ABC4354FTydfytd^%$
תמונת באנר

היחידה לניטור בשטחים פתוחים


פעילות היחידה הסביבתית

היחידה הסביבתית מהווה זרוע לביצוע משימות תכניות עבודה (בשטחים פתוחים) עבור המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים. פקחי היחידה מבצעים משימות ניטור, פיקוח והסדרה בתחומים: מים עיליים וניטור אגנים, שימוש בחומרי הדברה בחקלאות, הסדרה ופיקוח על השימוש בקולחים בחקלאות וטיפול הרשויות במניעת מטרדי מזיקים. היחידה עוסקת גם בביצוע סקרים הידרולוגיים (סקרי סביבה, סקרי סיכונים), בעיקר עבור גופים מוסדיים וממשלתיים, ואף רכשה ניסיון מקצועי רב בתחום. צוות נוסף ביחידה,  פועל בביעור מינים פולשים. בשלב הראשון, מטפל הצוות במין אמברוסיה מכונסת.

ביחידה קיים מאגר מידע המטופל בקפדנות ובמקצועיות (מערכת "ניטורן" שבה נתונים כימיים ופיזיים, אודות מרבית גופי המים, מתקני טיהור שפכים ומאגרי הקולחים). המאגר משמש כלי חשוב ללימוד מגמות ולהפקת דוחות, ומסייע להצגת בעיות בפני מקבלי החלטות. מאגר מידע זה מלווה את העשייה במרבית התחומים בהם עוסקת היחידה.

לעובדי היחידה, סמכויות אכיפה המוקנות מתוקף החוק לפקחי רשות הטבע והגנים. לחלקם גם סמכויות נוספות מתוקף פקודת בריאות העם וחוק המים.

למידע נוסף

תשובות לשאלות נפוצות

מה עיקר הפעילות של פקחי היחידה?

פקחי היחידה מבצעים משימות ניטור, פיקוח והסדרה בתחומים: מים עיליים וניטור אגנים, שימוש בחומרי הדברה בחקלאות, הסדרה ופיקוח על השימוש בקולחים בחקלאות וטיפול הרשויות במניעת מטרדי מזיקים.

מהם תפקידיו של תחום ניטור מים ונחלים

הצוות מבצע ניטור ודיגום של מאגרים ותחנות קבועות בנחלים נבחרים ומטפל באירועים חריגים ובפיקוח על אגני היקוות הנחלים עבור אגף מים ונחלים במשרד להגנת הסביבה ועבור אגף איכות מים ברשות המים

מהם תפקידיו של תחום סביבה חקלאית

עיקר הפעילות עבור המשרד להגנת הסביבה, אשכול משאבי טבע ואשכול חומרים מסוכנים. פקחי הצוות עוסקים בעיקר בפיקוח על יישום חומרי הדברה בקרבת מגורים, בבקרה על מחסנים של חומרי הדברה, בפיקוח על הטיפול בתשטיפים במרססי הקרקע ובמנחתי מטוסי ריסוס.

מה אתם עושים בנוגע ליתושים?
  • היחידה הסביבתית עוסקת בניטור עבודת הרשויות למניעת מטרדי יתושים ותחלואה, דיגום יתושים בוגרים לאיתור מוקדי קדחת מערב הנילוס, ניטור אתרי דגירה של זחלי יתושים, פעולות למיפוי והסברה בנושא הטיגריס האסייני

נתונים

1200

מוקדים לטיפול במינים פולשים (אמברוסיה מכונסת)

30

דיגום בוצה במתקני טיפול בשפכים

80

דיגום קולחים במתקני טיפול בשפכים

16

ניטור ודיגום נחלים

לכל החדשות

פרטים ליצירת קשר

היחידה הסביבתית

משרד


טלפון: ‎02-5005494

דוא''ל: u.nitur@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

מוקד מידע


טלפון: 3639*

דוא''ל: moked@npa.org.il

כתובת: רחוב עם ועולמו 3, גבעת שאול ירושלים

ABC4354FTydfytd^%$
ABC4354FTydfytd^%$