ABC4354FTydfytd^%$

מידע לדייג ועיקרי תקנות הדיג

צילום: שבי רוטמן

תקנות הדיג - שאלות ותשובות

עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "תקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל", המחייבים על פי חוק.

תשובות לשאלות נפוצות

מהם עיקרי תקנות הדיג?

עיקרי הדברים המובאים כאן הם הסבר בלבד ואינם מחליפים בשום מקרה את הכתוב במסמך "תקנות הדיג – 1937" המעודכן ובמסמך "רישיונות דיג – נוהל", המחייבים על פי חוק.

לאיזה דיג דרוש רישיון?

כל דיג בישראל מחייב רישיון דיג למעט דיג בחכה מהחוף, במידה שמתבצע ללא שימוש באמצעי עזר. דיג בחכה שמוטלת מהחוף תוך שימוש באמצעי עזר כלשהו (כל אמצעי חיצוני המשנה את מאפייני הדיג המסורתי מחכה מהחוף, כמו רחפן, עפיפון, מצבר או מנוע חשמלי) מחייב החזקת רישיון בתוקף.

  • יש שני סוגי דיג שנדרש להם רישיון: דיג ספורטיבי ודיג מסחרי (מקצועי).
  • לשני סוגי הדיג הרישיון הוא רישיון דיג אישי (ליחיד).
  • לדיג מסחרי מכלי שיט נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
  • לדיג ספורטיבי מכלי שיט המתבצע בעזרת 4 חכות ויותר נדרש רישיון דיג גם לכלי השיט.
איך מקבלים רישיון?

כדי לבקש רישיון דיג יש למלא את הטפסים המתאימים ולשלוח אותם בדואר לכתובת:

אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן, ת"ד 30, מיקוד 5025001.

אפשר גם למסור את הטפסים במשרדי אגף הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית בית דגן. את הטפסים ניתן למצוא באתר אגף הדיג: טפסים

מספרי טלפון לבירורים: 03-9485426, 9432*

מי מחוקק את החוקים?

הכנסת מחוקקת חוקים שמגישים לה גורמים שונים: משרדי ממשלה, שרים, ארגונים ציבוריים וכו'.
בתקנות הדיג בדרך כלל פקיד הדיג הראשי, שהוא גם מנהל האגף לדיג במשרד החקלאות, מעלה הצעות לתיקון תקנות במסלול זה, לאחר שהתייעץ עם גורמי מקצוע בתוך משרד החקלאות ועם יועצים חיצוניים (מדענים ואחרים), לאחר שעשה סקרים וכיו"ב, ולאחר שנפגש עם נציגי הענף כגון דייגים, מגדלי דגים וכו'.
לפני תיקון החוק ישנו שלב של פרסום להערות הציבור. לאחר מכן התקנות עולות לדיון בועדת הכלכלה בכנסת, ושם ניתנת במה לציבור ולנציגי הארגונים והעמותות המעוניינים להשמיע את קולם ואף להתנגד.

לכל השאלות והתשובות

כתבות וחדשות

צור קשר

מנהל היחידה הימית של רשות הטבע והגנים

יגאל בן ארי


דוא''ל: marine@npa.org.il

מוקד מידע

רשות הטבע והגנים


טלפון: 3639*

דוא''ל: moked@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול, ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$
X