הנחיות ליבוא חיות בר/ערכי טבע מוגנים למטרות מחקר

20/11/2018

הנחיות אלה הינן עבור בקשה לקבלת היתר העברה של חיות בר/ערכי טבע בתוך הארץ למטרת מחקר

על מבקש הבקשה למלא את הפרטים הבאים:

 1. שם החוקר הראשי, מס' תעודת זהות, מספרי טלפון ופקס, כתובת מייל, שם המחלקה, המוסד והכתובת.
 2. שם ומס' זהות של חוקרים נוספים או עוזרים שישתתפו בניסוי.
 3. תקציר הכולל שאלת מחקר רקע קצר למחקר ותועלת צפויה למדע, יש לציין באיזה מידה מחקר זה יתרום לשמירת הטבע (אם בכלל) סעיף זה לא יעלה על ½ עמוד.
 4. פירוט של המינים בקשה, כולל שם לטיני, כמות, גודל, זוויג, וכו'.
 5. פירוט מלא של שיטות הניסוי, כול זמן משוער להשלמתו.
 6. יש לצרף אישור בתוקף של ועדת הניסויים הארצי ו/או ועדת האתיקה של המוסד המבקש. באישור של הועדה יופיע במפורש שם מין בעל חיים (כולל שם לטיני),  כמויות והשיטות שאושרו על ידי הועדה.
 7. פירוט של מקום בו יוחזקו האורגניזמים לפני ובזמן הניסוי הרצוי, ושם האדם האחראי לטפל בהם.
 8. יש לציין במפורש מקור היבוא (שם וכתובת מלאה של הספק) ולצרף אישור מהרשויות בארץ היצוא (מדיניות הרשות היא לא לאשר יבוא של חיות בר שמוקרם מהטבע,  אלא במקרים חריגים ביותר).
 9. לא תותר הכנסת מינים פולשים פרט למקרים חריגים ואז יפרט החוקר את הצעדים ואמצעי בטיחות למניעת בריחתם.
 • יש לציין את הצעדים שהחוקר ינקוט כדי למנוע פלישת האורגניזמים לטבע בישראל.
 • יש לציין למה יש צורך ביבוא, כלומר למה לא ניתן להשתמש באורגניזמים מגידול בשבי בישראל.
 • יש לציין מה יעלה בגורל האורגניזמים עם תום הניסוי. אם בכוונת החוקר להעביר אותם לגורם אחר, יש לצרף אישור והתחייבות של אותו גורם לקבלם. לפני העברת האורגניזמים, יהיה צורך לקבל היתר העברה מהרשות מראש.
 • במידה ויהיה צורך לייצא אורגניזמים (או חלקים מהם) לחו"ל, יש לציין זאת במפורש בבקשה, ולהסביר מה מטרת היצוא. כמו כן, יש לרשום שם האדם, כתובתו והמוסד  שיקבל את החומר (ניתן גם לבקש מהרשות היתר יצוא מאוחר יותר).
 • מידע אחר שהחוקר מבקש שניקח בחשבון.
 • שם מלא, ת.ז. חתימת מגיש הבקשה שהוא החוקר הראשי בלבד.

דגשים

 • לא יונפק היתר עד שיימסר כל המידע הנדרש. משך הטיפול בהיתר הוא כחודש לאחר

קבלת כל המידע הנדרש. לכן, יש להגיש את הבקשה בהתאם.

 • מובטחת סודיות לכל סוג מידע שיועבר אלינו.
 • הוצאה או הכנסה של חיות בר או ערכי טבע, חיים או מתים, או כל חלק מהם, מתחומי
 • ישראל דורשת היתר בכתב מהרשות.
 • מתן התר על ידי הרשות אינו פוטר את הצורך לקבלת היתרים נדרשים מגופים אחרים
 • (כגון: השירותים הוטרינרים, משרד החקלאות, משרד הבריאות וכו').
 • גביית אגרת ההיתר תהיה רק במועד הנפקתו.

קבלת היתר

יש צורך בהיתר נפרד, בכתב, מרשות הטבע והגנים עבור כל מחקר הדורש איסוף, יבוא, יצוא, או שימוש בחיות בר או בערכי טבע, או שמתנהל בתחום שמורת טבע או גן לאומי.
את הבקשה המצורפת יש למלא בכתב מודפס ולשלוח לכתובת מייל: import@npa.org.il

רק לאחר קבלת כל המידע שלהלן, תיבחן הבקשה להיתר יבוא.