אחזקת חיות בר בישראל

18.06.2019

חיות הבר וערכי טבע רבים מוגנים בישראל, ולכן אחזקתם מצריכה היתר מטעם רשות הטבע והגנים האמונה על חוק הגנת חיית הבר וחוק גנים לאומיים ושמורות טבע.

תוכי בשם טוקן תוכי טוקן - צילם אורי לינאל

מקומן של חיות הבר וערכי טבע הוא בטבע. החזקתם בשבייה מותרת כשיש בה כדי לתרום לשמירת הטבע באמצעים אלו: שיקום ושימור מינים, קיום גרעיני רבייה לצורך שחרור לטבע, שיקולי צער בעלי חיים וכדומה. כמו כן מותרת החזקתם לצורכי מחקר, חינוך, והגברת המודעות לשמירת טבע.

החזקת חיות בר וערכי טבע לגידול כתחביב ולסחר מקרבת את בעלי החיים אל האדם ויש בה כדי לתרום להעלאת מודעות הציבור לשמירת טבע ולמניעת פגיעה בחיות בר. עם זאת,  מדיניות החזקת חיות בר וערכי טבע מוגנים בשבייה מושתתת על התפיסה שלא כל ערך טבע מוגן ומין של חיית בר מתאים להחזקה בידי כל אדם ובכל מתקן. המדיניות מסווגת קבוצות של מיני חיות בר וערכי טבע מוגנים ומתקני החזקה וקובעת אלו מינים אפשר להחזיק בכל מתקן ובאלו תנאים. מדיניות זו משקפת את דרישות רשות הטבע והגנים בישראל ואינה גורעת מהחובה לעמוד בדרישות אחרות הקבועות בכל דין בקשר להחזקת בעלי חיים ולסחר בהם, לרבות חוק צער בעלי חיים ותקנותיו, פקודת מחלות בעלי חיים, חוק רישוי עסקים, ועוד.

 

מצורפים:

שימו לב – בנוסף לדגים האסורים בהחזקה, כפי שצויינו ברשימה השחורה, יאסרו בהחזקה גם דגים המסווגים בנספח 1 לאמנת CITES

לידיעתכם – רשימה לבנה לאחזקת זוחלים תתפרסם בקרוב