות מי שתייה, סיוע למחוזות רט"ג.

ביצוע 

  • כ – 4400 היתרים בשנה .
  • כ – 250 התקנות חדשות של מונעי זרימה חוזרת (מז"ח) בעקבות פעולות פיקוח ובדיקה.
  • כ- 55 נקודות דיגום לחודש (בקיץ – פעמיים בחודש) של מקווי מים טבעיים לשכשוך.

פרסום:

דוח שנתי ( מפורסם באתר משרד הבריאות).